Trwające prace nad nowelizacją Kodeksu pracy, Wwkaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2022 roku oraz nowy certyfikat w programie Płatnik to, między innymi, tematy opisane w najnowszym Biuletynie HR Puls.

Trwające prace nad nowelizacją Kodeksu pracy – dyrektywa work-life balance

Nadal trwają prace na szczeblu rządowym nad projektem Kodeksu pracy wprowadzającym zmiany dostosowujące polskie prawo do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców i opiekunów, czyli dyrektywy work-life balance.

Komitet do Spraw Europejskich rozpatrzył ten projekt i został on skierowany do rozpatrzenia przez kolejne właściwe komitety. Po przyjęciu go przez Radę Ministrów projekt zostanie przekazany do dalszych prac w Parlamencie.

Państwa członkowie były zobowiązane do wdrożenia nowych przepisów dotyczących urlopów rodzicielskich do sierpnia 2022 r.

Celem dyrektywy work – life balance jest zapewnienie realizacji zasady równości na rynku pracy między kobietami i mężczyznami oraz zachęcanie do równiejszego podziału obowiązków opiekuńczych między nimi. Dodatkowo ma ona wpłynąć na zwiększenie udziału kobiet w rynku pracy, rozszerzenie korzystania przez mężczyzn z urlopów rodzinnych oraz zachęcenie do elastycznej organizacji pracy.

Zgodnie z nowelizowanymi przepisami zmodyfikowane zostaną niektóre elementy umowy o pracę, a także zostaną dodane nowe. W związku z tymi zmianami umowa o pracę określać będzie strony umowy, adres siedziby pracodawcy, a w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną nieposiadającego siedziby – adres zamieszkania, a także rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

 1. rodzaj pracy;
 2. miejsce lub miejsca wykonywania pracy;
 3. wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;
 4. wymiar czasu pracy;
 5. dzień rozpoczęcia pracy;
 6. w przypadku umowy o pracę na okres próbny:
  • czas jej trwania lub dzień jej zakończenia oraz,
  • gdy strony tak uzgodnią, postanowienie o możliwości przedłużenia umowy o czas urlopu,
  • a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności, okres, na który strony mają zamiar zawrzeć umowę o pracę na czas określony w przypadku zamiaru zawarcia takiej umowy na okres krótszy niż 12 miesięcy,
  • lub postanowienie o wydłużeniu umowy nie więcej niż o 1 miesiąc, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy;
  • w przypadku umowy o pracę na czas określony – czas jej trwania lub dzień jej zakończenia.

Znowelizowane przepisy wprowadzą również zmiany w elementach umów o pracę. Modyfikacji mają ulec poniższe składowe umowy o pracę:

 • Określenie stron stosunku pracy – nastąpi doprecyzowanie tego elementu o wskazanie także siedziby pracodawcy, a w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną – adresu zamieszkania,
 • Dzień rozpoczęcia pracy – projekt nowelizacji wskazuje, że stosunek pracy nawiązywany będzie w dniu określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy.

Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2022 roku

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2022 roku wynosi 102,7%.   

W związku z tym, że wskaźnik ten przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2022 r. podlega waloryzacji.

Dla użytkowników Softlab HR by Asseco

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia współczynnika waloryzacji w Parametry – wprowadzanie wartości.

Kod parametru = WspWaloryzacji, wartość =102,7, data obowiązywania od = 2022-10-01.

Dla użytkowników Safo HR by Asseco

W aplikacji, w: Kadry -> Inne -> Administrator -> Dane do zasiłków należy wpisać 102,7 w pozycji Współczynnik waloryzacji.

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2022 r. (M.P. z 22 sierpnia 2022 roku poz. 816).

Nowy certyfikat w programie Płatnik

Od 2 września 2022 r. wymagane jest w komunikacji z ZUS korzystanie z nowego certyfikatu ZUS w programie Płatnik.

Certyfikat jest dostępny pod linkiem http://www.zus.pl/bip/pliki/PE-2-ZUS-EWD.pem

Program Płatnik umożliwia automatyczne pobranie nowego certyfikatu.

Aktualizacja certyfikatu jest niezbędna dla prawidłowego działania aktualizacji i komunikacji programu Płatnik z systemem informatycznym ZUS.

Ważność dotychczasowego certyfikatu PE-2-ZUS-EWD kończy się 2 września 2022 r.

Zmiana opisu kodu tytułu ubezpieczenia osób powołanych do pełnienia funkcji

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej stronie internetowej w dniu 1 sierpnia 2022 r. opublikował poniższą informację dotyczącą zmiany opisu kodu tytułu ubezpieczenia rozpoczynającego się cyframi 22 50.

Od 1 lipca 2022 r. doprecyzowano, wprowadzony od dnia 1 stycznia 2022 r., obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania oraz prokurentów, którzy z tego tytułu pobierają wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym niezależnie od kwalifikacji do źródła przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (…), a także wyłączono z kręgu osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu osoby uzyskujące przychody, o których mowa w art. 13 pkt 5 lub 6 tej ustawy podatkowej, których roczne wynagrodzenie z tego tytułu nie przekracza kwoty 6.000 zł.

W konsekwencji powyższego doprecyzowania, w myśl którego prokurenci objęci są tytułem ubezpieczenia zdrowotnego osób powołanych do pełnienia funkcji, uległ zmianie opis kodu tytuł ubezpieczenia tych osób (…). Obecnie ma on brzmienie:

22 50 – osoba powołana do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania oraz prokurent, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Aby zaktualizować opisu kodu w Programie Płatnik należy pobrać jego aktualizację. (…).

Źródło: www.zus.pl

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.