W sierpniowym biuletynie HR Puls opisujemy ostatnie, najbardziej istotne zmiany w przepisach HR: podwyższenie odpisów na ZFŚS, podniesienie kwoty zwolnienia z oskładkowania wartości posiłków finansowanych przez pracodawcę, minimalne wynagrodzenie, ustawę o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym i inne. 

Podwyższenie odpisów na ZFŚS 

10 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1586 opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, która zmienia między innymi przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 998). Przepisy ustawy w nowym brzmieniu zmieniają od 1 lipca br. odpisy na ZFŚS. 

W 2023 r. odpis podstawowy na jednego pracownika: 

 • zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca wyniesie 1.662,97 zł (37,5% z 4.434,58 zł), a od 1 lipca do 31 grudnia – 1.914,34 zł (37,5% z 5.104,90 zł), 
 • wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze, w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca wyniesie 2.217,29 zł (50% z 4.434,58 zł), a od 1 lipca do 31 grudnia – 2.552,45 zł (50% z 5.104,90 zł). 

Od 1 września wyższa kwota zwolnienia z oskładkowania wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków 

Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wprowadza ono zmiany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 728).  

Nowe przepisy powodują: 

 • podwyższenie kwoty wyłączenia z oskładkowania wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu z 300 zł do 450 zł, 
 • rozszerzenie katalogu wyłączeń z oskładkowania o finansowane przez pracodawcę, otrzymane przez pracowników kupony, talony, bony żywieniowe i karty przedpłacone uprawniające do nabycia wyłącznie posiłków lub przetworzonych produktów żywnościowych nadających się do bezpośredniego spożycia w placówkach gastronomicznych. 

Nowe przepisy i podwyżka do 450 zł kwoty finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom wejdą w życie 1 września 2023 r. 

Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2024 r.  

18 sierpnia 2023 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku. 

Projekt zakłada, że w roku 2024 wynagrodzenie minimalne wzrośnie dwa razy: od 1 stycznia 2024 r. będzie wynosić 4242 zł, a od 1 lipca 2024 r. 4300 zł.  

Po uwzględnieniu proponowanych kwot przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. wyniesie 4271 zł. 

Zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wysokość minimalnej stawki godzinowej jest waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, co oznacza wzrost wysokości minimalnej stawki godzinowej od 1 stycznia 2024 r. do 27,70 zł, a od 1 lipca – do 28,10 zł. 

Zgodnie z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ostateczna wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2024 r. powinna zostać ogłoszona do 15 września bieżącego roku. 

Ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym 

4 sierpnia w Dzienniku Ustaw 2023 r. opublikowana została ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym. Ustawa wejdzie w życie z dniem 19 sierpnia 2023 r. 

Ustawa określa zasady:  

 • delegowania kierowców w transporcie drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  
 • kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz realizacji obowiązków informacyjnych związanych z delegowaniem kierowców;  
 • kontroli drogowej delegowania kierowców w transporcie drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  
 • współpracy między Inspekcją Transportu Drogowego oraz Państwową Inspekcją Pracy w zakresie przekazywania informacji związanych z delegowaniem kierowców w transporcie drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  
 • współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich dotyczącej delegowania kierowców w transporcie drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i z tego terytorium;  
 • postępowania związanego z realizacją lub składaniem wniosków o powiadomienie o decyzji o nałożeniu na przewoźnika drogowego delegującego kierowcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i z tego terytorium administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej oraz o egzekucję takiej kary lub grzywny. 

Ustawa ta zmienia m.in. ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. 

Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2023 roku  

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2023 roku wynosi 104%. 

W związku z tym, że wskaźnik ten przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2023 r. podlega waloryzacji. 

Dla użytkowników Softlab HR by Asseco

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia współczynnika waloryzacji w Parametry – wprowadzanie wartości.

Kod parametru = WspWaloryzacji, wartość =104, data obowiązywania od = 2023-10-01.

Dla użytkowników Safo HR by Asseco

W aplikacji, w: Kadry -> Inne -> Administrator -> Dane do zasiłków należy wpisać 104 w pozycji Współczynnik waloryzacji.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2023 r. (M.P. z 18 sierpnia 2023 roku poz. 846).

Nowe zasady ustalania wynagrodzeń pracowników młodocianych 

14 lipca 2023 r w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1348 opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. 

Rozporządzenie podwyższa minimalne wynagrodzenie młodocianych pracowników (objęte refundacją z Funduszu Pracy). 

Od 1 września 2023 roku minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu będzie wynosiło: 

 • nie mniej niż 8% – w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole; 
 • nie mniej niż 9% – w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole; 
 • nie mniej niż 10% – w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole. 

W przypadku młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy płaca wyniesie nie mniej niż 7%. 

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych w okresie od 1.09.2023 do 30.11.2023 będzie wynosić: 

Okres  1.09.2023 r. – 30.11.2023 r. 
I rok nauki lub klasa I branżowej szkoły I stopnia  560,46 zł 
II rok nauki lub klasa II branżowej szkoły I stopnia  630,52 zł 
III rok nauki lub klasa III branżowej szkoły I stopnia  700,58 zł 
wynagrodzenie w razie odbywania przyuczenia do wykonywania określonej pracy  490,40 zł 

Nowa metryka programu Płatnik   

W dniu 4 sierpnia 2023 r. została wdrożona nowa metryka dla wersji 10.02.002 programu Płatnik.    

Metryka jest automatycznie pobierana podczas aktualizacji programu.   

Źródło: zus.pl 

 

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.