Dla firm produkcyjnych szczególne znaczenie ma monitorowanie jakości wytwarzanych przez nie produktów, a także ich certyfikacja. Firmy te poszukują rozwiązań, które pozwalają kontrolować produkcję pod kątem zachowania ściśle określonych norm jakości oraz umożliwiają wystawienie certyfikatów jakości dla poszczególnych partii produktów.

Macrologic ERP jest przystosowany do obsługi takich potrzeb. Doświadczeniami związanymi z systemem kontroli jakości dzielą się nasi konsultanci Mateusz Rapacki i Mariusz Krumpholz.

W Macrologic ERP, przy współpracy z klientami z branży produkcyjnej, opracowaliśmy system kontroli jakości produkcji, którego mocną stroną jest intuicyjność i prostota obsługi.

Jak przebiega kontrola?

 1. Użytkownicy systemu samodzielnie określają pożądane normy jakości dla poszczególnych produktów.
 2. Użytkownicy przeprowadzają kontrolę jakości każdej wytworzonej partii produktu.
 3. Jeżeli zostaną wykryte błędy, system umożliwia wycofanie wadliwej partii produktów bądź zlecenie jej naprawy, a następnie aż trzykrotną jej reinspekcję.

Cały proces kończy się nadaniem certyfikatu jakości dla każdej wytworzonej w firmie partii produktów, przy czym treść certyfikatu może być dowolnie kształtowana przez użytkowników systemu. Przepływ informacji jest zautomatyzowany i można przeprowadzić pełną identyfikację procesu produkcyjnego (traceability), zarówno od strony wytworzonych produktów, jak i wykorzystanych zasobów produkcyjnych.

Jeden widok – prosta obsługa

Nasz system kontroli jakości cechuje prosta i intuicyjna obsługa. Użytkownik w jednym oknie:

 • widzi normy jakości dla poszczególnych produktów,
 • wprowadza pomiary,
 • sprawdza datę przeprowadzenia inspekcji, rodzaj kontrolowanego produktu i jego dane techniczne (np. wymiary).

Inspekcja, reinspekcja i wady produktów

Kluczową funkcją systemu kontroli jakości jest pomiar jakości poszczególnych partii produktów.

W systemie odnotowywane są techniczne informacje na temat kontrolowanych produktów, a także informacje o maszynie, która wytworzyła dany produkt. Następnie system porównuje te dane z normami określonymi dla poszczególnych produktów. System wyraźnie sygnalizuje użytkownikowi przekroczenie norm jakości, podświetlając na kolorowo przekroczone wartości.

Rysunek 1. Przykładowe okno do wprowadzania pomiarów jakości. Jeżeli wprowadzona wartość przekracza normę, zostanie odpowiednio podświetlona.

Jeżeli dana partia produktów nie spełnia określonych norm, użytkownik systemu może zdecydować, czy wady są na tyle poważne, by usunąć daną  partię, czy też można je naprawić.

Wadliwa partia produktów może zostać skierowana do poprawienia, a  następnie można przeprowadzić jej ponowną inspekcję. Proces reinspekcji można przeprowadzać wielokrotnie. Gdy przekroczenie norm ma poziom akceptowalny dla klienta, można zatwierdzić wykonanie takiej partii produktu. System umożliwia predefiniowanie listy defektów, którą następnie użytkownik może odpowiednio uzupełnić.

Rysunek 2. Przykładowe okno do definiowania zakresu inspekcji

Równoczesna inspekcja powiązanych partii produktów i partii bliźniaczych

System kontroli jakości umożliwia także równoczesne przeprowadzanie inspekcji kilku partii produkcyjnych, zazwyczaj powiązanych ze sobą produktów. Czasem dokonywane są także równoległe inspekcje różnych partii produkcyjnych wytworzonych z tego samego surowca.

Elastyczne definiowanie norm jakości

System umożliwia określenie dowolnej ilości norm dla danego produktu, na przykład dotyczących jego klasy, gatunku, wielkości. Dla każdej normy możemy określić wartości na poziomie lowmed oraz high.

Użytkownik systemu może w każdej chwili modyfikować wprowadzone do systemu normy jakości. Może także określić, które z norm muszą być bezwzględnie spełnione, aby dana partia produkcyjna pomyślnie przeszła przez proces kontroli jakości. Tym samym użytkownik może dopuścić do przekroczenia innych, mniej istotnych dla danego produktu norm bądź ustalić graniczne dopuszczalne odchylenia od niektórych norm.

Rysunek 3. Przykładowe okno do definiowania norm jakości

Podział uprawnień

Opracowany przez nas system kontroli jakości umożliwia przydzielenie poszczególnym użytkownikom ograniczonych uprawnień związanych z modyfikowaniem wartości norm jakości, czy też dotyczących prowadzenia inspekcji jakości. Blokuje to możliwość dowolnej zmiany wartości norm. System umożliwia także przypisanie konkretnej stacji roboczej do uzupełniania określonego zakresu informacji zbieranych podczas prowadzenia inspekcji jakości.

Oczywiście administratorzy systemu kontroli jakości w firmie mają pełen dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu i mogą nadawać wybranym użytkownikom specjalne uprawnienia. Mogą na przykład zdecydować, że wybrani pracownicy będą mogli akceptować partie produkcji niespełniające określonej normy.

Wydruki i historia norm

Istotną funkcjonalnością, którą oferuje nasz system kontroli jakości, jest możliwość przygotowywania wydruków, które wykorzystują operatorzy poszczególnych maszyn podczas przeprowadzania inspekcji jakości. Wydruki te często udostępniane są osobom zarządzającym całą produkcją. Wydruki stanowią papierową dokumentację przeprowadzanych w firmie inspekcji.

Co istotne, system kontroli jakości przechowuje historię wprowadzania norm jakości dla poszczególnych produktów wraz z historią ich modyfikacji. System odnotowuje nie tylko zmiany wartości poszczególnych norm, ale także to, który pracownik wprowadził zmiany.

Certyfikaty jakości

Inną kluczową funkcjonalnością systemu kontroli jakości jest możliwość wystawiania certyfikatów jakości.

System umożliwia generowanie certyfikatów w dowolnej określonej przez klienta konfiguracji, zawierającej pożądane przez klienta informacje. System umożliwia generowanie certyfikatów w formacie pdf i przesyłanie ich do klienta e-mailem, często łącznie z zamówieniem klienta. System umożliwia też tworzenie własnych szablonów certyfikatów. Szablony mogą być współtworzone przez klientów: mogą oni wskazać, jakie dane powinny zostać uwzględnione na certyfikacie.

Analiza traceability

System dostarcza kompleksowych informacji związanych z pochodzeniem każdej sztuki produktu końcowego. Można prześledzić historię produktu, uwzględniając poszczególne etapy produkcji i zasoby, które w nich uczestniczyły. Dzięki temu można szybko ustalić punkt w łańcuchu dostaw bądź podczas produkcji, który wymaga interwencji. Identyfikację można przeprowadzić w dwóch kierunkach:

 • dla produktu/półproduktu: można ustalić, z jakich dostaw powstał produkt oraz przez kogo i na jakim etapie został wyprodukowany;
 • dla surowca: można ustalić, do wytworzenia jakich produktów wykorzystano daną partię surowca.

Zalety systemu kontroli jakości

 • Prosty i przyjazny dla użytkownika proces pomiaru kontroli jakości.
 • Możliwość opatrzenia certyfikatem jakości każdej wyprodukowanej partii produktów.
 • Możliwość przeprowadzenia reinspekcji każdej partii produktów.
 • Możliwość zlecenia naprawy bądź usunięcia wadliwej partii produktów.
 • Prowadzenie równoczesnej inspekcji powiązanych ze sobą partii produktów i partii bliźniaczych.
 • Definiowanie własnych norm jakości dla poszczególnych kategorii produktów.
 • Sygnalizacja przekroczenia norm jakości.
 • Różnicowanie uprawnień dla poszczególnych pracowników.
 • Identyfikacja procesu produkcyjnego (traceability).