Przedstawiamy Państwu nasz najnowszy biuletyn informacyjny HR Puls. Opisujemy w nim ostatnie, najbardziej istotne zmiany w przepisach, które mają wpływ na pracę z aplikacjami marek Asseco Business Solutions. Zachęcamy do lektury poniższych materiałów.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Do 3 maja 2020 roku wydłużony został okres, za który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka – klubu dziecięcego – przedszkola – szkoły.

Od 8 marca bieżącego roku obowiązują przepisy, które dają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, objętym ubezpieczeniem chorobowym, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia.

31 marca 2020 roku zostały przyjęte przepisy wprowadzające zmiany dotyczące dodatkowego  zasiłku opiekuńczego.

Przepisy te wydłużyły o kolejne 14 dni okresu, przez który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Ponadto na ich podstawie zostało przyznane prawo do tego zasiłku rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 8 lat.

Uchwalona 31 marca bieżącego roku ustawa przewiduje możliwość określenia przez Radę Ministrów dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, biorąc pod uwagę okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub okres niemożności sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych. Na tej podstawie okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego został wydłużony do 3 maja 2020 roku.

W systemie Softlab HR by Asseco umożliwiono rejestrację dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka – klubu dziecięcego – przedszkola – szkoły.

Zasiłek ten rejestrujemy w systemie jako Opieka, wybierając podtyp Opieka COVID-19-2 (Opieka dodatkowa z powodu wirusa COVID-19-2 transza).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 659) i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19  (Dz. U. poz. 748)

Ustawa z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.).

Zasiłki dla osób wykonujących zawód medyczny, w przypadku niezdolności do pracy z powodu COVID-19

W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ubezpieczonemu wykonującemu zawód medyczny zatrudnionemu w podmiocie leczniczym, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku obliczonego na podstawie przepisów ustawy zasiłkowej.

Powyższe rozwiązania wprowadziła art. 4c specustawy, czyli ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wyższy limit zwolnień podatkowych od świadczeń finansowanych z ZFŚS

Podniesiono limity niektórych zwolnień podatkowych wynikających z  ustawy o podatku dochodowym od osób.

Zwiększeniu uległ m.in. limit zwolnienia od rzeczy lub świadczeń pieniężnych otrzymanych przez pracownika z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Zmiany limitu dotyczą także dopłat do wypoczynku dla dzieci.

Zmiany wprowadził art. 52l dodany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568). Nowe przepisy weszły w życie 31 marca 2020 r.

W wyniku ich obowiązywania zmianie uległy następujące limity zwolnień przedmiotowych w PIT:

  • Zapomogi wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji – do wysokości nieprzekraczającej kwoty 3 000 zł (do 30 marca 2020 roku wysokość kwoty wynosiła 1 000 zł). Chodzi o zapomogi inne niż wymienione w art. 21 pkt 26 ustawy o PIT, czyli zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci. Wyższy limit dotyczy zapomóg otrzymanych w 2020 roku.
  • Kwoty stanowiące zwrot kosztów z tytułu opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, otrzymane na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych do tych ustaw, finansowane z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Funduszu Pracy lub z budżetu Unii Europejskiej –  zwolnienie w podwyższonej kwocie 10 000 zł (wcześniej 6 000 zł). Wyższy limit dotyczy kwot otrzymanych w 2020 r.
  • Wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych (rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi) – do wysokości nieprzekraczającej kwoty 2 000 zł w roku podatkowym (poprzednio 1 000 zł). Zwolnienie z wyższym limitem dotyczy świadczeń otrzymanych w latach 2020 i 2021.
  • Dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18; sfinansowane ze źródeł innych niż fundusz socjalny, ZFŚS, lub zgodnie z odrębnymi przepisami – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3 000 zł (wcześniej 2 000 zł). Wyższy limit zwolnienia podatkowego obejmuje dopłaty otrzymane w latach 2020 i 2021.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568), ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.).

Wpłaty do PPK w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy

Art. 25 ust.4 ustawy o PPK zawiera regulacje dotyczące zwolnienia z dokonywania wpłat do PPK.

Zgodnie z tymi przepisami podmiot zatrudniający i uczestnik PPK w okresie przestoju ekonomicznego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, oraz w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 tej ustawy, nie finansują wpłaty podstawowej ani wpłaty dodatkowej. Ustawa o PPK daje możliwość uczestnikowi PPK zadeklarowania finansowania przez siebie w wyżej wymienionym okresie wpłaty podstawowej i wpłaty dodatkowej (poprzez złożenie deklaracji podmiotowi zatrudniającemu).

Dofinansowanie wynagrodzenia za okres przestoju ekonomicznego i pracy w obniżonym wymiarze

Przepisy specustawy umożliwiły pracodawcom zwrócenie się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy oraz o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu.

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak od minimalnego, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy (art. 15g ust. 6 specustawy).

Natomiast pracownikowi objętemu obniżonym wymiarem czasu pracy (maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu), należy się wypłata wynagrodzenia nie niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy (art. 15g ust. 8 specustawy).

Wynagrodzenie za okres przestoju ekonomicznego jest dofinansowywane ze środków FGŚP, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Pracodawcy, który otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju ekonomicznego przysługują środki z FGŚP na opłacenie przez niego od przyznanej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku (art. 15g ust. 2 i ust. 7 zd. 2 specustawy).

Wynagrodzenie za okres pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy jest dofinansowywane ze środków FGŚP do wysokości połowy wynagrodzenia pracownika po obniżeniu, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Pracodawcy, który otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie obniżonego wymiaru przysługują środki z FGŚP na opłacanie od przyznanej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku (art. 15g ust. 2 i ust. 10 specustawy).

 

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.