1 stycznia 2020 weszły w życie zmiany w przepisach wpływające na kwestie związane z zatrudnieniem pracowników. Poniżej wskazujemy 7 najważniejszych zmian, o których musi pamiętać każdy pracodawca.

 1. Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
 2. Nowe zasady poboru podatku dochodowego
 3. Nowe wzory deklaracji podatkowych
 4. Zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę
 5. Zmiana minimalnej stawki godzinowej
 6. Wyłączenie dodatku stażowego z podstawy minimalnego wynagrodzenia za pracę
 7. Pracownicze Plany Kapitałowe

1. Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Mimo zapowiedzi zniesienia limitu 30-krotności składek ZUS, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2020 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2020 wynosi 156 810 zł. Przyjęta do jej ustalenia kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia wynosi 5227 zł.

2. Nowe zasady poboru podatku dochodowego

Z dniem 1 stycznia 2020 roku weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmieniły one sposób pobierania zaliczek na podatek dochodowy.

W miesiącu przekroczenia pierwszego przedziału skali podatkowej zaliczka pobierana będzie według dwóch stawek podatkowych.

3. Nowe wzory deklaracji podatkowych

Nowe formularze podatkowe uwzględniają zmiany w zakresie podatku PIT wprowadzone w roku 2019.

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1394) wprowadziła obowiązek wykazania w rocznej informacji PIT-11 przychodów zwolnionych od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT.

Ponadto ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1835) znowelizowała przepisy ustawy PIT w zakresie skali podatkowej, w tym kwoty zmniejszającej podatek, a także wprowadziła podwyższenie kwoty pracowniczych kosztów uzyskania przychodów. W konsekwencji tych zmian wprowadzono zmiany w treści oświadczeń składanych przez podatników płatnikom dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy (PIT-2, PIT-2A i PIT-3).

Zmianie uległy:

 • oświadczenia:
  • PIT-2 – pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • PIT-2A – dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymującej stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należności za pracę, osoby otrzymującej świadczenie integracyjne,
  • PIT-3 – osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • deklaracje:
  • PIT-4R – rocznej o zaliczkach na podatek dochodowy,
  • PIT-6 – do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu,
  • PIT-8AR – rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym;
 • informacje:
  • PIT-8C – o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych,
  • PIT-11 – o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
  • PIT-R – o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich,
  • IFT-1/IFT-1R – o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania.

4. Zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje nowa kwota wynagrodzenia minimalnego – 2600 zł dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.  

Oznacza to wzrost o 350 zł w stosunku do roku ubiegłego.

5. Zmiana minimalnej stawki godzinowej

Minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług w roku 2020 wynosi 17 zł.

6. Wyłączenie dodatku stażowego z podstawy minimalnego wynagrodzenia za pracę

Z dniem 1 stycznia 2020 roku weszły w życie przepisy rozszerzające  katalog elementów składowych wynagrodzenia za pracę, które nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia pracownika. Nastąpiło rozszerzenie o dodatek za staż pracy.

Poszczególni pracodawcy stosują różne nazewnictw oraz odmienne zasady przyznawania dodatku za staż pracy. Z tego powodu do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wprowadzono definicję dodatku za staż pracy.

Dodatek za staż pracy to dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia. Na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę.

7. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

PPK to powszechny, dobrowolny program oszczędnościowy, który obejmie automatycznie osoby zatrudnione w wieku od 18 do 55 lat. Za nie pracodawca zobowiązany jest opłacać składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.  Pracownicze plany kapitałowe są wdrażane stopniowo. Termin przystąpienia firmy do PPK będzie uzależniony od wielkości oraz typu pracodawcy.

PPK

Dowiedz się więcej o Pracowniczych Planach Kapitałowych

Przejdź do artykułów

Firmy, które zatrudniają co najmniej 50 osób, są zobowiązane do stosowania nowych przepisów od 1 stycznia 2020 r. Podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób od 1 lipca 2020 r.

Pozostałe przedsiębiorstwa, a także podmioty należące do sektora finansów publicznych będą zobowiązane do tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych dopiero od 1 stycznia 2021 r.

Co ważne, zgodnie z art. 134 ust. 4, podmioty należące do jednej grupy kapitałowej są uprawnione do zawierania umów o zarządzanie i umów o prowadzenie PPK w terminie, w którym ustawa ma zastosowanie (zgodnie z ust. 1) w stosunku do podmiotu, który zatrudnia największą liczbę osób w tej grupie kapitałowej.

Do 24 marca 2020 roku podmioty zatrudniające na dzień 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób zobowiązywane są dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą podpiszą umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK.

Ostateczny termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK dla takiego podmiotu mija 24 kwietnia 2020 roku.

Umowę o prowadzenie PPK, zgodnie z art. 134 ust. 2 ustawy, podmiot zatrudniający zawiera w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia, w którym ustawa zaczyna mieć do niego zastosowanie. Oznacza to, że umowa o prowadzenie PPK powinna być zawarta przez podmiot zatrudniający co najmniej 50 osób do 11 maja 2020 roku.

Zadaj pytanie ekspertowi

Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości związane z poruszanym tematami, skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów.

Zapytaj eksperta

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.