Jeżeli nasza firma kwalifikuje się do obowiązku przygotowania dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych, wówczas z pewnością będzie należało przygotować przede wszystkim dokumentację lokalną dla istotnych transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi.

Cena transferowa oznacza cenę, według której realizowane są transakcje z podmiotami powiązanymi. Ustalenie cen transferowych na niewłaściwym poziomie, odbiegającym od poziomu rynkowego, może prowadzić do nieuprawnionego zawyżenia kosztów lub zaniżenia przychodów i w efekcie zaniżenia wysokości zapłaconego podatku dochodowego. W takiej sytuacji brak dokumentacji cen transferowych może spowodować opodatkowanie dodatkowego dochodu określonego przez organy skarbowe karną stawką w wysokości 50%.

Przypominamy, ze Ministerstwo Finansów wydłużyło termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowej za 2017 rok. Zgodnie z rozporządzeniem w tej sprawie, firmy w Polce mają czas na przygotowanie dokumentacji za rok poprzedni do końca września 2018 roku.

Treść dokumentacji – local file

Dokumentacja lokalna stanowi odpowiednik dokumentacji podatkowej przygotowywanej na bazie regulacji dotyczących cen transferowych obowiązujących do końca 2016 r. Zakres aktualnie obowiązującej dokumentacji został jednak rozszerzony i obejmuje następujące elementy:

1. Opis transakcji lub innych zdarzeń podlegających dokumentacji, w tym umów:

  • zarządzania płynnością,
  • o podziale kosztów dokonywanych pomiędzy podatnikiem lub spółką niebędącą osobą prawną (dalej jako spółka osobowa) a podmiotem powiązanym.

2. Wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) wraz z uzasadnieniem, w tym:

  • algorytmu kalkulacji rozliczeń oraz
  • sposobu wyliczenia wartości rozliczeń wpływających na dochód (stratę) podatnika lub pozostałych wspólników spółki osobowej:

opis danych finansowych podatnika lub spółki osobowej wraz z danymi ze sprawozdania finansowego, o ile obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego wynika z ustawy o rachunkowości,

opis podatnika lub spółki osobowej, w tym opis struktury organizacyjnej i zarządczej, przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności, realizowanej strategii gospodarczej, opis otoczenia konkurencyjnego.

Opis transakcji zawiera:

– wskazanie rodzaju i przedmiotu transakcji lub innych zdarzeń,

– dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące transakcji lub innych zdarzeń,

– identyfikację podmiotów powiązanych,

– opis przebiegu transakcji, w tym funkcji wykonywanych przez podatnika lub spółkę osobową i podmioty powiązane, angażowanych aktywów bilansowych i pozabilansowych, kapitału ludzkiego oraz ponoszonych ryzyka.

3. Dokumenty załączane do dokumentacji:

  • Umowy dotyczące transakcji lub innych zdarzeń.
  • Porozumienia w zakresie ustalania cen transferowych dotyczące podatnika, a ustalone z władzami innego państwa niż Polska.

Podsumowanie wymogów dotyczących zakresu dokumentacji podatkowej wymaganej na podstawie ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do końca 2016 r. i od początku 2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Treść dok. Przepisy 2016 Przepisy 2017
Analiza funkcjonalna V V
Opis metody ustalania cen V V
Koszty, forma i termin zapłaty V
Strategia gospodarcza, korzyści, inne czynniki V V
Dane finansowe V (tylko wartość transakcji) V (szczegółowo – analiza rzeczywistej rentowności)
Opis podmiotów V (uproszczony) V (szczegółowo)
Uzasadnienie wyboru metody – (wpisywane zwyczajowo) V
Analiza porównawcza V (> 10 mln Euro)
Struktura organizacyjna i zarządcza V
Otoczenie konkurencyjne V
Dokumenty V

 

Szczegółowe zakresy i definicje dotyczące poszczególnych elementów dokumentacji zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1753).

 

Polecamy też poprzednie artykuły (z cyklu) na temat dokumentacji związanej z cenami transferowymi:

Nowe zasady w dokumentacji cen transferowych za 2017 rok.

Ceny transferowe, cz. 2: istotność transakcji, czyli które transakcje dokumentujemy

Autor

Partner oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Tax & Audit. Ewelina Nowakowska należy do grona najlepszych polskich doradców podatkowych według Dziennika Gazeta Prawna m.in. w kategorii cen transferowych.