Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. będzie obowiązywać nowa kwota wynagrodzenia minimalnego – 3010 zł – dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług w przyszłym roku wyniesie 19,70 zł. 

Wysokość stawki minimalnej dla zleceniobiorców i świadczących usługi podlega corocznie waloryzacji o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonej na rok następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w roku, w którym odbywają się negocjacje w ramach Rady Dialogu Społecznego.

Dla użytkowników Softlab HR by Asseco

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia parametrów w słowniku Parametry – wprowadzanie wartości..

Kod parametru = WynagrodzMinimalne, wartość = 3010, data obowiązywania od = 2022-01-01.

Kod parametru = MinStawkaGodzFBO, wartość = 19,70, data obowiązywania od = 2022-01-01.

Dla użytkowników Safo HR by Asseco

W aplikacji, w Kadry → Inne → Administrator → Dane podatkowe należy wpisać 3010 w pozycji Min. Wynagr.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.

Współczynnik do obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2022 r.

Wartość współczynnika urlopowego w 2022 r., służącego do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu wypoczynkowego dla pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu niedziel, świąt i dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, wynosi 20,92.  

Dla użytkowników Softlab HR by Asseco

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia współczynnika waloryzacji w słowniku Parametry – wprowadzanie wartości.

Kod parametru = UrlopyWspEkwiwalentu, wartość = 20,92, data obowiązywania od = 2022-01-01.

Dla użytkowników Safo HR by Asseco

W aplikacji, w Kadry → Inne → Administrator → Dane podatkowe należy wpisać wartość współczynnika do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy za rok 2022 w pozycji Śr. liczba dni do ekw.    

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. z 1997 r. nr 2 poz. 14, ze zm.).

Kalendarz na rok 2022

Przypominamy o konieczności wygenerowania tabeli świąt oraz kalendarzy dla pracowników na 2022 rok.  

Przypominamy także o oddawaniu pracownikom dnia wolnego za święto przypadające w sobotę – należy to również zaznaczyć w kalendarzu głównym firmy. W 2022 roku jedno święto wypada w sobotę – Nowy Rok (01.01.2022 r.).

Za ten dzień pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikom dodatkowego dnia wolnego.

Dla użytkowników Safo HR by Asseco

W aplikacji, w Kadry Inne Kalendarze należy dodać kalendarz na przyszły rok. Zaznaczamy jako wolne święta i weekendy. Następnie zaznaczamy ręcznie święta ruchome, czyli Poniedziałek Wielkanocny i Boże Ciało. W kolejnym kroku klikamy ikonkę Dopisanie dni wolnych – kalendarze czasu pracy i od 01.01.2022 aktualizujemy dni wolne oraz robocze dla wszystkich kalendarzy.

Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2022 r.

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2022 r. wynosi 99,6%. 

W związku z tym podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2022 r. nie podlega waloryzacji.

Dla użytkowników Softlab HR by Asseco

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia współczynnika waloryzacji w słowniku Parametry – wprowadzanie wartości.

Kod parametru = WspWaloryzacji, wartość = 99,6, data obowiązywania od = 2022-01-01.

Dla użytkowników Safo HR by Asseco

W aplikacji, w: Kadry Inne Administrator Dane do zasiłków należy zatem wpisać 100 w pozycji Współczynnik waloryzacji. 

 

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2022 r. (M.P. z 29 listopada 2021 r. poz. 1090).

Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2022 r.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2022 r. nie może być większa od 177 660 zł, czyli od trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (5922 zł) na dany rok kalendarzowy – zgodnie z art. 19. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1442).

Dla użytkowników Softlab HR by Asseco

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w słowniku Parametry – wprowadzanie wartości.

Kod parametru = PrzekroczenieZUS, wartość = 177660, data obowiązywania od = 2022-01-01.

Dla użytkowników Safo HR by Asseco

W aplikacji, w Kadry → Inne → Administrator → Dane ZUS należy zatem wpisać 177660 w pozycji Max. wartość podstawy składki emerytalnej.

Jeżeli pracownik otrzyma w 2022 r. wynagrodzenie wyższe niż 177 660 zł, to od kwoty powyżej tego limitu nie będzie pobierana składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2022 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. z 18 listopada 2021 r. poz. 1056).

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych w danym miesiącu nie może być wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.  

W 2022 r. wynagrodzenia, o których mowa, wynoszą odpowiednio: 5922 zł oraz 3010 zł.

Dla użytkowników Softlab HR by Asseco

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia granicznych kwot podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w słowniku Parametry – wprowadzanie wartości.

Kod parametru = WynagrodzPrzecietne, wartość = 5922, data obowiązywania od = 2022-01-01.

Kod parametru = UrlopyPodstZasilkuWych, wartość = 3553,20, data obowiązywania od = 2022-01-01.

Kod parametru = UrlopyPodstZasilkuWychMinim, wartość = 2257,50, data obowiązywania od = 2022-01-01.

Kod parametru = UrlopyPodstZasilkuWychSamMatka, wartość = 3553,20, data obowiązywania od = 2022-01-01.

Dla użytkowników Safo HR by Asseco

W aplikacji, w Kadry → Inne → Administrator → Dane do zasiłków należy zatem wpisać 5922 w pozycji Przeciętne wynagrodzenie.

 

Podstawa prawna: art. 18 ust. 5b i 14 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ograniczenie podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W 2022 roku ograniczenie to wyniesie 14 805 zł.  

Podstawa prawna: art. 20 ust. 3 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 423).

Dla użytkowników Softlab HR by Asseco

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia kwoty przeciętnego wynagrodzenia dla dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w słowniku Parametry – wprowadzanie wartości.

Kod parametru = WynDobrowUbChorob, wartość = 5922, data obowiązywania od = 2022-01-01.

Nowa metryka programu Płatnik

17 grudnia 2021 r. została wdrożona nowa metryka 228 dla wersji 10.02.002 programu Płatnik.  

Metryka będzie automatycznie pobierana podczas aktualizacji programu.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 20 grudnia 2021 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 przywraca prawo rodzicom lub opiekunom dzieci do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na okres od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 roku w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w szkołach podstawowych i średnich.  

Ubiegać się o to świadczenie mogą:

  • rodzice lub opiekunowie dzieci w wieku do lat 8,
  • ubezpieczeni rodzice lub opiekunowie dzieci:
    • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
    • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
    • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • ubezpieczeni rodzice lub opiekuni osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnieni od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Zmiany w Polskim Ładzie

Trwają prace nad ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Zawiera ona poprawki podatkowe do Polskiego Ładu.

Artykuł 5. powyższej ustawy wprowadza zmiany w ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, co skutkować będzie tym, że osoby objęte nowymi zwolnieniami podatkowymi (zerowy PIT), zapłacą w 2022 r. składkę zdrowotną nie wyższą niż zaliczka liczona według przepisów z 2021 r.

Znowelizowane przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Zmiany we wzorach formularzy ZUS

Trwają prace nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów, przygotowanym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Zmianie mają ulec niektóre wzory formularzy raportów imiennych, a także kody tytułów ubezpieczeń, wykorzystywane przy wypełnianiu dokumentów.

Projekt zakłada zmiany w drukach ZUS DRA i ZUS RCA. Są one konsekwencją wprowadzenia nowych regulacji podatkowych tzw. Polskiego Ładu. W powyższych formularzach wprowadzono nowy zakres danych, który został ujęty w blokach XI i XII we wzorze deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA oraz w blokach III.E i F we wzorze imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA.

Projektowane rozporządzenie likwiduje ponadto raport ZUS RZA, czyli imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne. W związku z tą zmianą składka zdrowotna będzie rozliczana wyłącznie na formularzu ZUS RCA.

Rozporządzenie wprowadza również zmiany w kodach tytułów ubezpieczeń. Zmianie ma ulec opis kodu 22 40, którzy otrzyma brzmienie: „członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, oraz osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie”. Powstanie również nowy kod tytułu ubezpieczenia 23 30 – „małżonek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”.

Zmiany te planowo mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.