W lipcowym biuletynie HR Puls opisujemy ostatnie, najbardziej istotne zmiany w przepisach HR, które mają wpływ na pracę z użytkowaną przez Państwa aplikacją HR, tj. nowy wzór formularza PIT-4R, nowy wykaz prac wzbronionych młodocianym, podwyższenie odpisów na ZFŚS i wiele innych. 

Nowy wzór formularza PIT-4R

Ministerstwo Finansów prowadzi konsultacje podatkowe, których przedmiot stanowi nowy wzór formularza PIT-4R. 

Zmiany w formularzu wynikają z konieczności pozyskania przez resort danych dotyczących ulgi na innowacyjnych pracowników dla celów statystycznych. 

Dotychczasowy wzór formularza nie zawierał odpowiednich pól dla wskazania wysokości ulgi na innowacyjnych pracowników. 

Nowa wersja formularza PIT-4R (13) zawiera pozycje przeznaczone dla umieszczenia wysokości kwoty zaliczek nieodprowadzonych do urzędu skarbowego przez płatnika uprawnionego do skorzystania z ulgi na innowacyjnych pracowników. Informacje te będą umieszczane w części D nowego formularza PIT-4R: „Pomniejszenie podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek, zgodnie z art. 26eb ustawy lub art. 18db ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”. W nowych pozycjach formularza (159 do 170) podatnik będący płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych będzie wykazywać wysokość pomniejszenia zaliczek na podatek podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego za poszczególne miesiące. 

Nowy wykaz prac wzbronionych młodocianym

30 września 2023 r. to termin wejścia w życie nowego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. z 2023 r. poz. 1240). 

Zastąpi ono rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. z 2016 r. poz. 1509). 

Nowe rozporządzenie dostosowuje przepisy w nim zawarte do obecnie obowiązujących standardów wykonywania pracy przez młodocianych. Dodatkowo rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 94/33/WE z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych. 

Wydłużenie terminu na zapewnienie pracownikom okresowych szkoleń w dziedzinie bhp

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wiąże się dla pracodawców z obowiązkiem realizacji zaległych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w terminie 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. 

Obowiązek ten dotyczy szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby, w przypadku których termin tego szkolenia przypadał w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego (gdy nie został ogłoszony stan epidemii), albo stanu epidemii. 

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym wydłużyła ten termin z 60 do 180 dni. 

Podwyższenie odpisów na ZFŚS

2 sierpnia 2023 r. prezydent podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, która zmienia między innymi przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 998). Przepisy ustawy w nowym brzmieniu zmieniają od 1 lipca br. odpisy na ZFŚS. 

W 2023 r. odpis podstawowy na jednego pracownika: 

 • zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca wyniesie 1.662,97 zł (37,5% z 4.434,58 zł), a od 1 lipca do 31 grudnia – 1.914,34 zł (37,5% z 5.104,90 zł), 
 • na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze, w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca wyniesie 2.217,29 zł (50% z 4.434,58 zł), a od 1 lipca do 31 grudnia – 2.552,45 zł (50% z 5.104,90 zł). 

Wyższa kwota zwolnienia z oskładkowania wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków – nowelizacja rozporządzenia składkowego

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji dostępny jest projekt z dnia 30 czerwca 2023 r. rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (nr z wykazu 144). Zakłada on wprowadzenie zmian w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 728).  

Projektowane rozporządzenie zakłada: 

 • podwyższenie kwoty wyłączenia z oskładkowania wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu z 300 zł do 450 zł, 
 • rozszerzenie katalogu wyłączeń z oskładkowania o finansowane przez pracodawcę, otrzymane przez pracowników kupony, talony, bony żywieniowe i karty przedpłacone uprawniające do nabycia wyłącznie posiłków lub przetworzonych produktów żywnościowych nadających się do bezpośredniego spożycia w placówkach gastronomicznych. 

Planowany termin wejścia w życie zmienionych przepisów to 1 września 2023 r. 

Nowe kody ZUS od 5 sierpnia 2023 r.

21 lipca 2023 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1388 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 3 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów. 

Zmiany w kodach ubezpieczeń wynikają między innymi ze zmian dokonanych w Kodeksie pracy ustawą z dnia 9 marca 2023 r. Nowe przepisy wprowadzają zmiany dotyczące kodów ubezpieczeń, świadczeń. Ponadto wprowadzają nowe oznaczenia np. nowy kod dla urlopu opiekuńczego. 

W części XI „Kod świadczenia/przerwy”, w dziale 1 „Przerwa w opłacaniu składek” dodano nowy kod świadczenia/przerwy: 131 – urlop opiekuńczy w rozumieniu art. 1731 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

W dziale 3 „Rodzaj świadczenia i przerwy” nowe kody to: 

 • 337 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 
 • 338 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego, przysługującego w wymiarze do 9 tygodni, udzielonego na podstawie art. 1821a § 4 k.p. i art. 183 § 5 k.p., 
 • 339 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 
 • 340 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego przysługującego w wymiarze do 9 tygodni udzielonego na podstawie art. 1821a § 4 k.p. i art. 183 § 5 k.p. 

Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2024 r.

1 sierpnia 2023 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów został opublikowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku. 

Projekt zakłada, że w roku 2024 wynagrodzenie minimalne wzrośnie dwa razy: od 1 stycznia 2023 r. będzie wynosić 4242 zł, a od 1 lipca 2023 r. 4300 zł.  

Uwzględniając proponowane kwoty przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. wyniesie 4271 zł. 

Zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wysokość minimalnej stawki godzinowej jest waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, co oznacza wzrost wysokości minimalnej stawki godzinowej od 1 stycznia 2024 r. do 27,70 zł, a od 1 lipca – do 28,10 zł. 

Wyżej wymienione wysokości są analogiczne do kwot przedstawionych Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji. 

Zgodnie z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ostateczna wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2024 r. powinna zostać ogłoszona do 15 września bieżącego roku. 

Ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym

31 lipca 2023 r. prezydent podpisał ustawę o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym. Ustawa wejdzie w życie po upływie czternastu dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

Wdraża ona do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 r. ustanawiającej przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (Dz. Urz. UE L 249 z 31.07.2020, str. 49). Dyrektywa ta stanowi jeden z elementów tzw. Pakietu Mobilności I. Ustawa ta zmienia też m.in. ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. 

Ustawa określa zasady:  

 • delegowania kierowców w transporcie drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  
 • kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz realizacji obowiązków informacyjnych związanych z delegowaniem kierowców;  
 • kontroli drogowej delegowania kierowców w transporcie drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  
 • współpracy między Inspekcją Transportu Drogowego oraz Państwową Inspekcją Pracy w zakresie przekazywania informacji związanych z delegowaniem kierowców w transporcie drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  
 • współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich dotyczącej delegowania kierowców w transporcie drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i z tego terytorium;  
 • postępowania związanego z realizacją lub składaniem wniosków o powiadomienie o decyzji o nałożeniu na przewoźnika drogowego delegującego kierowcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i z tego terytorium administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej oraz o egzekucję takiej kary lub grzywny. 

Ważność certyfikatu programu Płatnik

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 4 sierpnia 2023 r. o godzinie 12:17 wygasła ważność certyfikatu PE-2-ZUS-EWD numer SN certyfikatu: 044b3689676f40ccf0f0d7b56472b77f. 

Od 27 marca 2023 r. w komunikacji z ZUS można korzystać z nowego certyfikatu ZUS. Numer SN certyfikatu: 273e543d5933f8e6331a13d2e24e25e2. 

Certyfikat jest dostępny do pobrania pod linkiem http://www.zus.pl/bip/pliki/PE-2-ZUS-EWD.pem 

Źródło: zus.pl 

Nowa metryka programu Płatnik

W dniu 31 lipca 2023 r. została wdrożona nowa metryka dla wersji 10.02.002 programu Płatnik.    

Metryka jest automatycznie pobierana podczas aktualizacji programu.   

Źródło: zus.pl 

 

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.