Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, terminy składania deklaracji podatkowych,  informacja roczna dla osób ubezpieczonych i wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego to tematy poruszone w lutowym biuletynie HR Puls. 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 28 lutego 2021 r.  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 przedłużyło prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 28 lutego 2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wprowadzony ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) – jako szczególne świadczenie z powodu COVID-19 – przysługuje na dotychczasowych zasadach.

O świadczenie, o którym mowa powyżej, mogą ubiegać się:

 • rodzice dzieci w wieku do lat 8,
 • ubezpieczeni rodzice dzieci w wieku:
 • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności;
 • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • ubezpieczeni rodzice lub opiekuni osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnieni od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

O powyższe świadczenie mogą wnioskować w przypadku:

 • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały, oraz
 • niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Terminy składania deklaracji podatkowych   

1 marca 2021 r. mija termin przekazania podatnikowi niektórych deklaracji podatkowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami 1 marca 2021 r. mija termin przekazania podatnikowi:

 • informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2020 r. (PIT-11),
 • informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2020 r. (PIT-8C),
 • informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich za 2020 r. (PIT-R).

Z uwagi na to, że w 2021 r. ostatni dzień lutego przypada w niedzielę (28 lutego), ostateczny termin przekazania powyższych druków podatnikom (pracownikom) upłynie dopiero w poniedziałek 1 marca.

Przywołany wyżej termin dotyczy również przekazania do urzędu skarbowego i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2020 r. (IFT-1R).

Informacja roczna dla osób ubezpieczonych 

Przypominamy, że 1 marca 2021 roku mija termin przekazania ubezpieczonym informacji za 2020 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące.

Art. 41 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obliguje płatników składek do przekazania ubezpieczonym w terminie do 28 lutego roku następnego informacji zawartych w raportach miesięcznych (korygujących) przesłanych do ZUS za rok ubiegły. Informacja roczna ma zawierać również datę jej sporządzenia, podpis płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej oraz symbol Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego jest przekazywana składka na ubezpieczenie zdrowotne. Informację tę płatnik powinien przekazać na piśmie lub po uzyskaniu zgody osoby ubezpieczonej w formie dokumentu elektronicznego.

W 2021 r. 28 lutego wypada w niedzielę, przez co ostateczny termin na przekazanie tej informacji za 2020 r. przypada w poniedziałek 1 marca bieżącego roku.

Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2021 roku   

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2021 roku wynosi 108,6%.

W związku z tym, że wskaźnik ten przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2021 r. podlega waloryzacji.

Dla użytkowników Softlab HR by Asseco
Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia współczynnika waloryzacji w Parametry – wprowadzanie wartości. Kod parametru = WspWaloryzacji, wartość =108,6, data obowiązywania od = 2021-04-01.
Dla użytkowników Safo HR by Asseco
W aplikacji, w: Kadry -> Inne -> Administrator -> Dane do zasiłków należy wpisać 108,6 w pozycji Współczynnik waloryzacji.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa ZUS z 15 lutego 2021 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2021 roku (M.P. z 17 lutego 2021 roku poz. 193).

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.