Kategoria

CASE STUDY

Kategoria

Sytuacja: Spółka A udzieliła pożyczki długoterminowej spółce B w dniu 15 listopada 2017 roku na kwotę 500 tys. zł. Oprocentowanie stałe wyniosło 6 % rocznie, zaś odsetki miały być płatne raz do roku w dniu 15 listopada każdego roku obowiązywania ww. pożyczki. Termin spłaty został ustalony na dzień 15 listopada 2022 roku. W związku z udzieleniem pożyczki pożyczkodawca otrzymał prowizję w wysokości 2% wartości kapitału, która została potrącona z kwotą kapitału, a więc realny przepływ pieniężny pomiędzy spółkami wynosił 490 tys. zł. Spółka A ujęła prowizję jako przychód za roku 2017, jako że została ona otrzymana w tym okresie. Na…