Od dnia 1 grudnia 2018 r. obowiązują wyłącznie elektroniczne zwolnienia lekarskie, czyli tzw. e-ZLA, zaś wersje papierowe tych dokumentów zostały wycofane z obiegu. Ostatnie dwa lata stanowiły okres przejściowy, w którym lekarze mogli dokonać wyboru, stosując zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) lub w formie elektronicznej (e-ZLA). Dzięki elektronizacji zwolnień uproszczony zostanie proces ich wystawiania oraz przekazywania do ZUS i płatnika.

Zmiany wprowadzające zwolnienia elektroniczne weszły w życie zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066 z późn. zm.) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 2018r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1925).

 Kilka faktów na temat zwolnień elektronicznych (e-ZLA):

  1. e-ZLA jest przekazywane przez lekarza drogą elektroniczną do ZUS. Warunkiem jest posiadanie przez niego profilu na PUE ZUS lub aplikacji zintegrowanej z PUE. Zwolnienie musi być podpisane z wykorzystaniem certyfikatu z ZUS lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego (PZ ePUAP). Lekarze mogą stosować również urządzenia mobilne do wystawiania zwolnień elektronicznych np. podczas wizyt domowych u pacjentów. Od 23 października 2018 r. lekarze mogą również upoważniać tzw. asystentów medycznych do wystawania e-zwolnień w swoim imieniu.
  2. Po otrzymaniu e-ZLA ZUS udostępnia je także za pomocą drogi elektronicznej płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu PUE ZUS (nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA – bez podawania numeru statystycznego choroby). Informacja trafia również na profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS.
  3. Od 1 grudnia 2018 roku zarówno pracownicy, jak i pracodawcy mogą otrzymywać SMS o zarejestrowanym przez lekarza w systemie PUE ZUS zwolnieniu lekarskim. W treści wiadomości znajduje się informacja o okresie, na jaki zostało wystawione zwolnienie. Aby móc otrzymać taką wiadomość, pracownik musi mieć założony profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.
  4. Przepisy przewidują także wystawienie zaświadczenia lekarskiego na formularzu wydrukowanym z systemu. Jest tak, gdy wystawienie e-ZLA nie jest możliwe – w szczególności w razie braku połączenia internetowego (np. w czasie wizyty domowej) lub braku możliwości uwierzytelnienia zaświadczenia lekarskiego z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP. W takich sytuacjach, lekarz ma  możliwość skorzystania z formularzy zaświadczeń lekarskich wydrukowanych wcześniej z systemu. Każdy wydrukowany formularz ma  identyfikator (serię i numer) i jest  zarejestrowany w systemie. Lekarz przekazuje pacjentowi (ubezpieczonemu) takie zaświadczenie z jego pieczątką i podpisem. Zaświadczenie to pacjent (ubezpieczony) musi przekazać płatnikowi składek.

Korzyści dla przedsiębiorców oraz pracowników

Elektroniczne zwolnienia to przede wszystkim usprawnienie dla przedsiębiorców i działów kadr. Jeśli pracodawca posiada profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) otrzyma natychmiast wiadomość o wystawieniu pracownikowi e-ZLA (wraz z samym zwolnieniem). Tym samym skraca się czas obiegu zwolnienia, a pracodawca może szybko i wygodnie zaewidencjonować dokument oraz zaplanować odpowiednie czynności związane z nieobecnością pracownika. Dodatkowo pracodawca może wystąpić do ZUS z (elektronicznym) wnioskiem o kontrolę prawidłowości wystawiania e-ZLA dla swojego pracownika.

Zwolnienia elektroniczne to także udogodnienia dla pracowników, którzy nie muszą już osobiście dostarczać lub przesyłać drogą pocztową dokumentów do pracodawcy (co zajmowało do tej pory nawet kilka dni). Pracownik nie jest też zobowiązany do dostarczenia zwolnienia w terminie 7 dni od daty jego wystawienia.

Więcej informacji: http://www.zus.pl/ezla

Zadaj pytanie ekspertowi

Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości związane z poruszanym tematami, skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów.

Zapytaj eksperta

Autor

Kierownik Działu Kadr i Płac w firmie HLB M2.