Przedstawiamy Państwu ostatnie, najbardziej istotne zmiany w przepisach, które mają wpływ na pracę z użytkowanymi przez Państwa aplikacjami HR produktów Softlab, Macrologic i WAPRO z rodziny by Asseco.

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – nowa ulga w PIT

1 sierpnia 2019 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uchwalona ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadziła nowe zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych.
Nową ulgą podatkową zostały objęte osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą.

Ulga dotyczy przychodów z pracy oraz z umów zlecenia do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu przychody takiej osoby będą zwolnione z PIT.
W 2019 roku limit zwolnienia wynosi 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego. Jest to związane z okresem obowiązywania zwolnienia w roku 2019 r.

Znowelizowane przepisy ustawy o PIT mają zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r.

Warunkiem zastosowania przez płatnika w roku 2019 opisywanego rozwiązania jest oświadczenie podatnika o tym, że jego dochody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy p.d.o.f., uzyskane od tego płatnika w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., nie później jednak niż do dnia ukończenia 26. roku życia przez podatnika, w całości korzystają ze zwolnienia PIT. Zwolnienie to płatnik będzie zobowiązany stosować najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu uzyskania oświadczenia do miesiąca włącznie, w którym w 2019 r. przychód uzyskany u płatnika przekroczy 35 636,67 zł lub, w którym podatnik ukończy 26. rok życia. Jeśli podatnik nie złoży takiego oświadczenia, wówczas płatnik będzie nadal miał obowiązek obliczania i pobierania zaliczek na PIT (w okresie od sierpnia do grudnia), a zwrot podatku z tytułu tej ulgi podatnik otrzyma po rozliczeniu zeznania rocznego za rok 2019.

Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. płatnik będzie zobligowany uwzględniać ulgę już przy obliczaniu zaliczek na podatek.

Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2020 roku

Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.

Projekt zakłada, że od 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 2450 zł (obecnie wynosi 2250 zł). Oznacza to wzrost o 8,9% (200 zł) w stosunku do 2019 r.

Zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wysokość minimalnej stawki godzinowej jest waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, co oznaczałoby wzrost wysokości minimalnej stawki godzinowej do 16 zł.

Pracownicze koszty uzyskania przychodów – planowane zmiany od października 2019

Od 1 października 2019 r. zmianie ma ulec wysokość pracowniczych kosztów uzyskania przychodów.

16 lipca 2019 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Znowelizowane przepisy zakładają obniżenie kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników.

Pracownik uzyskujący przychody Wysokość KUP obecnie (roczne) w zł Wysokość KUP od 1 stycznia 2020 roku (roczne) w zł .
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej 1335,00 3000,00
równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

2002,05

4500,00
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę 1668,72 3600,00
równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę 2502,26 5400,00

Ponadto projekt znowelizowanej ustawy przewiduje obniżenie najniższej stawki podatku, o której mowa w skali podatkowej, z 18% na 17%, przy jednoczesnym pozostawieniu stawki 32% dla dochodów przekraczających 85 528 zł.

Znowelizowane przepisy mają wejść w życie z dniem 1 października 2019 r.

Wyłączenie dodatku stażowego z podstawy minimalnego wynagrodzenia za pracę

Trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Projekt zmian, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakłada wyłączenie tzw. dodatku stażowego z podstawy wymiaru wynagrodzenia minimalnego za pracę. Zmienione przepisy miałyby obowiązywać od 2020 r., z wyjątkiem przepisów przejściowych, które mają zacząć obowiązywać 1 września 2019 r. Mają one umożliwić przeprowadzenie przez pracodawcę i pracownika negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
Projekt nowelizacji ustawy uzyskał poparcie poselskiej komisji polityki społecznej i rodziny.

 

Więcej informacji na temat rozwiązania Softlab HR by Asseco znajduje się na stronie www.

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.