Przedstawiamy Państwu ostatnie, najbardziej istotne zmiany w przepisach, które mają wpływ na pracę z użytkowanymi przez Państwa aplikacjami HR produktów Softlab, Macrologic i WAPRO z rodziny by Asseco.

Odmrożenie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 2019

3 października 2019 roku Prezydent podpisał  ustawę z dnia 11 września 2019 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Celem nowelizacji ustawy jest „odmrożenie” od 1 sierpnia 2019 r. funduszu świadczeń socjalnych w stosunku do wielkości określonej w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz. U. poz. 2435).

Konsekwencją znowelizowanych przepisów jest zmiana wysokości naliczania od 1 sierpnia 2019 r. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W wyniku tych zmian podstawą naliczania odpisu na fundusz będzie w okresie od dnia:

 • 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 lipca 2019 r. – przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r., w wysokości 3278,14 zł;
 • 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. – przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r., w wysokości 3389,90 zł.

Ustawa nowelizująca weszła w życie z dniem 23 października 2019 r.

Zmiana przepisów podwyższających kwotę odpisu na fundusz liczoną od sierpnia 2019 r. powoduje konieczność odprowadzenia dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia odpisu na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Różnicę między dokonanymi wpłatami a wartością odpisów i zwiększeń po ich proporcjonalnym przeliczeniu z uwzględnieniem podwyższonej podstawy za okres 1 sierpnia – 31 grudnia 2019 r. można będzie wpłacić do 31 października.

Nowe wzory formularzy podatkowych

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (z 16 października 2019 roku).

Nowe formularze podatkowe uwzględniają zmiany w zakresie podatku PIT wprowadzone w roku 2019. Projektowane rozporządzenie zostało skierowane do konsultacji publicznych.

Rozporządzenia określa nowe wzory:

 • oświadczeń:
  • PIT-2 – pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • PIT-2A – dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymującej stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należności za pracę, osoby otrzymującej świadczenie integracyjne,
  • PIT-3 – osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • deklaracji:
  • PIT–4R – rocznej o zaliczkach na podatek dochodowy,
  • PIT-6 – do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu,
  • PIT-8AR – rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym;
 • informacji:
  • PIT-8C – o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych,
  • PIT-11 – o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
  • PIT-R – o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich,
  • IFT-1/IFT-1R – o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania.

Przepisy powyższego rozporządzenia mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

Wzory oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych co do zasady będą miały zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem wzorów oświadczeń PIT-2, PIT-2A i PIT-3, które będą miały zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r.

Zniesienie limitu 30-krotności składek w 2020 roku

Projekt ustawy budżetowej na rok 2020 zakłada o zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Kwestia zniesienia limitu składek ZUS stoi obecnie pod znakiem zapytania. Wiele wskazuje na to, że do likwidacji limitu w przyszłym roku nie dojdzie.

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.