Od 25 maja 2018 przedsiębiorcy będą zobowiązani do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych, tzw. RODO. W odpowiedzi na wyzwanie jakim jest dostosowanie prowadzonej działalności do wymogów RODO opracowaliśmy nowatorskie rozwiązanie: RODO Utility by Asseco.

RODO Utility by Asseco to program, który wspiera administratora danych – jakim jest każda firma – w wykonywaniu jego niektórych obowiązków, wynikających z RODO, m.in. obsługi żądań zgłaszanych przez podmioty danych, prowadzenia rejestrów określonych w RODO, czy przechowywania dokumentacji związanej z polityką bezpieczeństwa. RODO Utility pozwala także zapanować nad terminami retencji danych powiadamiając do kiedy określone dane powinny być przechowywane ze względu na ustanie celu ich przetwarzania.

Co szczególnie ważne dla dużych organizacji, RODO Utility by Asseco umożliwia centralne zarządzanie ochroną danych osobowych w ramach struktur rozproszonych, gdzie istnieje wiele punktów kontaktu z podmiotem danych i rozproszona dokumentacja przetwarzania danych. Dzięki udostępnionemu interfejsowi (API), RODO Utility może być zintegrowany z aplikacjami dziedzinowymi jak np. Softlab ERP by Asseco, ale również z oprogramowaniem pochodzącym od innych dostawców. Pozwala to na scentralizowane zarządzanie danymi osobowymi administrowanymi przez firmę bez konieczności gruntownej przebudowy dotychczasowych systemów firmy.

Więcej na temat RODO Utility by Asseco na www.rodoutility.pl