Przedstawiamy Państwu nasz najnowszy biuletyn informacyjny Softlab HR by Asseco – Softlab HR Puls. Opisujemy w nim ostatnie, najbardziej istotne zmiany w przepisach, które mają wpływ na pracę z aplikacją Softlab HR by Asseco. Zachęcamy do lektury poniższych materiałów.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązywać będzie nowa kwota wynagrodzenia minimalnego – 2600 zł – dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług w przyszłym roku wyniesie 17 zł.

Wysokość stawki minimalnej dla zleceniobiorców i świadczących usługi podlega corocznie waloryzacji o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonej na rok następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w roku, w którym odbywają się negocjacje w ramach Rady Dialogu Społecznego.

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia parametrów w słowniku Parametry – wprowadzanie wartości.

Kod parametru = WynagrodzMinimalne, wartość = 2600, data obowiązywania od = 2020-01-01
Kod parametru = MinStawkaGodzFBO, wartość = 17, data obowiązywania od = 2020-01-01

Od 1 stycznia 2020 r. z minimalnej stawki wynagrodzenia za pracę zostaje wyłączony dodatek za staż pracy.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.

Współczynnik do obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2020 r.

Wartość współczynnika urlopowego w 2020 r., służącego do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu wypoczynkowego dla pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu niedziel, świąt i dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, wynosi 21,08.

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia współczynnika waloryzacji w Parametry – wprowadzanie wartości.

Kod parametru = UrlopyWspEkwiwalentu, wartość = 21,08, data obowiązywania od = 2020-01-01

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. nr 2, poz. 14 ze zm.).

Kalendarz na rok 2020

Przypominamy o konieczności wygenerowania tabeli świąt oraz kalendarzy dla pracowników na 2020 rok.

Przypominamy także o oddawaniu pracownikom dnia wolnego za święto przypadające w sobotę – należy to również zaznaczyć w kalendarzu głównym firmy. W roku 2020 dwa święta wypadają w sobotę:

 • Święto Wojska Polskiego (15.08.2020 r.),
 • Boże Narodzenie (drugi dzień – 26.12.2020 r.).

Za te dni pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikom dodatkowego dnia wolnego.

Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2020 r.

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2020 r. wynosi 99,6%.

W związku z tym podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2020 roku nie podlega waloryzacji.

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia współczynnika waloryzacji w Parametry – wprowadzanie wartości.

Kod parametru = WspWaloryzacji, wartość =99,6, data obowiązywania od = 2020-01-01.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa ZUS z 18 listopada 2019 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2020 roku (M.P. z 22 listopada 2019 roku poz. 1130).

Koszty uzyskania przychodu w 2020 r.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. miesięczne koszty uzyskania przychodów wyniosą:

 • 250 zł – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
 • 300 zł – w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Nie zmieni się kwota zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców, która stanowi kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (czyli 85 528 zł).

Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 r. i art. 22 ust. 11.

Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2020 r.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2020 r. nie może być większa od 156 810 zł, czyli od trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (5227 zł) na dany rok kalendarzowy – zgodnie z art. 19. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442).

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w Parametry – wprowadzanie wartości.

Kod parametru = PrzekroczenieZUS, wartość = 156810, data obowiązywania od = 2020-01-01.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2020 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. z 4 grudnia 2019 roku poz. 1147).

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych w danym miesiącu nie może być wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

W 2020 r. wynagrodzenia, o których mowa, wynoszą odpowiednio: 5227 zł oraz 2600 zł.

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia granicznych kwot podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w Parametry – wprowadzanie wartości.

Kod parametru = WynagrodzPrzecietne, wartość = 5227, data obowiązywania od = 2020-01-01.
Kod parametru = UrlopyPodstZasilkuWych, wartość = 3136,20, data obowiązywania od = 2020-01-01.
Kod parametru = UrlopyPodstZasilkuWychMinim, wartość = 1950, data obowiązywania od = 2020-01-01.
Kod parametru = UrlopyPodstZasilkuWychSamMatka, wartość = 3136,20, data obowiązywania od = 2020-01-01.

Podstawa prawna: art. 18 ust. 5b i 14 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Ograniczenie podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W roku 2020 ograniczenie to wyniesie 13067,50 zł.

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia kwoty przeciętnego wynagrodzenia dla dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w Parametry – wprowadzanie wartości.

Kod parametru = WynDobrowUbChorob, wartość = 5227, data obowiązywania od = 2020-01-01.

Podstawa prawna: art. 20 ust. 3 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1778 ze zm.)

Nowe wzory formularzy podatkowych

12 grudnia 2019 roku pod pozycją 2397 w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nowe formularze podatkowe uwzględniają zmiany w zakresie podatku PIT wprowadzone w roku 2019. Rozporządzenie określa nowe wzory:

 •  oświadczeń:
  • o PIT-2 – pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • o PIT-2A – dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymującej stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należności za pracę, osoby otrzymującej świadczenie integracyjne,
  • o PIT-3 – osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 •  deklaracji:
  • o PIT-4R – rocznej o zaliczkach na podatek dochodowy,
  • o PIT-6 – do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu,
  • o PIT-8AR – rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym;

informacji:

  • o PIT-8C – o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych,
  • o PIT-11 – o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
  • o PIT-R – o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich,
  • o IFT-1/IFT-1R – o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania.

Przepisy powyższego rozporządzenia wchodzą w życie 1 stycznia 2020 r. Wzory oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych będą miały zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem wzorów oświadczeń PIT-2, PIT-2A i PIT-3, które będą miały zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r.

Zmiany we wzorach formularzy ZUS i nowe kody tytułów ubezpieczenia

Trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów.

Projekt zakłada dostosowanie wzorów dokumentów ubezpieczeniowych stanowiących załączniki do ww. rozporządzenia do zmian wprowadzonych ustawą nowelizującą ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych oraz dostosowanie kodów tytułu ubezpieczenia.

We wzorach następujących dokumentów:

 • imiennym raporcie cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS RCA cz. II),
 • deklaracji rozliczeniowej cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki wyłącznie za siebie (ZUS DRA cz. II),
  dodano:

  • w bloku III. pole 03. Dochód z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy,
  • nowy blok IV. Forma opodatkowania obowiązująca w ubiegłym roku kalendarzowym oraz przychód i dochód – w bloku tym uwzględnione zostały pola do wykazania formy opodatkowania (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz opodatkowanie na zasadach ogólnych), z jakiej przedsiębiorca korzystał w ubiegłym roku kalendarzowym, oraz pola do wykazania przychodu i dochodu osiągniętego w okresie korzystania z danej formy opodatkowania.

Nowelizowane rozporządzenie nadaje również nowe brzmienie opisowi następujących kodów tytułu ubezpieczenia:

 • 05 90 – osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą niemająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od dochodu;
 • 05 92 – osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od dochodu.

Projektowane rozporządzenie zostało skierowane do uzgodnień międzyresortowych.
Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

Nowe zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych od 2020 roku

1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Przepisy znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zmieniają sposób pobierania zaliczek na podatek dochodowy. Zmiana ta dotyczy miesiąca przekroczenia pierwszego przedziału skali podatkowej.

Według znowelizowanych przepisów zaliczka na podatek dochodowy za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, będzie wynosiła:

 • 17% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty,
 • 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali.

Koniec wsparcia dla Windows 7

Z dniem 14 stycznia 2020 roku firma Microsoft przestanie świadczyć pomoc techniczną dla systemu Windows 7.

Po tej dacie dla Windows 7 nie będą udostępniane aktualizacje i poprawki bezpieczeństwa, nie będzie też wspierana zgodność usług z tym systemem operacyjnym. Komputery z Windows 7 staną się słabym punktem systemu bezpieczeństwa firmy, która je będzie nadal wykorzystywać.

Wykorzystywanie systemu Softlab na maszynach z Windows 7 niesie nowe, istotne elementy ryzyka:

 • zagrożona może być poufność i integralność danych systemu SOFTLAB HR by Asseco z powodu zwiększonej podatności systemu Windows 7 na ataki zewnętrzne,
 • zagrożona może być stabilność systemu SOFTLAB HR by Asseco z powodu niekompatybilności Windows 7 z Softlab HR lub innymi elementami oprogramowania, z których system Softlab korzysta.

Uwaga! Zakończenie wsparcia technicznego dla systemu Windows 7 będzie mieć swoje konsekwencje także dla utrzymania systemu SOFTLAB HR by Asseco. Zgłoszenia dotyczące nieprawidłowego działania systemu Softlab na platformie Windows 7 nie będą realizowane, jeżeli nieprawidłowość ta wynika z zakończenia wsparcia i nie wystąpi na aktualnej wersji systemu Windows. W takim przypadku zaleceniem dla użytkownika będzie zaktualizowanie systemu operacyjnego do aktualnej wersji.

Jako producent systemu SOFTLAB HR by Asseco zachęcamy Państwa do przejścia na aktualną wersję systemu Windows.

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.