Przedstawiamy Państwu nasz najnowszy biuletyn informacyjny HR Puls. Opisujemy w nim ostatnie, najbardziej istotne zmiany w przepisach, które mają wpływ na pracę z aplikacjami marek Asseco Business Solutions. Zachęcamy do lektury poniższych materiałów.

Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2020 roku

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2020 roku wynosi 107,4%.

W związku z tym, że wskaźnik ten przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2020 r. podlega waloryzacji.

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia współczynnika waloryzacji w Parametry – wprowadzanie wartości

Kod parametru = WspWaloryzacji, wartość = 107,4, data obowiązywania od = 2020-04-01.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa ZUS z 14 lutego 2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2020 roku (M.P. z 24 lutego 2020 roku poz. 206).

Składka wypadkowa od 1 kwietnia 2020 roku

1 kwietnia 2020 roku rozpoczyna się nowy rok składkowy dla płatników składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Rokiem składkowym w ubezpieczeniu wypadkowym jest okres rozpoczynający się 1 kwietnia danego roku kalendarzowego i trwający do 31 marca następnego roku kalendarzowego.

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia procentu składki na ubezpieczenie wypadkowe Parametry – wprowadzanie wartości.

Kod parametru = ProcentWypadkowej, data obowiązywania od = 2020-04-01.

Składkę wypadkową obliczoną według nowych stóp procentowych należy naliczyć od wszystkich wypłat dokonywanych w kwietniu bieżącego roku – także od tych, które dotyczą okresów wcześniejszych.

ZUS ZSWA za rok 2019

Przypominamy, że do 31 marca 2020 roku pracodawcy są zobowiązani przekazać do ZUS informacje o osobach wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze na formularzu ZUS ZSWA – Zgłoszenie/korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za rok 2019.

Należy w nim uwzględnić pracowników wykonujących pracę w 2019 roku.

Dokonanie zgłoszenia ZUS ZSWA to obowiązek płatników, którzy mają obowiązek prowadzenia ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, oraz opłacania za tych pracowników składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924).

Zgłoszenie generowane jest w aplikacji, w słowniku Zgłoszenie ZSWA.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka – klubu dziecięcego – przedszkola – szkoły

W systemie Softlab HR by Asseco umożliwiono rejestrację dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka – klubu dziecięcego – przedszkola – szkoły.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

  • opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
  • są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą).

Zasiłek ten rejestrujemy w systemie jako Opieka, wybierając podtyp Opieka COVID-19 (Opieka dodatkowa z powodu wirusa COVID-19).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374).

Założenia tarczy antykryzysowej

Rząd pracuje nad pakietem pomocy, którego zadaniem jest wsparcie przedsiębiorców zmagających się ze skutkami epidemii COVID-19 (tzw. tarcza antykryzysowa).

Projekt tzw. tarczy antykryzysowej przewiduje zwolnienie z opłacania przez 3 miesiące składek na ZUS przez samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób, jeśli ich przychody spadły o więcej niż 50 proc. w stosunku do lutego bieżącego roku

Jednym z założeń ustawy antykryzysowej jest również wydłużenie ważności okresowych badań lekarskich pracowników, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku wystawienia skierowania na okresowe badania lekarskie w terminach wynikających z orzeczeń lekarskich określających brak przeciwwskazań do pracy, otrzymanych przez pracowników podczas poprzednich badań profilaktycznych.

Wydłużone zostanie także prawo do zasiłku opiekuńczego dla rodziców opiekujących się dziećmi do 8. roku życia.

W pakiecie mają znaleźć się rozwiązania, zgodnie z którymi państwo dopłaci do pensji pracowników do 40 proc. średniego wynagrodzenia firmom, które utrzymają miejsca pracy.

Ponadto wprowadzone ma zostać świadczenie postojowe dla małych przedsiębiorców czy osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych.

Zmiana terminu wdrożenia PPK dla „średnich firm”

Państwowy Fundusz Rozwoju poinformował o propozycji przesunięcia terminu wdrożenia PPK w średnich firmach, czyli podmiotach zatrudniających na dzień 30. czerwca 2019 roku co najmniej 50 osób.

Obecne regulacje nakładają na takich pracodawców obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK maksymalnie do 24 kwietnia 2020 r.

Umowę o prowadzenie PPK zgodnie z art. 134 ust. 2 ustawy podmiot zatrudniający zawiera w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia, w którym ustawa zaczyna mieć do niego zastosowanie. Oznacza to, w świetle obowiązujących przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, że umowa o prowadzenie PPK powinna być zawarta przez podmiot zatrudniający co najmniej 50 osób do 11 maja 2020 r.

Proponowana zmiana przesuwa te terminy odpowiednio do 27 października 2020 r. (termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK) i 10 listopada 2020 r. (termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK), co oznacza, że pracodawców tych obowiązywać będą te same terminy co firmy zatrudniające co najmniej 20 osób (według stanu na 31.12.2019 roku).

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.