Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej przewiduje umieszczenie w aktach osobowych pracowników wszystkich dokumentów z zakresu czasu pracy.

Projekt ten zakłada inny niż obecnie obowiązujący schemat prowadzenia akt osobowych. Zgodnie z nim akta osobowe będą składały się z czterech, a nie jak obecnie trzech części. Nowa część C będzie zawierała wszystkie dokumenty dotyczące ewidencji czasu pracy, czyli:

  • kartę ewidencji czasu pracy za dany okres rozliczeniowy,
  • kopię rozkładu czasu pracy (art. 129 § 3 Kodeksu pracy) zawierającą potwierdzenie otrzymania rozkładu czasu pracy przez pracownika,
  • wnioski pracownika dotyczące czasu jego pracy,
  • dokumenty związane z uzgodnieniem z pracownikiem czasu niezbędnego do wykonywania powierzonych zadań, ze stosowaniem systemu zadaniowego czasu pracy, z uzgodnieniem z pracownikiem terminu udzielenia innego dnia wolnego od pracy, z poleceniem wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, z poleceniem pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy,
  • zgody pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4. roku życia na wykonywanie pracy w systemach czasu pracy przewidujących przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy powyżej 8 godzin, na zatrudnianie w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy i delegowanie poza stałe miejsce pracy oraz pracownicy w ciąży na delegowanie poza stałe miejsce pracy i zatrudnianie w systemie przerywanego czasu pracy.

 

Projektowane zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2019 roku.