Już niedługo każdy z pracodawców będzie miał do zrealizowania nowe obowiązki związane z koniecznością umożliwienia pracownikom oszczędzania w ramach pracowniczych planów kapitałowych.

Co będzie należało do tych obowiązków?

Poniżej kilka najważniejszych obowiązków, które obciążać będą pracodawców w związku z wejściem w życie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych:

 • Wybór instytucji finansowej, w której pracownicy będą mogli oszczędzać;
  Podstawowych obowiązkiem każdego pracodawcy będzie wybór instytucji, w której gromadzone będą oszczędności jego pracowników. Przepisy wskazują również, że wyboru tego nie powinien dokonywać samodzielnie pracodawca, ale powinien zrobić to w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. Jeżeli natomiast w podmiocie zatrudniającym nie działa zakładowa organizacja związkowa, to wybiera on instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa, w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym w danym podmiocie zatrudniającym. Wybór powinien zostać dokonany w szczególności na podstawie oceny proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, ich efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. Wybór powinien zostać dokonany z uwzględnieniem najlepiej rozumianego interesu osób zatrudnionych.
 • Podpisanie umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją;
  Każdy pracodawca będzie miał obowiązek zawrzeć umowę o zarządzanie PPK, jeżeli tylko będzie zatrudniał co najmniej jedną osobę zatrudnioną, w imieniu której ma obowiązek zawrzeć taką umowę.
 • Podpisanie umowy w sprawie korzystania z PPK w imieniu pracownika;
  Pracodawca będzie również zawierał umowy o prowadzenie PPK w imieniu poszczególnych, zatrudnionych u niego pracowników.
  Co istotne – nawet w przypadku, gdy pracownicy nie będą chcieli oszczędzać na PPK pracodawca i tak co 4 lata, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku, będzie miał obowiązek poinformować uczestnika PPK o ponownym dokonywaniu za niego wpłat. Żeby nie zrezygnować z wpłat uczestnik PPK musi po raz kolejny złożyć pracodawcy deklarację, o rezygnacji.
 • Informowanie instytucji finansowej o rezygnacji przez uczestnika PKK z wpłat na PPK;
  Pracodawca będzie niejako pośrednikiem pomiędzy pracownikami a instytucjami prowadzącymi PPK. W szczególności to on będzie informował właściwą instytucję finansową o rezygnacji przez pracownika z wpłat na PPK.
 • Informowanie pracowników o sprawach związanych z korzystaniem z PPK
  Przekazanie takich informacji będzie stanowiło uprawnienie pracodawcy i obowiązek instytucji finansowej, z którą została zawarta umowa o prowadzenie PPK. Instytucja finansowa będzie miała obowiązek informować osoby zatrudnione o warunkach uczestnictwa w PPK, jak również o obowiązkach i uprawnieniach podmiotu zatrudniającego oraz osoby zatrudnionej związanych z uczestnictwem w PPK.

Zadaj pytanie ekspertowi

Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości związane z poruszanym tematami, skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów.

Zapytaj eksperta

Autor

Praktyk w dziedzinie stosowania prawa i kształtowania strategii podatkowej oraz reprezentowania stron przed organami administracji podatkowej i sądami administracyjnymi. Autorka Bloga o podatkach.