Cena transferowa oznacza cenę, jaką nakłada dane przedsiębiorstwo na dobra, usługi i wartości niematerialne oraz prawne dla spółki zależnej lub innego powiązanego podmiotu. Obecnie sytuacja komplikuje się przy ustalaniu konkretnych transakcji, dla jakich powinna zostać sporządzona dokumentacja cen transferowych.

Począwszy od 2017 r. odstąpiono bowiem od stosowania sztywnych progów kwotowych, identycznych dla wszystkich podmiotów. Transakcyjne  progi wartościowe  obligujące do sporządzenia dokumentacji wzrastają wraz ze wzrostem przychodów, bądź kosztów podatnika. I tak:

 • Dla  podmiotów, których przychody lub koszty wyniosą 2 mln EUR, udokumentowaniu podlegają transakcje/zdarzenia, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50 tys. EUR.
 • Dla przychodów od 2 mln EUR do 20 mln EUR transakcje istotne to takie, których wartość przekracza 50 tys. EUR, powiększone o 5 tys. EUR za każdy 1 mln EUR przychodów, powyżej 20 mln EUR.
 • Dla przychodów od 20 mln EUR do 100 mln EUR transakcje istotne to takie, których wartość przekracza 140 tys. EUR, powiększone o 45 tys. EUR za każde 10 mln EUR przychodów powyżej 20 mln EUR.
 • Dla przychodów powyżej 100 mln EUR transakcje istotne to takie, których wartość przekracza 500 tys. EUR.

W ustaleniu progu kwotowego istotności – a więc rocznej wartości transakcji zawartej z podmiotem powiązanym, który powoduje powstanie obowiązku sporządzenie dokumentacji cen transferowych dla tej transakcji, pomocna może być poniższa tabelka, obrazująca relacje pomiędzy wysokością przychodów i progiem istotności:

Przychód*
Próg**Przychód*Próg**Przychód*Próg**
250119520140
3551210030185
4601310540230
5651411050275
6701511560320
7751612070365
8801712580410
9851813090455
109019135100500

* w mln EUR; ** w tys. EUR

Zakres dokumentacji

Jeżeli ustaliliśmy, że nasz podmiot kwalifikuje się pod względem wysokości przychodów lub kosztów roku poprzedniego, jak również pod względem wartości transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi do obowiązku przygotowania dokumentacji,  kolejnym krokiem będzie ustalenie wymaganego zakresu dokumentacji. Do końca 2016 r. firmy zawierające transakcje z podmiotami powiązanymi o określonych wartościach były zobowiązane do przygotowania dokumentacji podatkowej o ujednoliconym dla wszystkich podmiotów zakresie. Aktualnie, w zależności o wielkości obrotów (przychodów lub kosztów) danego podmiotu osiągniętych za rok poprzedni, dokumentacja podatkowa może obejmować następujące elementy:

 • Próg 2 mln EUR – obowiązek dokumentacji lokalnej.
 • Próg 10 mln EUR – obowiązek uproszczonego sprawozdania CIT-TP: w przypadku podatników, których przychody lub koszty będą przekraczały 10 mln EUR, nowelizacja przepisów wprowadza dodatkowy obowiązek dołączania do zeznania podatkowego za dany rok podatkowy uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi.
 • Próg 10 mln EUR – analiza porównawcza, ang. benchmarking study: podatnicy o przychodach/kosztach powyżej 10 mln EUR – konieczność uwzględnienia w dokumentacji analizy porównawczej (ang. benchmarking study).
 • Próg 20 mln EUR – dokumentacja grupowa, ang. master file: podatnicy, których przychody lub koszty przekroczą w danym roku 20 mln EUR, będą zobowiązani do przygotowania dokumentacji grupowej, tzw. master file, prezentującej mechanizmy rozliczeń z perspektywy grupy spółek, w skład której wchodzą.
 • Próg: 750 mln EUR – raportowanie według krajów (ang. country by country reporting), dotyczy tych podatników, którzy:
  • spełniają kryteria jednostki dominującej w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości,
  • są jednostką konsolidującą sprawozdanie finansowe w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości,
  • posiadają za granicą zakład zagraniczny lub co najmniej jedną jednostkę zależną,
  • osiągnęły w poprzedzającym roku skonsolidowane przychody w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości na poziomie wyższym niż równowartość 750 mln EUR.

W przypadku mniejszych podmiotów, które przekraczają próg 2 mln EUR, ale nie przekraczają progu 10 mln EUR, obowiązkowy zakres dokumentacji podatkowej będzie zawierał wyłącznie dokumentację lokalną.

W przypadku natomiast większych podmiotów, które przekraczają próg 20 mln EUR obowiązkowy zakres dokumentacji będzie obejmować aż trzy elementy:

 • dokumentację lokalną,
 • analizę porównawczą,
 • dokumentację grupową.

Dodatkowo konieczne będzie sporządzenie uproszczonego sprawozdania CIT-TP stanowiącego załącznik do deklaracji CIT-8.

Zakres wymaganej dokumentacji, w zależności od wielkości zrealizowanych przychodów lub kosztów, obrazuje poniższa tabela:

Przychody/koszty rocznie (w EUR)Dok. lokalnaDok. lokalna + analiza porówn.Sprawozd. dodatkoweDok. Grupowa (Master file) Raport według państw
Poniżej 2 mlnnienienienienie
2-10 mlntaknienienienie
10-20 mlntaktaktaknienie
20-100 mlntaktaktaktaknie
Powyżej 750 mlntaktaktaktaktak

 

Polecamy też pierwszy artykuł (z cyklu) na temat dokumentacji związanej z cenami transferowymi:

Nowe zasady w dokumentacji cen transferowych za 2017 rok.

Ewelina Nowakowska
Autor

Partner oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Tax & Audit. Ewelina Nowakowska należy do grona najlepszych polskich doradców podatkowych według Dziennika Gazeta Prawna m.in. w kategorii cen transferowych.