Wykorzystując nasze rozwiązania można usprawnić proces naliczania wynagrodzeń, nawet w skomplikowanych systemach prowizyjnych i premiowych. W dłuższej perspektywie podnosi to wydajność działań handlowych. Od motywacji pracowników zależą bowiem przychody, a więc i zyski firmy.

Wśród naszych klientów znajdują się sieci salonów samochodowych. Współpracując z nimi przygotowaliśmy rozwiązania, które umożliwiają zarządzanie skomplikowanymi systemami premiowymi, stanowiącymi ważny element systemu wynagrodzeń. W salonach samochodowych, które często stanowią rozsianą po całym kraju sieć, świetnie sprawdzają się również inne rozwiązania oferowane przez Merit ERP, w tym naliczanie wynagrodzeń, rozliczanie harmonogramu pracy czy szkolenia pracownicze.

Naliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem rozbudowanego systemu premiowego

Wysokość wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w sieciach salonów samochodowych zależy przede wszystkim od skomplikowanych systemów premiowych, wynagradzających efektywność poszczególnych osób. Dotychczas nasi klienci przy naliczaniu premii posługiwali się złożonymi arkuszami MS Excel, a sam proces był czasochłonny i błędogenny. Przy współpracy z nimi wypracowaliśmy rozwiązanie, które w powiązaniu z danymi zawartymi w Merit ERP, umożliwia sprawne naliczanie premii uznaniowych.

Można samodzielnie tworzyć grupy premiowe w oparciu o różnorodne czynniki.

Nasze rozwiązanie umożliwia klientom samodzielne budowanie grup premiowych, w oparciu o różnorodne czynniki, takie jak na przykład wyniki sprzedaży. Klient może też wyznaczyć konkretne osoby, których zadaniem będzie ocena pracowników i naliczanie premii. Zazwyczaj są to kierownicy salonów lub poszczególnych firmowych działów. Kierownicy, wyznaczeni do oceny pracowników, mogą przypisywać konkretnych pracowników do poszczególnych grup premiowych, bądź też utworzyć takie grupy przy wykorzystaniu kont kosztów.

To, w jakiej grupie premiowej znajdzie się dany pracownik, decyduje o wysokości jego premii.

Podczas naliczania premii kierownik ma dostęp do aktualnych informacji na temat poszczególnych pracowników, w tym ich nieobecności. Premia może być więc obniżona proporcjonalnie do liczby nieobecności. Co ważne, przyznany kierownikom dostęp do danych pracowników można ograniczyć, wykluczając z niego na przykład informacje o wysokości podstawowego wynagrodzenia lub wypłacanych zasiłkach.

Klienci często decydują się też na wprowadzenie kilkuetapowego systemu akceptacji premii przez przełożonych. Akceptacji mogą dokonywać zarówno dla całych grup premiowych, jak i dla poszczególnych pracowników. Przełożeni mogą także dyscyplinować kierowników, którzy zwlekają z naliczeniem premii. System pokazuje bowiem całą ścieżkę naliczania i akceptacji premii i wskazuje osoby odpowiedzialne za poszczególne jej elementy.

Wyliczone w ten sposób premie są następnie uwzględniane przez system Merit ERP na listach płac jako wskazane składniki list płac. Ich poziom szczegółowości zależy od wybranej parametryzacji, tzn. mogą być wykazane na listach w płac formie zagregowanej jako jeden składnik o nazwie premia, lub też, przykładowo, w podziale: premia regulaminowa i premia uznaniowa. Pracownicy mogą samodzielnie sprawdzić ich wysokość na Portalu HR.

Jak pokazują doświadczenia naszych klientów, taki sposób naliczania premii sprawdza się w organizacjach o rozproszonej strukturze, takich jak salony samochodowe, które często korzystają z centrów usług wspólnych.

Obsługa pracowników poprzez Portal HR

W swoich salonach samochodowych nasi klienci coraz częściej sięgają po rozwiązania dedykowane pracownikom, takie jak Portal HR. Jest to platforma umożliwiająca pracownikom bezpośredni dostęp do ich danych oraz dokumentów kadrowo-płacowych. Poprzez Portal HR pracownicy mogą między innymi złożyć wniosek urlopowy oraz sprawdzić wysokość wynagrodzenia i jego poszczególnych składników, w tym wypłacanych premii. Portal umożliwia też dostęp do firmowej bazy wiedzy oraz ogłoszeń. Ponadto dzięki Portalowi pracownik może szybko skontaktować się ze swoim działem kadr, co jest znaczącym ułatwieniem w firmach o rozproszonej strukturze organizacyjnej.

Szkolenia pracowników

Chętnie wykorzystywaną funkcjonalnością jest także ewidencja szkoleń. Pozwala na rejestrowanie informacji o szkoleniach pracowników, takich jak tematyka szkoleń, okres ich ważności czy uzyskane certyfikaty. Umożliwia również tworzenie zapotrzebowań na szkolenia oraz ich planowanie i organizację. Jest to szczególnie istotne w firmach, które wymagają od pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach szczególnych kompetencji lub stałego ich podnoszenia. Sprawdza się to dobrze w odniesieniu do dilerów samochodowych.

Rozliczanie czasu pracy

Kolejną często wykorzystywaną w salonach samochodowych funkcjonalnością jest rozliczanie czasu pracy pracowników. Poprzez specjalny portal internetowy można między innymi tworzyć harmonogramy, plany i grafiki pracy, jak również rejestrować dane o czasie pracy pracowników, pochodzące na przykład z zewnętrznych czytników rejestracji czasu pracy.

System kadrowo-płacowy

Wśród naszych klientów popularnością cieszy się też system Kadry i Płace Merit ERP. Nic w tym dziwnego – znaleźć w nim można najnowocześniejsze rozwiązania kadrowo-płacowe zgodne z obowiązującym w Polsce prawem. Zwłaszcza to ostatnie jest bardzo cenione przez klientów. Część kadrowa umożliwia między innymi gromadzenie danych na temat pracowników i zawieranych z nimi umów, umożliwia także generowanie raportów do ZUS i PFRON. Część płacowa natomiast daje możliwość tworzenia list płac czy generowania deklaracji PIT.

Zaawansowane analizy biznesowe

Klienci prowadzący salony samochodowe coraz częściej sięgają także po analizy biznesowe dostępne w Merit ERP. Dają one szybki dostęp do zagregowanych danych w obszarach kluczowych dla klienta i ułatwiają zarządowi podejmowanie decyzji. Analizy można przeglądać w postaci przystępnych raportów i wizualizacji.