Przedstawiamy Państwu ostatnie, najbardziej istotne zmiany w przepisach, które mają wpływ na pracę z użytkowanymi przez Państwa aplikacjami HR produktów Softlab, Macrologic i WAPRO z rodziny by Asseco.

Projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – nowa ulga w PIT

26 czerwca 2019 r. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Projekt ustawy wprowadza nowe zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych.
Nową ulgą podatkową mają zostać objęte osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą.
Ulga ma dotyczyć przychodów z pracy oraz z umów zlecenia do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu przychody takiej osoby będą zwolnione z PIT.
W 2019 roku limit zwolnienia ma wynosić 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego. Jest to związane z okresem obowiązywania zwolnienia w roku 2019 r.
Znowelizowane przepisy ustawy o PIT mają wejść w życie 1 sierpnia 2019 roku i mają mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r.

Warunkiem zastosowania przez płatnika w roku 2019 opisywanego rozwiązania jest oświadczenie podatnika o tym, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia PIT. W przeciwnym razie płatnicy będą nadal mieć obowiązek obliczania i pobierania zaliczek na PIT (w okresie od sierpnia do grudnia), a zwrot podatku z tytułu tej ulgi otrzymają po rozliczeniu zeznania rocznego za rok 2019.
Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. płatnik będzie zobligowany uwzględniać ulgę już przy obliczaniu zaliczek na podatek.

Projekt zmian wpłynął do Sejmu 26 czerwca 2019 r.

Zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat w PPK

6 czerwca 2019 r. prezydent podpisał ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe, która m.in. zakłada zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat w PPK oraz uproszczenie systemu PPK.

Nowela ustawy o PPK rozszerza katalog osób zatrudnionych (w rozumieniu ustawy o PPK) o osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Skutkiem tego podmioty zatrudniające nie będą musiały zawierać umów o prowadzenie PPK w różnych terminach w związku z powrotem poszczególnych osób do pracy z urlopów związanych z macierzyństwem.
Znowelizowane przepisy dają możliwość zastosowania podpisu mechanicznego do wezwania podmiotu zatrudniającego do zawarcia umowy o zarządzanie PPK albo do przekazania do Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK.
Nowela wprowadza także dodatkową możliwość informowania uczestników PPK przez zapewnienie im dostępu do systemu teleinformatycznego instytucji finansowej, a w przypadku, gdy będzie to niemożliwe, przekazywanie takiej informacji na wniosek uczestnika PPK w postaci papierowej.
Nowe rozwiązanie przewiduje ponadto możliwość pobierania opłaty za wynik przez podmioty zarządzające PPK po osiągnięciu określonej stopy zwrotu.

Znowelizowane przepisy weszły w życie 25 czerwca 2019 r.

Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych

14 czerwca 2019 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

Rozporządzenie to określa wzór deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitało¬wych, zwanych dalej „PPK”, oraz szczegółowy zakres informacji w niej zawartych.

Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK zawiera:

 1. dane dotyczące uczestnika PPK:
  • imię (imiona) i nazwisko,
  • numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL datę urodzenia,
  • serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego;
 2. nazwę podmiotu zatrudniającego;
 3. oświadczenie uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach złożenia deklaracji.

Wzór deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK określa załącznik do rozporządzenia z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

Data wejścia w życie rozporządzenia to 29 czerwca 2019 r.

Zmiany w Kodeksie pracy

3 czerwca 2019 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Znowelizowana ustawa wydłuża termin wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy oraz skierowania żądania sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy z 7 do 14 dni. Zmiany dotyczą również przepisów w zakresie mobbingu i dyskryminacji.

Znowelizowane przepisy mają ułatwić pracownikom m.in. realizację uprawnień związanych z równym traktowaniem i wydawaniem świadectw pracy. Nowela wprowadza do Kodeksu przepis obligujący pracodawcę do wydania pracownikowi świadectwa pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pocztą.

Nowela ustawy wprowadza ponadto zmiany ułatwiające pracownikom realizację uprawnień związanych z:

 • równym traktowaniem pracowników,
 • ochroną osób korzystających z uprawnień rodzicielskich,
 • mobbingiem,
 • wydawaniem świadectw pracy,
 • terminem przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy.

Dodana została także regulacja, z której wprost wynika prawo wystąpienia do sądu pracy przez pracownika, w przypadku niewydania mu przez pracodawcę świadectwa pracy, z roszczeniem o zobowiązanie pracodawcy do wydania tego świadectwa.

Znowelizowane przepisy Kodeksu pracy wejdą w życie 7 września 2019r.

Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2020 roku

Trwają prace nad propozycją Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.

Propozycja zakłada, że od 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 2450 zł (obecnie wynosi 2250 zł). Oznacza to wzrost o 8,9% (200 zł) w stosunku do 2019 r.

Zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wysokość minimalnej stawki godzinowej jest waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, co oznaczałoby wzrost wysokości minimalnej stawki godzinowej do 16 zł.

Taka propozycja została przedstawiona do negocjacji Radzie Dialogu Społecznego.

Zmiana wzoru statystycznej karty wypadku

14 czerwca 2019 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.

Powyższe rozporządzenie zmienia załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w tej samej sprawie (Dz. U. poz. 80 z późn. zm.).

Data wejścia w życie rozporządzenia to 29 czerwca 2019 r.

Nowy wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

14 czerwca 2019 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Powyższe rozporządzenie określa wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.
Dotychczasowy wzór tego formularza można stosować do czasu wyczerpania jego zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

Data wejścia w życie rozporządzenia to 25 czerwca 2019 r.

 

Więcej informacji na temat rozwiązania Softlab HR by Asseco znajduje się na stronie www.

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.