Przedstawiamy Państwu nasz najnowszy biuletyn informacyjny Softlab HR by Asseco – Softlab HR Puls. Opisujemy w nim ostatnie, najbardziej istotne zmiany w przepisach, które mają wpływ na pracę z aplikacją Softlab HR by Asseco. Zachęcamy do lektury poniższych materiałów.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązywać będzie nowa kwota wynagrodzenia minimalnego – 2600 zł – dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług w przyszłym roku wyniesie 17 zł.

Wysokość stawki minimalnej dla zleceniobiorców i świadczących usługi podlega corocznie waloryzacji o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonej na rok następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w roku, w którym odbywają się negocjacje w ramach Rady Dialogu Społecznego.

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia parametrów w słowniku Parametry – wprowadzanie wartości.

Kod parametru = WynagrodzMinimalne, wartość = 2600, data obowiązywania od = 2020-01-01
Kod parametru = MinStawkaGodzFBO, wartość = 17, data obowiązywania od = 2020-01-01

Od 1 stycznia 2020 r. z minimalnej stawki wynagrodzenia za pracę zostaje wyłączony dodatek za staż pracy.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.

Współczynnik do obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2020 r.

Wartość współczynnika urlopowego w 2020 r., służącego do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu wypoczynkowego dla pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu niedziel, świąt i dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, wynosi 21,08.

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia współczynnika waloryzacji w Parametry – wprowadzanie wartości.

Kod parametru = UrlopyWspEkwiwalentu, wartość = 21,08, data obowiązywania od = 2020-01-01

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. nr 2, poz. 14 ze zm.).

Kalendarz na rok 2020

Przypominamy o konieczności wygenerowania tabeli świąt oraz kalendarzy dla pracowników na 2020 rok.

Przypominamy także o oddawaniu pracownikom dnia wolnego za święto przypadające w sobotę – należy to również zaznaczyć w kalendarzu głównym firmy. W roku 2020 dwa święta wypadają w sobotę:

 • Święto Wojska Polskiego (15.08.2020 r.),
 • Boże Narodzenie (drugi dzień – 26.12.2020 r.).

Za te dni pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikom dodatkowego dnia wolnego.

Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2020 r.

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2020 r. wynosi 99,6%.

W związku z tym podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2020 roku nie podlega waloryzacji.

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia współczynnika waloryzacji w Parametry – wprowadzanie wartości.

Kod parametru = WspWaloryzacji, wartość =99,6, data obowiązywania od = 2020-01-01.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa ZUS z 18 listopada 2019 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2020 roku (M.P. z 22 listopada 2019 roku poz. 1130).

Koszty uzyskania przychodu w 2020 r.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. miesięczne koszty uzyskania przychodów wyniosą:

 • 250 zł – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
 • 300 zł – w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Nie zmieni się kwota zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców, która stanowi kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (czyli 85 528 zł).

Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 r. i art. 22 ust. 11.

Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2020 r.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2020 r. nie może być większa od 156 810 zł, czyli od trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (5227 zł) na dany rok kalendarzowy – zgodnie z art. 19. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442).

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w Parametry – wprowadzanie wartości.

Kod parametru = PrzekroczenieZUS, wartość = 156810, data obowiązywania od = 2020-01-01.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2020 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. z 4 grudnia 2019 roku poz. 1147).

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych w danym miesiącu nie może być wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

W 2020 r. wynagrodzenia, o których mowa, wynoszą odpowiednio: 5227 zł oraz 2600 zł.

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia granicznych kwot podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w Parametry – wprowadzanie wartości.

Kod parametru = WynagrodzPrzecietne, wartość = 5227, data obowiązywania od = 2020-01-01.
Kod parametru = UrlopyPodstZasilkuWych, wartość = 3136,20, data obowiązywania od = 2020-01-01.
Kod parametru = UrlopyPodstZasilkuWychMinim, wartość = 1950, data obowiązywania od = 2020-01-01.
Kod parametru = UrlopyPodstZasilkuWychSamMatka, wartość = 3136,20, data obowiązywania od = 2020-01-01.

Podstawa prawna: art. 18 ust. 5b i 14 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Ograniczenie podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W roku 2020 ograniczenie to wyniesie 13067,50 zł.

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia kwoty przeciętnego wynagrodzenia dla dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w Parametry – wprowadzanie wartości.

Kod parametru = WynDobrowUbChorob, wartość = 5227, data obowiązywania od = 2020-01-01.

Podstawa prawna: art. 20 ust. 3 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1778 ze zm.)

Nowe wzory formularzy podatkowych

12 grudnia 2019 roku pod pozycją 2397 w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nowe formularze podatkowe uwzględniają zmiany w zakresie podatku PIT wprowadzone w roku 2019. Rozporządzenie określa nowe wzory:

 •  oświadczeń:
  • o PIT-2 – pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • o PIT-2A – dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymującej stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należności za pracę, osoby otrzymującej świadczenie integracyjne,
  • o PIT-3 – osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 •  deklaracji:
  • o PIT-4R – rocznej o zaliczkach na podatek dochodowy,
  • o PIT-6 – do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu,
  • o PIT-8AR – rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym;

informacji:

  • o PIT-8C – o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych,
  • o PIT-11 – o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
  • o PIT-R – o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich,
  • o IFT-1/IFT-1R – o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania.

Przepisy powyższego rozporządzenia wchodzą w życie 1 stycznia 2020 r. Wzory oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych będą miały zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem wzorów oświadczeń PIT-2, PIT-2A i PIT-3, które będą miały zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r.

Zmiany we wzorach formularzy ZUS i nowe kody tytułów ubezpieczenia

Trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów.

Projekt zakłada dostosowanie wzorów dokumentów ubezpieczeniowych stanowiących załączniki do ww. rozporządzenia do zmian wprowadzonych ustawą nowelizującą ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych oraz dostosowanie kodów tytułu ubezpieczenia.

We wzorach następujących dokumentów:

 • imiennym raporcie cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS RCA cz. II),
 • deklaracji rozliczeniowej cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki wyłącznie za siebie (ZUS DRA cz. II),
  dodano:

  • w bloku III. pole 03. Dochód z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy,
  • nowy blok IV. Forma opodatkowania obowiązująca w ubiegłym roku kalendarzowym oraz przychód i dochód – w bloku tym uwzględnione zostały pola do wykazania formy opodatkowania (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz opodatkowanie na zasadach ogólnych), z jakiej przedsiębiorca korzystał w ubiegłym roku kalendarzowym, oraz pola do wykazania przychodu i dochodu osiągniętego w okresie korzystania z danej formy opodatkowania.

Nowelizowane rozporządzenie nadaje również nowe brzmienie opisowi następujących kodów tytułu ubezpieczenia:

 • 05 90 – osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą niemająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od dochodu;
 • 05 92 – osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od dochodu.

Projektowane rozporządzenie zostało skierowane do uzgodnień międzyresortowych.
Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

Nowe zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych od 2020 roku

1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Przepisy znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zmieniają sposób pobierania zaliczek na podatek dochodowy. Zmiana ta dotyczy miesiąca przekroczenia pierwszego przedziału skali podatkowej.

Według znowelizowanych przepisów zaliczka na podatek dochodowy za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, będzie wynosiła:

 • 17% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty,
 • 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali.

Koniec wsparcia dla Windows 7

Z dniem 14 stycznia 2020 roku firma Microsoft przestanie świadczyć pomoc techniczną dla systemu Windows 7.

Po tej dacie dla Windows 7 nie będą udostępniane aktualizacje i poprawki bezpieczeństwa, nie będzie też wspierana zgodność usług z tym systemem operacyjnym. Komputery z Windows 7 staną się słabym punktem systemu bezpieczeństwa firmy, która je będzie nadal wykorzystywać.

Wykorzystywanie systemu Softlab na maszynach z Windows 7 niesie nowe, istotne elementy ryzyka:

 • zagrożona może być poufność i integralność danych systemu SOFTLAB HR by Asseco z powodu zwiększonej podatności systemu Windows 7 na ataki zewnętrzne,
 • zagrożona może być stabilność systemu SOFTLAB HR by Asseco z powodu niekompatybilności Windows 7 z Softlab HR lub innymi elementami oprogramowania, z których system Softlab korzysta.

Uwaga! Zakończenie wsparcia technicznego dla systemu Windows 7 będzie mieć swoje konsekwencje także dla utrzymania systemu SOFTLAB HR by Asseco. Zgłoszenia dotyczące nieprawidłowego działania systemu Softlab na platformie Windows 7 nie będą realizowane, jeżeli nieprawidłowość ta wynika z zakończenia wsparcia i nie wystąpi na aktualnej wersji systemu Windows. W takim przypadku zaleceniem dla użytkownika będzie zaktualizowanie systemu operacyjnego do aktualnej wersji.

Jako producent systemu SOFTLAB HR by Asseco zachęcamy Państwa do przejścia na aktualną wersję systemu Windows.

Anna Klepka-Zakrzewska
Autor

Specjalista ds. Jakości Oprogramowania w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.