Terminy składania deklaracji podatkowych, Informacja roczna dla osób ubezpieczonych, wzrost wynagrodzeń pracowników młodocianych, zmiana kwot wolnych od potrąceń z emerytur, rent oraz zasiłków – to tylko niektóre tematy, które podejmujemy w tym wydaniu biuletynu HR Puls.

Terminy składania deklaracji podatkowych

29 lutego 2024 roku mija termin przekazania podatnikowi niektórych deklaracji podatkowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami 29 lutego 2024 r. mija termin przekazania podatnikowi:

 • informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2023 r. (PIT-11),
 • informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2023 r. (PIT-8C),
 • informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich za 2023 r. (PIT-R).

Przywołany wyżej termin dotyczy również przekazania do urzędu skarbowego i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2023 r. (IFT-1R).

Informacja roczna dla osób ubezpieczonych

Przypominamy, że 28 lutego 2024 roku mija termin przekazania ubezpieczonym informacji za 2023 rok o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące (informacja ZUS IMIR).

Art. 41 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obliguje płatników składek do przekazania ubezpieczonym w terminie do 28 lutego roku następnego informacji zawartych w raportach miesięcznych (korygujących) przesłanych do ZUS za rok ubiegły. Informacja roczna ma zawierać również datę jej sporządzenia, podpis płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej oraz symbol Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego jest przekazywana składka na ubezpieczenie zdrowotne. Informację tę płatnik powinien przekazać na piśmie lub (po uzyskaniu zgody osoby ubezpieczonej) w formie dokumentu elektronicznego.

Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2024 roku

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2024 roku wynosi 107,6%.

W związku z tym, że wskaźnik ten przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2024 r. podlega waloryzacji.

Dla użytkowników Softlab HR by Asseco
Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia współczynnika waloryzacji w słowniku Parametry – wprowadzanie wartości.
Kod parametru = WspWaloryzacji, wartość = 107,6, data obowiązywania od = 2024-04-01.
Dla użytkowników Safo HR by Asseco
W aplikacji, w: Kadry → Inne → Administrator → Dane do zasiłków należy wpisać 107,6 w pozycji Współczynnik waloryzacji.


Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa ZUS z 12 lutego 2024 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2024 roku (M.P. z 14 lutego 2022 roku, poz. 219).

Zmiana kwot wolnych od potrąceń z emerytur, rent oraz zasiłków od 1 marca 2024 roku

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określa progi dopuszczalnych potrąceń ze świadczeń emerytalno-rentowych, a co za tym idzie potrąceń ze świadczeń chorobowych.

Kwoty wolne od potrąceń są określane kwotowo i podlegają corocznej waloryzacji od 1 marca na zasadach określonych dla emerytur i rent. W roku 2024 wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosi 12,12%.

Oznacza to, że od 1 marca 2024 r. kwoty wolne od potrąceń wynoszą:

 • 764,62 zł przy potrącaniu:
  • sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi, tj. m.in. należności alimentacyjne,
  • należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego tytułu wykonawczego,
 • 1261,64 zł – przy potrącaniu należności innych niż świadczenia alimentacyjne egzekwowane na mocy tytułu wykonawczego, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,
 • 1009,33 zł – przy potrącaniu m.in. świadczeń wypłacanych w kwocie zaliczkowej lub nienależnie pobranych,
 • 305,84 zł – przy potrącaniu należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Nowe kwoty wolne od potrąceń dotyczą zasiłków wypłacanych przez ZUS lub płatników z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego (chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, wypadkowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego).

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (Mon. Pol. z 19 lutego 2024 r. poz. 133). 

Wzrost wynagrodzeń pracowników młodocianych od 1 marca 2024 roku

Wysokość wynagrodzenia pracownika młodocianego odbywającego przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu oraz przyuczenia zmienia się co kwartał. Jest ono obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, podawanego co kwartał przez Główny Urząd Statystyczny, i obowiązuje od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

Minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu wynosi:

 • nie mniej niż 8% – w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole,
 • nie mniej niż 9% – w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole,
 • nie mniej niż 10% – w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole.

W przypadku młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy płaca wyniesie nie mniej niż 7%.

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych w okresie od 1.03.2024 do 31.05.2024 będzie wynosić:

Okres 1.03.2024 r. – 31.05.2024 r. 
I rok nauki lub klasa I branżowej szkoły I stopnia 603,23 zł 
II rok nauki lub klasa II branżowej szkoły I stopnia 678,63 zł 
III rok nauki lub klasa III branżowej szkoły I stopnia 754,04 zł 
wynagrodzenie w razie odbywania przyuczenia do wykonywania określonej pracy 527,83 zł 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.)

Nowa definicja wynagrodzenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

25 marca 2024 roku wejdą w życie zmiany w ustawie u postępowaniu egzekucyjnym w administracji, uchwalone w marcu zeszłego roku.

Znowelizowane przepisy wpłyną na wykonywanie przez pracodawców obowiązków z zakresie dokonywania potrąceń na skutek otrzymania administracyjnego tytułu egzekucyjnego.

Wejście w życie powyższych regulacji oznacza zmianę definicji wynagrodzenia. Nowa definicja jako wynagrodzenie traktuje „wynagrodzenia oraz inne świadczenia pieniężne związane z pracą lub funkcją wykonywaną przez zobowiązanego na podstawie stosunku pracy oraz innej podstawie, jeżeli z tego tytułu zobowiązany otrzymuje okresowe świadczenia pieniężne, w tym świadczenia pieniężne przysługujące z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wypłacane przez pracodawcę w okresie zatrudnienia, a także w okresie 12 miesięcy od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy”.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023 r. poz. 556)

Nowelizacja specustawy ukraińskiej

9 lutego 2024 roku prezydent podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ustawa ta realizuje decyzję Rady Unii Europejskiej, przedłużającą tymczasową ochronę dla uchodźców ukraińskich do 4 marca 2025 roku. Ustawa weszła w życie 22 lutego 2024 roku.

Przewiduje ona przedłużenie okresu obowiązywania szczególnych rozwiązań prawnych przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.).

Nowelizacja wprowadza także zmiany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegają na przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2024 r. m.in.:

 • okresu, w którym pobyt na terytorium RP obywateli Ukrainy, którzy przybyli na to terytorium w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, jest uznawany za legalny;
 • okresu ważności wydanych lub udzielonych obywatelom Ukrainy: wiz krajowych, zezwoleń na pobyt czasowy, kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca oraz dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany”;
 • terminu do opuszczenia przez obywatela Ukrainy terytorium RP;
 • okresu, w którym uznaje się za legalny pobyt obywatela Ukrainy na terytorium RP na podstawie wizy Schengen wydanej przez polski organ lub organ innego państwa obszaru Schengen, a także dokumentów określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1030/2002.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 21 lutego 2024 r. poz. 232)

Nowa metryka programu Płatnik

W dniu 9 lutego 2024 roku została wdrożona nowa metryka dla wersji 10.02.002 programu Płatnik.

Metryka jest automatycznie pobierana podczas aktualizacji programu.

Źródło: zus.pl

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.