Przedstawiamy Państwu ostatnie, najbardziej istotne zmiany w przepisach, które mają wpływ na pracę z użytkowanymi przez Państwa aplikacjami HR produktów Softlab, Macrologic i WAPRO z rodziny by Asseco.

Pracownicze koszty uzyskania przychodów – planowane zmiany od października 2019 roku

Senat, na posiedzeniu 31 sierpnia 2019 roku, przyjął bez poprawek projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Znowelizowane przepisy zakładają obniżenie kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników.

 

Pracownik uzyskujący przychody Wysokość KUP obecnie (roczne) w zł Wysokość KUP od 1 stycznia 2020 roku (roczne) w zł .
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej 1335,00 3000,00
równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

2002,05

4500,00
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę 1668,72 3600,00
równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę 2502,26 5400,00

 

Ponadto projekt znowelizowanej ustawy przewiduje obniżenie najniższej stawki podatku, o której mowa w skali podatkowej, z 18% na 17%, przy jednoczesnym pozostawieniu stawki 32% dla dochodów przekraczających 85 528 zł.
Znowelizowane przepisy mają wejść w życie z dniem 1 października 2019 roku.

Wyłączenie dodatku stażowego z podstawy minimalnego wynagrodzenia za pracę

6 sierpnia 2019 roku Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Przepisy znowelizowanej ustawy definiują dodatek za staż pracy oraz wyłączają dodatek stażowy z podstawy wymiaru wynagrodzenia minimalnego za pracę.

Zmienione przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku, z wyjątkiem przepisów przejściowych, które mają zacząć obowiązywać 1 września 2019 roku. Mają one umożliwić przeprowadzenie przez wykonawców umów zawartych przed 1 września 2019 roku, negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy.

Zmiany w Kodeksie pracy

7 września 2019 roku wejdą w życie znowelizowane przepisy Kodeksu pracy.

Znowelizowana ustawa wydłuża termin wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy oraz skierowania żądania sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy z 7 do 14 dni. Zmiany dotyczą również przepisów w zakresie mobbingu i dyskryminacji.

Znowelizowane przepisy mają ułatwić pracownikom m.in. realizację uprawnień związanych z równym traktowaniem i wydawaniem świadectw pracy. Nowela wprowadza do Kodeksu przepis obligujący pracodawcę do wydania pracownikowi świadectwa pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pocztą.

Nowela ustawy wprowadza ponadto zmiany ułatwiające pracownikom realizację uprawnień związanych z:

  • równym traktowaniem pracowników,
  • ochroną osób korzystających z uprawnień rodzicielskich,
  • mobbingiem,
  • wydawaniem świadectw pracy,
  • terminem przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy.

Dodana została także regulacja, z której wprost wynika prawo wystąpienia do sądu pracy przez pracownika, w przypadku niewydania mu przez pracodawcę świadectwa pracy, z roszczeniem o zobowiązanie pracodawcy do wydania tego świadectwa.

Nowe świadectwo pracy

Na etapie opiniowania znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy.

Zmiany w rozporządzeniu wynikają z konieczności zapewnienia zgodności rozporządzenia ze znowelizowanym Kodeksem Pracy.

Od 7 września br. pracownik będzie mógł w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy, a w razie, gdy pracodawca nie uwzględni tego wniosku, pracownikowi będzie przysługiwało, w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, skierowanie sprawy do sądu pracy. Dotychczas oba te terminy wynosiły 7 dni. W związku z tym zmianie ulegnie pouczenie o możliwości sprostowania i odwołania do sądu zawarte w świadectwie pracy.

Ponadto z pouczenia tego nie będzie już wynikał obowiązek pracodawcy wskazania sądu rejonowego – sądu pracy właściwego do wniesienia żądania o sprostowanie świadectwa pracy. Jest to konsekwencja zmian w przepisach kodeksu – zniesienia tego obowiązku.

Regulacja zawarta obecnie w § 4 przedmiotowego rozporządzenia, dotycząca terminu na wydanie świadectwa pracy, zostanie przeniesiona do Kodeksu pracy, zatem przepis ten wymaga uchylenia.

Projektowane rozporządzenie uwzględnia też zmiany wynikające z nowelizacji Kodeksu pracy, dokonanej ustawą z dnia 10 stycznia 2018 roku, o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz. U. poz. 357) poprzez uchylenie § 6 przedmiotowego rozporządzenia oraz doprecyzowania brzmienia § 7 ust. 5.

W wyniku powyższych zmian (uchylenia § 6) do otrzymania kopii świadectwa pracy uprawnione mają być tylko osoby, o których mowa w art. 9412 Kodeksu pracy. Natomiast w § 7 ust. 5 zmiana polega na doprecyzowaniu brzmienia regulacji zawartej w rozporządzeniu, o stwierdzenie, że pracodawca ma obowiązek zniszczyć poprzednio wydane świadectwo pracy w sposób uniemożliwiający odtworzenie jego treści.

Wyższe wynagrodzenia dla młodocianych

Od 1 września tego roku nastąpił wzrost wynagrodzenia dla młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu.

Podwyżka ta wynosi 1 punkt procentowy. Wynagrodzenie jest obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i wyniesie:

  • nie mniej niż 5 proc. w pierwszym roku nauki,
  • nie mniej niż 6 proc. w drugim roku nauki,
  • nie mniej niż 7 proc. w trzecim roku nauki.

Pracodawca może ubiegać się o refundację kosztów tej podwyżki z Funduszu Pracy. Warunkiem tego jest złożenie stosownego wniosku do Ochotniczego Hufca Pracy.

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.