W 2024 r. nastąpiło odmrożenie wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Oznacza to wzrost wysokości świadczeń dla pracowników, ale z drugiej strony wyższe koszty dla pracodawców. Ile wyniosą odpisy na ZFŚS w 2024 roku?

Odpis na ZFŚS – od czego zależy jego wysokość?

Na mocy Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, wysokość odpisu na ZFŚS jest ustalana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w poprzednim roku. Jeśli w II połowie roku przeciętne wynagrodzenie jest wyższe niż średnia dla całego roku, wówczas pod uwagę brana jest ta wyższa wartość.

16 lutego 2024 GUS ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie w 2023 roku wyniosło:

 • 6246,13 zł – za 2023 r.
 • 6445,71 zł – za II półrocze 2023 r.

Przeciętne wynagrodzenie w II półroczu było wyższe niż średnia całoroczna, więc to właśnie ta wartość posłużyła jako podstawa do ustalenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 r.

Od 1 stycznia 2024 r. w pełni odmrożono odpisy na ZFŚS. W ciągu ostatnich lat kwoty podstawy były wyliczane nie na podstawie przeciętnego wynagrodzenia, ale na podstawie wysokości wynagrodzenia wskazanego w ustawach okołobudżetowych, które mroziły jego wysokość. Po raz pierwszy od 2012 r., odpis na ZFŚS w 2024 r. wzrośnie zgodnie z przepisami ustawowymi.

Odpis na ZFŚS w 2024 r.

Kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w bieżącym roku zostały wyliczone od podstawy 6445,71 zł i wynoszą:

Pracownik   Wysokość odpisu na ZFŚS w 2024 r.   
Zatrudniony w tzw. normalnych warunkach   2417,14 zł (37,5%)  
Pracujący w szczególnych warunkach lub wykonujący pracę o szczególnym charakterze  3222,86 zł (50%)  
Młodociany w I roku nauki   322,29 zł (5%)  
Młodociany w II roku nauki   386,74 zł (6%)  
Młodociany w III roku nauki   451,20 zł (7%)  

Czym jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych?

ZFŚS to fundusz tworzony w przedsiębiorstwach lub instytucjach, który służy do finansowania dodatkowych świadczeń socjalnych dla pracowników. Obowiązek utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mają pracodawcy, którzy:

 • zatrudniają co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty
 • zatrudniają co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, jeśli z wnioskiem o utworzenie ZFŚS wystąpiła zakładowa organizacja związkowa
 • prowadzą działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników
Liczba zatrudnionych jest określana według pełnych etatów na dzień 1 stycznia danego roku.

U pracodawców, zatrudniających co najmniej 50 pracowników, oraz tych co zatrudniają według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (w przypadku nie objęcia ich układem zbiorowym pracy) wysokość odpisu na fundusz może być dowolnie kształtowana w regulaminie wynagradzania. Regulamin ten może również postanawiać, że fundusz w ogóle nie będzie tworzony.

Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin wynagradzania z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Dla pozostałych pracodawców, którzy zatrudniają mniej niż 50 pracowników ZFŚS jest dobrowolny.

Świadczenia finansowane z ZFŚS

W ramach środków zgromadzonych na koncie ZFŚS pracodawca może finansować następujące rodzaje działań:

 • wypoczynek, np. dofinansowanie do wczasów lub kolonii
 • działalność kulturalno-oświatową, np. bilety do kina lub teatru
 • działalność sportowo-rekreacyjną, np. bilety na basen
 • opiekę nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach i w innej formie
 • wsparcie materialno-rzeczowe lub finansowe, np. paczki świąteczne, zapomogi
 • pomoc (zwrotną lub bezzwrotną) na cele mieszkaniowe, np. na zakup lub remont mieszkania

Każdy pracodawca tworzący ZFŚS powinien posiadać regulamin, w którym określone są zasady przyznawania i wykorzystywania środków z funduszu.

Wpłata odpisu na rachunek bankowy ZFŚS

Kwotę odpisu na fundusz należy przekazać na rachunek bankowy ZFŚŚ w dwóch ratach:

 • I rata do dnia 31 maja – 75 % kwoty naliczonego odpisu (co najmniej)
 • II rata do dnia 30 września – pozostałe 25% naliczonego odpisu

Przekroczenie powyższych terminów na przekazanie odpisów na ZFŚS może skutkować nałożeniem na pracodawcę kary grzywny.

Ten artykuł powstał we współpracy z Contract Administration.

Contract Administration to jedna z największych polskich firm oferujących kompleksową obsługę kadr i płac. Spółka działa na rynku od ponad 30 lat. Zatrudnia ponad 250 pracowników w 7 biurach w Polsce, Czechach i na Słowacji. Contract Administration jest częścią Grupy Advartis.

Contract Administration w codziennej pracy korzysta z systemu Macrologic ERP.
Autor

Dyrektor Działu Kadr, Contract Administration