Ceny transferowe oznaczają ceny, według jakich dane przedsiębiorstwo realizuje transakcje zakupu lub sprzedaży m.in. produktów, towarów, usług czy wartości niematerialnych i prawnych z podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo. Na przygotowanie dokumentacji podatkowych za rok 2017 przedsiębiorstwa w Polsce mają czas do końca września 2018 r. Jednym z wymaganych elementów dokumentacji cen transferowych dla wielu przedsiębiorstw jest dokumentacja grupowa.

Dokumentacja grupowa (ang. master file)  to ustrukturyzowana  informacja o grupie podmiotów powiązanych. Obowiązek jej sporządzenia dotyczy tych podatników, których przychody lub koszty przekroczyły 20 mln Euro.

Przepisy precyzują zakres informacji wymaganych w dokumentacji grupowej, która powinna zawierać:

  • Wskazanie podmiotu powiązanego, który sporządził informację o grupie, wraz z podaniem daty składania zeznania podatkowego.
  • Strukturę organizacyjną grupy podmiotów powiązanych.
  • Politykę cen transakcyjnych (opis zasad wyznaczania cen transakcyjnych w grupie).
  • Opis przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez grupę.
  • Opis istotnych wartości niematerialnych.
  • Opis sytuacji finansowej podmiotów tworzących grupę wraz ze sprawozdaniem skonsolidowanym.
  • Opis zawartych porozumień cenowych poza Polską.

W przypadku polskich podmiotów objętych obowiązkiem sporządzenia dokumentacji grupowej stanowiących jednostkę zależną w ramach międzynarodowej, rozbudowanej grupy kapitałowej, sporządzenie dokumentacji grupowej w wymaganym zakresie jest utrudnione w przypadku braku posiadania informacji o działalności poszczególnych podmiotów w ramach grupy. Zakres dokumentacji grupowej wymaga bowiem podania informacji o transakcjach zawieranych nie tylko przez polski podmiot z grupy kapitałowej, ale również transakcjach dokonywanych przez pozostałe podmioty, a w ich przypadku spółka polska może nie posiadać wystarczających informacji.

Obowiązek informacyjny dotyczy także wartości niematerialnych w szerokim tego słowa znaczeniu (w tym tzw. umów o podziale kosztów). W dokumentacji grupowej należy wskazać podmiot powiązany, który sporządza tę część dokumentacji, wraz z podaniem daty składania rocznego zeznania podatkowego przez podmiot sporządzający.

Warto przy okazji także wspomnieć o ostatnim wymogu dotyczącym dokumentacji cen transferowych, czyli raportowaniu według wg krajów (and. country-by-country reporting). Jest to zespół informacji dotyczących podmiotów wchodzących w skład grupy, które dotyczą ich działalności w poszczególnych państwach.

Do tych informacji zalicza się wielkość osiągniętego dochodu, skalę prowadzonej działalności oraz kwotę zapłaconego podatku.

 

Polecamy też poprzednie artykuły (z cyklu) na temat dokumentacji związanej z cenami transferowymi:

Nowe zasady w dokumentacji cen transferowych za 2017 rok.

Ceny transferowe, cz. 2: istotność transakcji, czyli które transakcje dokumentujemy

Ceny transferowe, cz. 3: dokumentacja lokalna

Ceny transferowe, cz. 4: treść dokumentacji analiza porównawcza

Autor

Partner oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Tax & Audit. Ewelina Nowakowska należy do grona najlepszych polskich doradców podatkowych według Dziennika Gazeta Prawna m.in. w kategorii cen transferowych.