Ministerstwo Finansów wyszło naprzeciw oczekiwaniom firm i obiecało wydłużenie terminu na sporządzenie dokumentacji cen transferowej za 2017 rok. Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem w tej sprawie, przedsiębiorstwa będą miały czas na przygotowanie dokumentacji za rok poprzedni do końca września 2018 r. Wydłużenie terminu nie było bezzasadne, ponieważ przygotowanie dokumentacji według nowych, obowiązujących od 2017 r. wymogów przysparza przedsiębiorcom wiele kłopotów i jest bardzo czasochłonne. Tym bardziej nie warto odkładać rozpoczęcia prac na ostatnią chwilę.

Konieczne oświadczenie o posiadaniu dokumentacji

Dokumentacja dotycząca cen transferowych za 2017 r. wzbudza szerokie zainteresowanie z uwagi na wprowadzenie jednego, z pozoru nieznacznego elementu, który nie występował w przypadku obowiązku przygotowania dokumentacji za poprzednie lata. Analogicznie jak w latach ubiegłych, w przypadku podatników dla których powstał obowiązek sporządzenia dokumentacji, fakt ten należy odnotować w odpowiednim polu CIT-8. Dodatkowym elementem natomiast jest wprowadzenie obowiązku złożenia oświadczenia czy dokumentacja została przygotowana. Oświadczenie powinno zostać podpisane przez osoby umocowane do reprezentacji podatnika. Konieczność złożenia oświadczenia skłania przedsiębiorców do przygotowania dokumentacji w wyznaczonym przez przepisy terminie, pomimo, iż istniejący dotychczas siedmiodniowy okres od otrzymania wezwania ze strony organów skarbowych – do przedłożenia dokumentacji, został zachowany.

Kto obowiązkowo przygotowuje dokumentację – progi kwotowe

Już samo ustalenie, czy dana firma jest zobowiązana do przygotowania dokumentacji i jeżeli tak, to w jakim zakresie i dla jakich transakcji niejednokrotnie rodzi wątpliwości. Zasady ustalania zakresu obowiązkowej dokumentacji uległy bowiem zasadniczym zmianom. Progi kwotowe zostały podniesione w myśl idei, aby obowiązkowym sporządzeniem dokumentacji zostały objęte tylko większe podmioty i tylko w zakresie istotnych transakcji. Dlatego też, ewentualny obowiązek sporządzenia dokumentacji będzie dotyczyć:

  • Podatników, których przychody lub koszty przekroczyły równowartość 2 mln Euro – jest to podstawowa kategoria podatników, którzy zostaną objęci obowiązkiem dokumentacyjnym. Należy mieć na uwadze, że powyższa wartość kwalifikująca do sporządzenia dokumentacji jest określana według zasad rachunkowości i ma uwzględniać wszystkie  przychody i koszty, również te realizowane z podmiotami  niepowiązanymi oraz niezwiązane z działalnością operacyjną podatnika.

Pozostałe kategorie podmiotów, których może dotyczyć obowiązek sporządzenia dokumentacji obejmują:

  • Umowy spółki osobowej, gdy wartość wkładów przekracza 50.000 Euro
  • Podatników przeprowadzających transakcje z podmiotami z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli: realizuje płatności przekraczające równowartość 20 tys. Euro; zawiera umowy spółki osobowej, umowę wspólnego przedsięwzięcia lub umowę o podobnym charakterze, której wartość przekracza równowartość 20 tys. Euro,
  • wspólników spółki osobowej, której przychody lub koszty przekroczyły równowartość 2 mln Euro.

Jeżeli nasz podmiot mieści się w jednej z powyższych kategorii, należy podjąć dalszą analizę. Oczywiście zasadność analizy wystąpi w standardowym przypadku, tylko w przypadku gdy nasz podmiot zawierał transakcje z podmiotami powiązanymi.

Przy ustalaniu powiązań należy pamiętać, ze od 2017 r. podniesiono minimalny próg powiązań kapitałowych z 5% do 25%. Tak więc podmioty o powiązaniach kapitałowych poniżej 25% nie stanowią podmiotów powiązanych z punktu widzenia obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych. Jeżeli nasza firma osiągnęła w poprzednim roku przychody lub koszty przewyższające kwotę 2 milionów EUR i zawierała transakcje z podmiotami powiązanymi, należy ustalić, czy były to transakcje istotne, z punktu widzenia regulacji w zakresie cen transferowych i czy w konsekwencji kwalifikują się one do sporządzenia dokumentacji.

Brak dokumentacji a sankcje

W kwestii przygotowania dokumentacji za 2017 rok najbardziej motywującym dla przedsiębiorców okazał się obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o posiadaniu dokumentacji. Warto również wspomnieć o potencjalnych negatywnych konsekwencjach braku przygotowania lub przedstawienia dokumentacji na żądanie organów skarbowych.

Dla podatnika najdotkliwsza konsekwencja braku lub nieprawidłowego przygotowania dokumentacji wystąpi w przypadku doszacowania dochodu lub obniżenia straty podatkowej przez organy skarbowe na skutek zakwestionowania cen zastosowanych w transakcjach zawieranych z podmiotami powiązanymi. Do doszacowanego przez organy skarbowe dochodu zastosowanie znajdzie bowiem  sankcyjna stawka CIT w wysokości 50% zamiast 19%. Stawka 50% jest stosowana do różnicy pomiędzy dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez organy podatkowe lub kontroli skarbowej.

Przedstawienie prawidłowej (tj. zawierającej wszystkie wymagane przez ustawę elementy) dokumentacji podatkowej, nawet jeżeli dane zawarte w dokumentacji w żaden sposób nie bronią zastosowanej przez podatnika ceny,  zabezpiecza podatnika przed zastosowaniem przez organy skarbowe 50% stawki CIT. W takim przypadku, w sytuacji doszacowania dochodu nie ma możliwości zastosowania stawki 50% i zastosowanie znajdzie standardowa stawka w wysokości 19%.

Dokumentacja Brak dokumentacji
Doszacowanie dochodu
dla danej transakcji
19% 50%
Brak doszacowania dochodu
dla danej transakcji
19% 19%

 

Autor

Partner oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Tax & Audit. Ewelina Nowakowska należy do grona najlepszych polskich doradców podatkowych według Dziennika Gazeta Prawna m.in. w kategorii cen transferowych.