Przedstawiamy Państwu ostatnie, najbardziej istotne zmiany w przepisach, które mają wpływ na pracę z użytkowanymi przez Państwa aplikacjami HR Asseco Business Solutions. W biuletynie znajdą Państwo następujące tematy:

Zwiększenie uprawnień pracowników w sporach z pracodawcami

Dnia 7 listopada 2019 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1469).

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywracając pracownika do pracy, sąd na wniosek pracownika może w wyroku nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. O tym stanowi art. 4772 § 2 K.p.c.

Projekt zmian w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych

19 listopada 2019 roku do sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ten zakłada:

  • zniesienie rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek w postaci trzydziestokrotności prognozy przeciętnego wynagrodzenia,
  • podniesienie najniższej emerytury i renty do wysokości 1600 złotych, a najniższej renty dla osób częściowo niezdolnych do pracy do wysokości 1200 złotych ,
  • wprowadzenie pojęcia najwyższej emerytury w wysokości równej sześciokrotności wynagrodzenia minimalnego w roku poprzedzającym rok przejścia na emeryturę.

Projekt ustawy został skierowany do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne oraz Biuro Analiz Sejmowych.

Zmiana wzoru karty oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej oraz zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej

29 października 2019 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.10.2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. z 2019 r. poz. 2067).

Powyższe rozporządzenie zmienia m. in. załączniki nr 1 i nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1.08.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób.

Data wejścia w życie rozporządzenia 13 listopada 2019 r.

Uprawnienia do wypłaty zasiłków w 2020 roku

Do ustalania prawa i wysokości zasiłków oraz do ich wypłaty w danym roku kalendarzowym zobowiązani są pracodawcy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 listopada poprzedniego roku więcej niż 20 osób (tj. co najmniej 21 osób).

Tak stanowi artykuł art. 61 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa.

Jeśli więc pracodawca na dzień 30 listopada 2019 roku zgłosi do ubezpieczenia chorobowego co najmniej 21 osób, wówczas w 2020 roku będzie upoważniony do wypłaty zasiłków.

Rozszerzenie katalogu świadczeń finansowanych ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Trwają prace w Sejmie nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt zakłada rozszerzenie zakresu zadań Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych poprzez wprowadzenie możliwości udzielenia wsparcia finansowego kolejnym grupom społecznym: emerytom i rencistom.

Projekt przewiduje finansowanie ze środków Funduszu:

  • jednorazowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów wraz z kosztami obsługi tego świadczenia,
  • renty socjalnej i zasiłku pogrzebowego, który przysługuje w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną.
Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.