O tym, że obligatoryjny KSeF nie wejdzie w życie w 2024 roku (jak pierwotnie planowano) wiedzieliśmy już od stycznia tego roku. Według planowanej reformy obowiązek wystawiania faktur w KSeF miał obejmować podatników czynnych VAT, podatników zwolnionych podmiotowo i podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo.

Podczas briefingu prasowego 19 stycznia 2024 r. Minister Finansów Andrzej Domański poinformował, że wdrożenie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur nie nastąpi 1 lipca 2024 r. Jak wskazał, przeprowadzona analiza wykazała zagrażające ciągłości obrotu faktur braki techniczne platformy KSeF.

Obecnie pojawiają się projekty ustaw i rozporządzeń, które mówią o szczegółowym harmonogramie zmian. 26 kwietnia 2024 roku odbył się kolejny briefing prasowy w Ministerstwie Finansów. Minister Andrzej Domański informował:

Zdecydowaliśmy się na dwa terminy wdrożenia w życie Krajowego Systemu e-Faktur; dla firm o przychodach ponad 200 mln zł KSeF stanie się obowiązkowy od 1 lutego 2026 r., dla pozostałych od 1 kwietnia 2026 r.

Ministerstwo Finansów w swoim komunikacie informowało także:

W celu zapewnienia przesunięcia terminu wejścia w życie obowiązkowego KSeF konieczne jest opracowanie projektu ustawy i pilne przeprowadzenie procesu legislacyjnego tak, aby zapewnić jej ogłoszenie przed 1 lipca 2024 r. (przed wejściem w życie ustawy z 16 czerwca 2023 r. wdrażającej obowiązkowy KSeF).

Na początku kwietnia ministerstwo opublikowało (bez daty wejścia w życie) projekt założeń przepisów o Krajowym Systemie e-Faktur, w którym uwzględniło część uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji, co według ekspertów pomoże wyeliminować najważniejsze problemy.

Projekt zakłada:
 • Dopuszczenie możliwości wystawiania w KSeF faktur na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, tzw. faktur konsumenckich na zasadzie dobrowolności. Decyzja będzie należała do sprzedawcy.
 • Zapewnienie dostępu przez konsumenta do e-faktury: poprzez podanie kodu QR oraz danych umożliwiających jej zidentyfikowanie w KSeF albo oznaczenie faktury tym kodem, czyli tzw. samoidentyfikację nabywcy. Oznacza to, że nabywca, podając przy zakupie numer NIP, będzie identyfikowany jako podatnik. Jeśli nabywca nie poda numeru NIP, nie będzie mógł zaliczyć wydatków wykazanych na fakturze do kosztów uzyskania przychodów.
 • Przesyłanie do KSeF załączników zawierających dane podatkowe: ceny jednostkowe i ilość towarów lub usług. Jest to ważne dla wybranych branż (faktury za media, usługi telekomunikacyjne oraz ramowe faktury zbiorcze wystawiane przez dostawców paliw). Będą to załączniki w formie ustrukturyzowanej, a nie np. w formacie PDF.
 • Odroczenie wymogu podania numeru KSeF w płatnościach za e-faktury, także za te faktury, za które płatność jest dokonywana w mechanizmie podzielonej płatności.
 • Zmianę podejścia do wystawiania faktur w trybie offline. Sprzedawca będzie mógł je wystawiać w dowolnej formie z kodem QR i dopiero następnego dnia przesłać do KSeF (rozwiązanie to ma być dostępne tylko w okresie przejściowym).

Prezydent Andrzej Duda 5 czerwca 2024 roku podpisał nowelizację ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta została przyjęta bez żadnych poprawek Senatu i będzie obowiązywała od 1 lipca 2024 roku.

Ustawa ta wprowadza następujące terminy i zakresy zmian:
 • Od 1 lutego 2026 r. obowiązek fakturowania przy użyciu KSeF będą mieli wszyscy podatnicy VAT – zarówno czynni, jak i zwolnieni z tego podatku. Z tą datą nastąpi też skrócenie podstawowego terminu zwrotu VAT z 60 do 40 dni.
 • W innej nowelizacji ustawy resort finansów zamierza wprowadzić drugi termin wdrożenia obowiązkowego KSeF dla mniejszych firm (1 kwietnia 2026 r.), o czym mówił Minister Finansów Andrzej Domański w dniu 26 kwietnia 2024 r. na briefingu prasowym w Ministerstwie Finansów.
 • Od 1 sierpnia 2026 r. wystawianiem faktur w KSeF będą objęci podatnicy:
  • dokonujący czynności dokumentowane fakturami uproszczonymi, włącznie z paragonami fiskalnymi uznanymi za faktury,
  • wystawiający faktury przy użyciu kas rejestrujących.
  • Od tej daty będą też stosowane sankcje za niewystawianie faktur przy użyciu KSeF.
 • Oprócz tego tylko do 1 sierpnia 2026 r. będzie możliwe:
  • wystawianie faktur z kasy rejestrującej,
  • płacenie za fakturę przelewem bez podania numeru KSeF.

Zmiana terminu wejścia w życie obowiązkowego KSeF spowodowała także konieczność zmiany rozporządzenia z 29 grudnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Rozporządzeniem tym wprowadzono m.in. obowiązek wpisywania w ewidencji sprzedaży (także w części ewidencyjnej JPK_V7), oprócz zwykłego numeru faktury także numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur.

Minister finansów przygotował projekt nowego rozporządzenia, które przewiduje:
 • Od dnia 1 lutego 2026 r. do dnia 31 lipca 2026 r. podatnicy w ewidencji sprzedaży nie będą musieli wykazywać numeru KSeF faktury. Wykazywanie we wskazanym okresie numeru KSeF faktury w JPK_VAT z deklaracją będzie miało charakter fakultatywny.
 • Do końca lipca 2026 r. będzie odroczone ujmowanie w JPK_VAT z deklaracją danych z paragonów uznanych za faktury uproszczone.
 • Rozporządzenie z 29 grudnia 2023 r. ma wejść w życie 1 lutego 2026 r., tj. w dacie odroczenia obowiązku KSeF.
Autor

Szef Wydziału Rozwiązań Finansowych Macrologic ERP w Asseco Business Solutions S.A.