Wkrótce upłyną terminy na spełnienie obowiązków informacyjnych w zakresie cen transferowych dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Nie warto czekać na ostatnia chwilę, gdyż jak co roku mamy do czynienia z kolejnymi już zmianami zasad raportowania cen transferowych przez podatników.

Lokalna dokumentacja cen transferowych

Podstawowym dokumentem prezentującym relacje pomiędzy podmiotami powiązanymi jest lokalna dokumentacja cen transferowych. Potencjalny obowiązek opracowania lokalnej dokumentacji cen transferowych może również dotyczyć transakcji zawieranych bezpośrednio z podmiotami mającymi siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszania w tzw. „rajach podatkowych”.

Do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych są zobowiązani podatnicy realizujący transakcje, których wartość przekracza progi określone w ustawie CIT i PIT. Celem ustalenia, czy dany podmiot ma obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, należy zweryfikować wartość realizowanej transakcji w danym roku podatkowym. Aktualne regulacje w zakresie cen transferowych przewidują szereg zwolnień z obowiązku opracowania dokumentacji cen transferowych. Najpowszechniejszym z nich jest zwolnienie dla transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami krajowymi, po spełnieniu kryteriów określonych w ustawach o podatkach dochodowych.

W zakresie transakcji zawieranych w roku 2022 i latach kolejnych, lokalną dokumentację cen transferowych w postaci elektronicznej należy sporządzić w terminie do końca 10. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Analiza cen transferowych

Podatnicy zobowiązani do przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych zobowiązani są także do przeprowadzenia analizy cen transferowych tj. analizy porównawczej lub analizy zgodności dla każdej transakcji odrębnie. Celem opracowania dokumentacji cen transferowych jest bowiem udowodnienie rynkowego charakteru transakcji z podmiotami powiązanymi.

Prawidłowe przeprowadzenie analizy cen transferowych jest istotne również z tego względu, iż jej wyniki przedstawiane są w informacji o cenach transferowych TPR, która z kolei jest syntetycznym źródłem danych dla organów podatkowych i służy m.in. typowaniu podmiotów do kontroli.

Należy pamiętać, że analiza cen transferowych podlega aktualizacji nie rzadziej niż co 3 lata, chyba że zmiana otoczenia ekonomicznego w stopniu znacznie wpływającym na sporządzoną analizę uzasadnia dokonanie aktualizacji.

Analizę cen transferowych także należy wykonać nie później niż do dnia końca 10-tego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Z zakresu powyższego obowiązku wyłączone są transakcje zawierane przez podatników mających status mikro i małych przedsiębiorców (w rozumieniu ustawy „Prawo przedsiębiorców”) oraz podmioty zawierające transakcje z „rajami podatkowymi”.

Informacja o cenach transferowych (TPR) wraz z oświadczeniem

Jednym z obowiązków w zakresie cen transferowych jest złożenie, naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika, informacji o cenach transferowych, w terminie do końca 11. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. TPR musi zostać zaraportowany przez podmioty obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych – w zakresie transakcji objętych tym obowiązkiem i/lub realizujące wybrane kategorie transakcji z podmiotami powiązanymi, które są zwolnione z obowiązku dokumentacyjnego.

TPR podpisuje m.in. kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Jednak w przypadku, gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy, TPR może zostać podpisany przez wyznaczoną osobę wchodzącą w skład tego organu. Dla transakcji zawieranych od 2022 r., deklaracja TPR może zostać również podpisana przez pełnomocnika posiadającego tytuł biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, radcy prawnego lub adwokata.

Grupowa dokumentacja cen transferowych tzw. Master File

Grupowa dokumentacja cen transferowych tzw. Master File stanowi syntetyczny opis grupy kapitałowej, mający pozwolić na poznanie zasad jej funkcjonowania, stosowanej polityki cen transferowych, wewnątrzgrupowych rozliczeń oraz ekonomicznego kontekstu transakcji realizowanych przez poszczególne podmioty do niej przynależące.

Składają ją podmioty powiązane, konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną, należące do grupy podmiotów powiązanych, dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe, oraz której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 mln PLN lub jej równowartość.

Grupową dokumentację cen transferowych należy sporządzić w terminie do końca 12. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Country-by-Country Reporting (CBC)

Country by Country Reporting (CbC-R) to informacja o międzynarodowej grupie kapitałowej prezentująca działalność grupy w podziale na kraje. Obowiązek raportowania CbC-R spoczywa na krajowym podatniku spełniającym następujące warunki:

  • Spełnia kryteria jednostki dominującej (w rozumieniu ustawy o rachunkowości)
  • Posiada poza terytorium RP podmiot zależny albo zagraniczny zakład
  • Należy do grupy kapitałowej konsolidującej sprawozdanie finansowe
  • Skonsolidowane przychody grupy w poprzednim roku obrotowym przekroczyły 3 250 000 000 PLN lub równowartość 750 000 000 EUR.

Do złożenia powiadomienia CbC-P są natomiast zobowiązani członkowie międzynarodowych grup kapitałowych, dla których istnieje obowiązek sporządzenia CbC-R. W powiadomieniu CbC-P podatnik informuje, że jest jednostką dominującą, wyznaczoną jednostką albo inną jednostką, składającą informację o grupie podmiotów albo wskazuje jednostkę raportującą oraz państwo lub terytorium, w którym zostanie przekazana informacja o grupie podmiotów.

Informację o grupie podmiotów CBC-R należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego.

Zawiadomienie CBC-P dotyczące tego, który podmiot sporządzać będzie informację o grupie należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów.

Dowiedz się więcej o obowiązkach w zakresie cen transferowych:
  1. Dokumentacja cen transferowych za 2022 r. – podsumowanie obowiązków
  2. Analiza cen transferowych – skutki i wyzwania dla podatników
  3. Analiza zgodności – narzędzie obrony rynkowości warunków transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi
  4. Benchmark w cenach transferowych – 5 kluczowych kwestii
  5. Oświadczenie cen transferowych za 2022 – terminy, zmiany
  6. Oświadczenie o cenach transferowych za rok 2022 – komunikat MF
Ten artykuł powstał we współpracy z Grant Thornton.

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie, obecnej w 140 krajach. W Polsce działa od 30 lat, a zespół około 1000 pracowników wspiera Klientów w takich obszarach jak podatki, rachunkowości czy kadr i płac.

Grant Thornton w codziennej pracy korzysta z systemu Softlab ERP.
Autor

Partner, Zespół Cen Transferowych Grant Thornton