Obecnie trwa proces konsultacji i legislacji zmian związanych z raportowaniem CIT. Zmianami są objęte pliki JPK_KR (księgi rachunkowe) – często określane także jako JPK_CIT. Wprowadzenie JPK_KR ma na celu raportowanie szczegółowych danych związanych z zapisami księgowymi, w tym tych dotyczących wyniku bilansowego i podatkowego.

Ministerstwo Finansów pod koniec 2023 roku przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Według projektu rozporządzenia, księgi rachunkowe należy uzupełnić dodatkowo o:

 • Dane identyfikacyjne kontrahenta podatnika. W przypadku gdy kontrahent podatnika jest:
  • osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – wskazanie nazwiska i pierwszego imienia kontrahenta,
  • osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą – wskazanie nazwiska i pierwszego imienia kontrahenta, a także dodatkowego określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy,
  • w pozostałych przypadkach – wskazanie pełnej nazwy kontrahenta;
 • W przypadku faktur stanowiących dowód księgowy numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur (o ile został nadany).
 • Znaczniki identyfikujące konta rachunkowe wykazywane według słownika znaczników identyfikujących konta rachunkowe.
 • Dane potwierdzające nabycie, wytworzenie lub wykreślenie z ewidencji środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej (JPK_ST):
  • w przypadku faktur stanowiących dowód księgowy – numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur (o ile został nadany),
  • określenie rodzaju dowodu potwierdzającego nabycie, wytworzenie lub wykreślenie z ewidencji,
  • numer identyfikacji podatkowej kontrahenta podatnika,
  • wysokość, rodzaj i typ różnicy pomiędzy wynikiem bilansowym i podatkowym,
  • wysokość i rodzaj dochodu podlegającego opodatkowaniu w odniesieniu do podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Jednocześnie, w marcu 2024 Ministerstwo Finansów zaprosiło do konsultacji podatkowych w sprawie struktury logicznej JPK_KR_PD oraz nowej struktury JPK_ST.

Przedmiotem tych konsultacji są wzory struktury logicznej JPK_KR_PD oraz nowa, wyodrębniona (z pierwotnie proponowanej struktury JPK_KR) struktura JPK_ST zawierająca wzór struktury logicznej w zakresie środków trwałych:

 • Dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych.
 • Dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe.

W obecnym stanie prawnym nie ma w podatkach dochodowych obowiązku obligatoryjnego przekazywania danych w formie ujednoliconych struktur logicznych – księgi są przekazywane wyłącznie na żądanie organu.

Po zmianach, podatnicy, których nowy obowiązek obejmie w pierwszej kolejności, złożą JPK_CIT za 2025 r. Oznacza to, że spółki będące członkami podatkowych grup kapitałowych i największe spółki, jeśli mają rok podatkowy tożsamy z kalendarzowym, od 1 stycznia 2025 r. będą musiały prowadzić ewidencję w taki sposób, aby umożliwić złożenie JPK CIT zgodnie z przepisami. Powinny więc przeprowadzić prace wdrożeniowe do końca 2024 roku.

Obecnie dostępny harmonogram wprowadzenia zmian (obowiązek złożenia JPK_CIT):

 • 31 grudnia 2024 r. obowiązek obejmie dużych podatników CIT, których przychody przekroczyły 50 mln euro, oraz podatkowe grupy kapitałowe.
 • 31 grudnia 2025 r. obowiązek będzie rozszerzony na pozostałych płatników CIT i PIT zobowiązanych do składania JPK_VAT.
 • 31 grudnia 2026 r. obowiązek obejmie wszystkich pozostałych podatników.

W najbliższych miesiącach należy przygotować systemy informatyczne do tego, aby generowały raporty w sposób zgodny z nowymi wymogami.

W chwili obecnej (czerwiec 2024 r.) konsultacje Ministerstwa Finansów nadal trwają. Jednocześnie zaawansowane są prace (w oparciu o dostępne obecnie materiały) dostosowujące systemy ERP by Asseco do raportowania od stycznia 2025 roku. Zaproponowane zmiany będą wymagały znacznego dostosowania systemów finansowo-księgowych wykorzystywanych przez podatników.

Autor

Szef Wydziału Rozwiązań Finansowych Macrologic ERP w Asseco Business Solutions S.A.