W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie, gdzie regulacje dotyczące gospodarki odpadami stają się coraz bardziej rygorystyczne, przedsiębiorstwa szukają skutecznych rozwiązań, które pomogą im nie tylko przestrzegać przepisów, ale również optymalizować swoje procesy biznesowe. Integracja systemu Softlab ERP by Asseco z Bazą Danych Odpadów (BDO) otwiera przed przedsiębiorstwami nowe możliwości w zakresie zarządzania odpadami.

Pozwala nie tylko na automatyzację wielu procesów i redukcję ryzyka błędów ludzkich, ale również na uzyskanie lepszej widoczności i kontroli nad przepływem odpadów w organizacji. Dzięki temu firmy mogą nie tylko spełniać wymogi prawne, ale także identyfikować obszary do optymalizacji i redukcji kosztów, co ma kluczowe znaczenie w budowaniu zrównoważonego i konkurencyjnego biznesu. Dowiedz się, jak integracja systemu Softlab ERP by Asseco z Bazą Danych Odpadów (BDO) może odmienić Twój biznes.

Czym jest BDO?

Baza Danych Odpadów to zaawansowany system informatyczny zaprojektowany do zbierania, przechowywania i udostępniania danych związanych z zarządzaniem odpadami. W jego zakres wchodzą różnorodne grupy interesariuszy, w tym producenci, importerzy, firmy pakujące oraz podmioty zajmujące się odpadami. Prawo do korzystania z BDO oraz obowiązek jej aktualizacji wynikają bezpośrednio z ustaw regulujących gospodarkę odpadami. W Polsce za zarządzanie BDO i nadzór nad nią odpowiada Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOS).

Za prowadzenie rejestru BDO odpowiedzialni są marszałkowie województw, którzy wpisują do niego przedsiębiorców, zarówno na ich wniosek, jak i z urzędu – w tym drugim przypadku przedsiębiorca nie musi składać wniosku. Po przydzieleniu numeru BDO przedsiębiorca uzyskuje dostęp do swojego profilu na platformie BDO, do którego może zalogować się przy użyciu profilu zaufanego. Numer ten jest niezbędny do dokumentowania na kartach przekazania odpadów komunalnych (KPOK) i niekomunalnych (KPO) – informacji o rodzaju i miejscu przekazania odpadów, a w przypadku odbioru – szczegółów dotyczących rodzaju odebranych odpadów oraz ich źródła, jak i tworzenia ewidencji odpadowej (na podstawie ww. kart przekazania odpadów KPOK/KPO lub wpisów bezpośrednich).

Dlaczego warto zintegrować Softlab ERP z BDO?

Integracja Softlab ERP z BDO znacząco upraszcza procesy związane z odpadami. Automatyzacja generowania i przesyłania danych eliminuje potrzebę ręcznego wprowadzania informacji wielokrotnie, co oznacza znaczną oszczędność czasu i redukcję błędów. Dzięki temu pracownicy mogą skupić się na bardziej wartościowych zadaniach, podnosząc efektywność operacyjną firmy. To oznacza, że zamiast spędzać godziny na zarządzaniu dokumentacją, możesz skoncentrować się na rozwoju swojego biznesu.

Zintegrowane Funkcje w Systemie Softlab ERP dla Zarządzania Odpadami

System Softlab ERP by Asseco oferuje szeroki zakres funkcjonalności, które ułatwiają zarządzanie procesami odpadowymi w przedsiębiorstwie. Poniżej przedstawiamy kluczowe obszary obsługiwane przez system:

 • Generowanie kart przekazania odpadów komunalnych i niekomunalnych (KPOK, KPO) oraz kart ewidencji odpadów komunalnych i niekomunalnych (KEOK, KEO).
 • Automatyczne przenoszenie wpisów do ewidencji odpadowej KEO\KEOK na podstawie wygenerowanych\otrzymanych kart przekazania odpadów KPO\KPOK.
 • Wprowadzanie bezpośrednie wpisów do ewidencji odpadowej KEO\KEOK, podmiotów zwolnionych z obowiązku BDO.
 • Pełne zarządzanie zarówno kartami przekazania odpadów KPO/KPOK, jak i kartami ewidencji odpadowej KEO\KEOK.
 • Obsługa procesu przetwarzania/wytwarzania odpadów.

Dla kogo jest to rozwiązanie?

Rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o szerokiej grupie podmiotów działających na rynku, w tym między innymi o:

 • Firmach produkcyjnych, w których efektem ubocznym procesu produkcji jest generowanie dużej ilości odpadów, a co za tym idzie zgłaszanie do BDO dużej ilości kart przekazania.
 • Firmach, które zajmują się zbieraniem, transportem lub przetwarzaniem odpadów (dla których odpady są „stanem magazynowym”) – np. składy złomu, wysypiska, usługi komunalne, handel odpadami, utylizacja odpadów (medycznych, żywnościowych czy produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego).

Rodzaje wdrożeń i ich zakresy

Integracja BDO z systemem Softlab ERP by Asseco możliwa jest w dwóch wariantach:

 1. Podstawowym, który uwzględnia automatyczne (realizowane w całości z poziomu systemu ERP) generowanie i pełne zarządzanie kartami przekazania odpadów (KPO/KPOK) oraz kartami ewidencji odpadów (KEO/KEOK) i ich pełną integrację z BDO.
 2. Rozszerzonym, w którym oprócz ww. funkcjonalności możliwe jest dodatkowo pełne zarządzanie gospodarką magazynową (aktualizacją stanów magazynowych na bazie zintegrowanych z BDO kart zarządzania odpadami) oraz obsługa procesów przetwarzania/wytwarzania odpadów.

Korzyści wynikające z integracji systemu Softlab ERP by Asseco z BDO

 1. Zwiększona dokładność danych: automatyczne przesyłanie danych do BDO minimalizuje ryzyko błędów ludzkich.
 2. Oszczędność czasu pracy: automatyczne przesyłanie danych między systemem ERP a platformą BDO eliminuje konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji, co przekłada się na znaczną oszczędność czasu odpowiedzialnych za realizację tego procesu pracowników.
 3. Automatyzacja generowania kart przekazania odpadów: możliwość tworzenia kart przekazania odpadów bezpośrednio z dokumentów przychodowych i rozchodowych znacznie upraszcza procesy administracyjne.
 4. Efektywna kontrola stanów magazynowych: integracja umożliwia dokładne śledzenie oraz analizę stanów magazynowych odpadów, co jest kluczowe dla utrzymania się w narzuconych limitach składowania.
 5. Pełna historia współpracy z systemem BDO: dostęp do kompleksowej historii interakcji z BDO bezpośrednio z poziomu systemu Softlab ERP by Asseco zapewnia zdecydowanie lepszą kontrolę tego procesu.
 6. Zgodność z prawem: zapewnia ciągłą zgodność z aktualnymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami.

Integracja Softlab ERP z BDO znacząco upraszcza procesy związane z odpadami. Automatyzacja generowania i przesyłania danych eliminuje potrzebę ręcznego wprowadzania informacji wielokrotnie, co oznacza znaczną oszczędność czasu i redukcję błędów.

Podsumowanie

Integracja systemów Softlab ERP i BDO to nie tylko krok naprzód w efektywnej gospodarce odpadami, ale także istotny element strategii zrównoważonego rozwoju każdej odpowiedzialnej firmy. Przy niższych kosztach i mniejszym nakładzie pracy, Twoja firma nie tylko spełni wszystkie wymogi prawne, ale również przyczyni się do ochrony naszego środowiska.