Przedstawiamy Państwu ostatnie, najbardziej istotne zmiany w przepisach, które mają wpływ na pracę z użytkowanymi przez Państwa aplikacjami HR produktów Softlab, Macrologic i WAPRO z rodziny by Asseco.

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy – zmiany dotyczące świadectwa pracy

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy zakłada wydłużenie terminu wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy oraz skierowania żądania sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy z 7 do 14 dni. Zmiany dotyczą również przepisów w zakresie mobbingu i dyskryminacji.

Znowelizowane przepisy mają ułatwić pracownikom m.in. realizację uprawnień związanych z równym traktowaniem i wydawaniem świadectw pracy. Nowela wprowadza do Kodeksu przepis obligujący pracodawcę do wydania pracownikowi świadectwa pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pocztą.

Nowela ustawy wprowadza ponadto zmiany ułatwiające pracownikom realizację uprawnień związanych z:

 • równym traktowaniem pracowników,
 • ochroną osób korzystających z uprawnień rodzicielskich,
 • mobbingiem,
 • wydawaniem świadectw pracy,
 • terminem przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy.

Dodana została także regulacja, z której wprost wynika prawo wystąpienia do sądu pracy przez pracownika, w przypadku niewydania mu przez pracodawcę świadectwa pracy, z roszczeniem o zobowiązanie pracodawcy do wydania tego świadectwa.

Zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat w PPK

Rada Ministrów przyjęła 7 maja 2019 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, który m.in. zakłada zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat w PPK oraz uproszczenie systemu PPK.

Nowela ustawy o PPK przewiduje rozszerzenie katalogu osób zatrudnionych (w rozumieniu ustawy o PPK) o osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Spowoduje to, że podmioty zatrudniające nie będą musiały zawierać umów o prowadzenie PPK w różnych terminach w związku z powrotem poszczególnych osób do pracy z urlopów związanych z macierzyństwem.

Znowelizowane przepisy umożliwią zastosowanie podpisu mechanicznego do wezwania podmiotu zatrudniającego do zawarcia umowy o zarządzanie PPK albo do przekazania do Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK.

Nowela wprowadza także dodatkową możliwość informowania uczestników PPK przez zapewnienie im dostępu do systemu teleinformatycznego instytucji finansowej, a w przypadku, gdy będzie to niemożliwe, przekazywanie takiej informacji na wniosek uczestnika PPK w postaci papierowej.

Nowe rozwiązane przewiduje ponadto możliwość pobierania opłaty za wynik przez podmioty zarządzające PPK, po osiągnięciu określonej stopy zwrotu.

Ustawę przekazano Prezydentowi 20 maja.

Płaca minimalna w 2020 roku

Reprezentatywne centrale związków zawodowych przedstawiły swoje oczekiwania w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2020.

Ich propozycja, skierowana do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, zakłada, że od 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 2520 zł (obecnie wynosi 2250 zł). Oznacza to wzrost o 12% (270 zł) w stosunku do 2019 r.

Zmiana przepisów Kodeksu pracy w celu zapewnienia stosowania RODO

4 maja bieżącego roku weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dostosowująca m.in. przepisy Kodeksu pracy do RODO.

Znowelizowane przepisy kodeksu pracy określają podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, wskazują kategorie danych osobowych, które są niezbędne do pozyskania przez pracodawcę w związku z podejmowaniem przez niego działań przed zawarciem umowy o pracę oraz po jej zawarciu.

Nowela ta uregulowała również kwestię przetwarzania danych wrażliwych, w tym możliwość pobierania danych biometrycznych od pracownika w sytuacjach, w których podanie takich danych będzie niezbędne ze względu na kontrolę dostępu do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę, lub dostępu do pomieszczeń wymagających szczególnej ochrony.

Obecnie obowiązujące regulacje wyłączają ponadto możliwość stosowania monitoringu pomieszczeń zakładowej organizacji związkowej oraz precyzują zasady dotyczące instalacji monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach sanitarnych.
W związku z wejściem w życie ustawy resort pracy opublikował zaktualizowaną wersję pomocniczych wzorów dokumentów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem, zmianą oraz ustaniem stosunku pracy, uwzględniającą stan prawny obowiązujący od 4 maja 2019r.

Są to następujące dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Kwestionariusz osobowy dla pracownika,
 • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia,
 • Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem,
 • Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia,
 • Umowa o pracę,
 • Wypowiedzenie warunków umowy o pracę.

 

Więcej informacji na temat rozwiązania Softlab HR by Asseco znajduje się na stronie www.

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.