Przedstawiamy Państwu ostatnie, najbardziej istotne zmiany w przepisach, które mają wpływ na pracę z użytkowanymi przez Państwa aplikacjami HR produktów Softlab, Macrologic i WAPRO z rodziny by Asseco.

Wyższe koszty uzyskania przychodów oraz niższa stawka podatku – zmiany od października 2019 roku

1 października 2019 roku weszły w życie przepisy ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Znowelizowane przepisy wprowadziły wyższe koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.

Od 1 października do 31 grudnia 2019 r. miesięczne koszty uzyskania przychodów wynoszą:

  • 250 zł – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
  • 300 zł – w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Ponadto obniżona została najniższa stawka podatku, o której mowa w skali podatkowej, z 18% na 17%, przy jednoczesnym pozostawieniu stawki 32% dla dochodów przekraczających 85 528 zł.

Nowe parametry podatkowe mają zastosowanie do dochodów uzyskanych przez pracownika od 1 października do 31 grudnia bieżącego roku – bez względu na to, za jaki okres przysługują.

Na wniosek podatnika płatnicy mogą zamiast stawki 17% stosować stawkę 17,75%.

Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2020 roku

18 września 2019 roku pod pozycją 1778 w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 roku.

Minimalne wynagrodzenie za pracę będzie w roku 2020 wynosić 2600 zł, co oznacza wzrost o 350 zł w stosunku do roku bieżącego.

Minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń i umów o świadczenie usług w przyszłym roku wyniesie 17 zł. Oznacza to wzrost o ponad 15% w stosunku do 2019 roku.

Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2019 roku

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2019 roku wynosi 99,5%.

W związku z tym, że wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2019 r. nie podlega waloryzacji.

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia współczynnika waloryzacji w słowniku Parametry – wprowadzanie wartości.

Kod parametru = WspWaloryzacji, wartość = 100,00 data obowiązywania od = 2019-10-01.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2019 r. (M.P. z 4 września 2019 roku poz. 787).

Wzrost kwot wolnych od potrąceń w związku z obniżką stawki podatkowej

Obniżka stawki podatkowej oraz kwoty wolnej, a także podwyższenie kosztów uzyskania przychodu spowodowały zmianę kwot wolnych od potrąceń.

Generalnie od  1 października 2019 r. kwoty wolne od potrąceń uległy podwyższeniu.

Wolna od potrąceń jest równowartość albo określony procent minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniach składkowo-podatkowych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego (PPK), jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania.

Zniesienie limitu 30-krotności składek w 2020 roku

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 znalazł się zapis o zniesieniu limitu trzydziestokrotności podstawy naliczania składek na ubezpieczenia społeczne.

Kwestia zniesienia limitu składek ZUS była przedmiotem postępowania Trybunału Konstytucyjnego w zeszłym roku. 13 listopada 2018 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł niekonstytucyjność nowelizacji ustawy dotyczącej zniesienia górnego limitu składek na ZUS.

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.