Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych

3 września br. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1621 została opublikowana ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Niektóre z wprowadzonych przepisów obowiązują od dnia wejścia w życie noweli (tj. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia), czyli od 18 września 2021 r.

Są to zmiany:

 • w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym;

Dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu podlegają obecnie osoby współpracujące z przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy.

 • w ubezpieczeniu wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej;

Od 18 września 2021 r. wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej są objęci obowiązkiem ubezpieczeń:

 • od dnia wpisania spółki do KRS albo
 • od dnia nabycia udziałów w spółce, niezależnie od istnienia okoliczności leżących po stronie spółki, tj. niezależnie od tego, czy spółka prowadzi działalność, uzyskuje przychody, zatrudnia pracowników.
 • w definicji rachunku bankowego.

Projekt nowelizacji ustawy o zwalczaniu COVID-19

Rada Ministrów zawiesiła prace nad projektem nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten miał wprowadzić rozwiązania umożliwiające pracodawcom uzyskiwanie informacji dotyczących zaszczepienia, faktu przebycia zakażenia SARS-CoV-2 lub posiadania przez pracownika ważnego, negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Ponadto w założeniach projektowanych przepisów była możliwość delegowania przez pracodawcę osoby niezaszczepionej lub takiej, która nie przebyła zakażenia koronawirusem, do pracy poza jej stałe miejsce pracy lub do innego rodzaju pracy, z wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy, lub też możliwość skierowania takiej osoby na urlop bezpłatny.

Dodatkowo nowelizacja przepisów miała umożliwić pracodawcy uzyskanie informacji na temat szczepienia od kandydata do pracy (w ramach rekrutacji).

Przyjęcie przez rząd powyższych przepisów planowane było na III kwartał 2021 roku.

Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2022 r.

15 września 2021 r. pod pozycją 1690 w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. 

Minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2022 będzie wynosić 3010 zł, co oznacza wzrost o 210 zł w stosunku do roku bieżącego.

Minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń i umów o świadczenie usług w przyszłym roku wyniesie 19,70 zł. Oznacza to wzrost o 1,40 zł w stosunku do 2021 r.

Nowa metryka programu Płatnik

W dniu 24 września 2021 r. została wdrożona nowa metryka 223 dla wersji 10.02.002 programu Płatnik.   

Metryka będzie automatycznie pobierana podczas aktualizacji.

Zmiany w klasyfikacji zawodów i specjalności w roku 2022

Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia MPiPS z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2018 r. poz. 227). Ma to na celu usunięcie rozbieżności pomiędzy klasyfikacją zawodów i specjalności a klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego wprowadzaną rozporządzeniem ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Projektowane rozporządzenie uwzględnia zmiany zachodzące na rynku pracy w zakresie tzw. „zawodów rynkowych”.

Wprowadza także zawody szkolnictwa branżowego uwzględnione w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (KZSB) przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w których odbywa się kształcenie w systemie oświaty.

Zmiany w projektowanej klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy w zakresie zawodów rynkowych obejmują:

 • wprowadzenie 81 zawodów rynkowych, które pojawiły się na rynku pracy, a nie mają swoich odpowiedników w klasyfikacji określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, w tym zawodów zgłoszonych we wnioskach do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz zawodów uwzględnionych w raporcie końcowym z przeprowadzonych w 2020 r. badań i analiz rynku pracy pod kątem zapotrzebowania na nowe zawody i specjalności oraz przyporządkowania zawodów z polskiej klasyfikacji zawodów i specjalności (KZiS) do Europejskiej Klasyfikacji Umiejętności, Kompetencji, Kwalifikacji i Zawodów ESCO (mapowania),
 • zmianę usytuowania w innej grupie elementarnej 2 zawodów: 311902 Kontroler jakości połączeń spawalniczych (do grupy 3115) oraz 514201 Charakteryzator (do grupy 3439),
 • wykreślenie z KZiS 3 zawodów i specjalności niefunkcjonujących na rynku pracy: 234202 Wychowawca małego dziecka; 242306 Lider klubu pracy; 413101 Maszynistka,
 • zmianę nazwy 11 zawodów.

Zmiany w projektowanej klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy w zakresie zawodów szkolnictwa branżowego obejmują:

 • wprowadzenie do projektowanej klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy 49 zawodów z klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, które nie występują w obowiązującej KZiS.,
 • oznaczenie symbolem „s” 5 zawodów usytuowanych w KZiS (jako zawody rynkowe), które zostały wprowadzone do KZSB jako zawody szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 316, z późn. zm.),
 • usunięcie symbolu „s” z 32 zawodów występujących w KZiS z 2014 r. jako zawody szkolne (zawody nie występują już w KZSB); kształcenie w tych zawodach w systemie oświaty prowadzone było do wygaśnięcia (czerwiec 2021 r.); zawody pozostaną w KZiS (jako tzw. zawody rynkowe).

Dodatkowo projektowana nowelizacja rozporządzenia wprowadza zmiany nazw grup zawodów.

Termin wejścia w życie projektowanych zmian został przewidziany na dzień 1 stycznia 2022 r.

Polski Ład – zmiany dla pracodawców

Trwają prace nad Polskim Ładem, czyli projektem ustawy wprowadzającej szerokie zmiany w ustawach podatkowych i ubezpieczeniowych. Zmiany te określane są jako „Polski Ład”. Wprowadzają one szereg zmian podatkowych.

Zmiany te dotyczą następujących aspektów:

 • podwyższenia do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej,
 • podwyższenia do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawki podatku,
 • wprowadzenia ulgi dla klasy średniej,
 • zmiany zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców,
 • likwidacji możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • zmiany wysokości kosztów podatkowych od przychodów otrzymywanych przez osoby pełniące obowiązki społeczne lub obywatelskie.
Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.