Nowe stawki podatków, nowe ulgi i nowe utrudnienia – to wszystko przewidziane zostało w nowelizacjach ustaw podatkowych obowiązujących od początku 2019 r.

Poniżej prezentujemy dziesięć najważniejszych zmian podatkowych.

1. Podatkowe koszty użytkowania samochodów osobowych

Zmiany dotyczące zaliczania do kosztów podatkowych wydatków na eksploatację samochodów osobowych dotyczą zarówno podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i od osób prawnych.

Od 1 stycznia 2019 r. limit amortyzacji samochodu osobowego wynosi 150 tys. zł (225 tys. zł dla samochodów elektrycznych). Limit dotyczy też kosztów opłat w leasingu operacyjnym.

Wydatki związane z samochodem firmowym używanym wyłącznie do działalności gospodarczej można rozliczać w kosztach bez ograniczeń pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Wspomniana ewidencja przebiegu („kilometrówka”) obowiązuje od 1 stycznia wyłącznie przedsiębiorców wykorzystujących samochody osobowe tylko dla celów służbowych, w pełni odliczających podatek VAT oraz zaliczających wszystkie koszty eksploatacyjne do kosztów uzyskania przychodu.

W przypadku samochodów firmowych używanych do celów mieszanych (na potrzeby firmowe i prywatne), do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć 75% wartości wydatków na eksploatację samochodu. Oznacza to, że 25% kosztów nie będzie kosztami podatkowymi.

W przypadku aut prywatnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej limit umożliwiający zaliczenie do kosztów wynosi 20%. Tym samym 80% wydatków wyłączono z kosztów podatkowych. Limit ten obejmuje także składki na ubezpieczenie takiego samochodu. Dotyczy on zarówno samochodów osobowych spalinowych, jak i elektrycznych.

2. Exit tax

Nowy podatek od niezrealizowanych zysków ma zastosowanie w przypadku przeniesienia aktywów lub rezydencji podatkowej do innego kraju. Stawka podatku wynosi 3 lub 19 % wartości majątku.

Nowych przepisów nie stosuje się, jeżeli łączna wartość rynkowa przenoszonych składników majątku nie przekracza kwoty 4 000 000 zł. Wiceminister Finansów potwierdził 2 stycznia 2019 roku, że jeżeli łączna wartość przenoszonych aktywów podatnika nie przekroczy kwoty 4 mln zł, to zarówno w przypadku przeniesienia składników majątku, jak i zmiany rezydencji podatkowej, nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego z niezrealizowanych zysków.

3. Danina solidarnościowa – nowa stawka podatku od osób fizycznych

Nowy podatek ma zastosowanie do osób fizycznych, których suma dochodów przekroczy 1 milion złotych. W tym przypadku stawka podatku wyniesie 4 % nadwyżki ponad tę kwotę. 

4. Obrót walutami wirtualnymi

Przychody ze zbycia takich walut zakwalifikowano do źródeł kapitałowych, opodatkowanych stawką 19 %. Przychodów ze zbycia waluty wirtualnej nie łączy się z innymi przychodami kapitałowymi.

5. Stawka 9% dla osób prawnych

Osoby prawne, których przychody nie przekroczyły 1,2 mln euro w danym roku podatkowym lub mają status małego podatnika, będą mogły skorzystać ze stawki podatku dochodowego w wysokości 9 %.

Prawo do zastosowania tej stawki będą mieli również podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą, nawet jeżeli nie mają statusu małego podatnika. Preferencyjna stawka nie dotyczy podatników dokonujących wymienionych w ustawie działań restrukturyzacyjnych i utworzonych w wyniku określonych działań.

6. IP Box

Od 2019 r. firmy prowadzące działalność badawczo-rozwojową bezpośrednio związaną z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem prawa własności intelektualnej mogą korzystać z nowej ulgi, tzw. IP Box. Nowa ulga dotyczy zarówno PIT, jak i CIT. Dochód z tytułu komercjalizacji prawa własności intelektualnej zostanie opodatkowany stawką 5 %.

7. Podatek u źródła

Zgodnie z nowymi przepisami po przekroczeniu progu 2 mln złotych wypłacanych w danym roku jednemu podmiotowi, polski rezydent będzie zobowiązany pobrać i wpłacić podatek według stawek przewidzianych w polskich przepisach (19 % lub 20 %), z pominięciem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu. Następnie podatnik będzie uprawniony do wystąpienia o zwrot nadpłaconego podatku u źródła. Czas oczekiwania na zwrot wpłaconej wcześniej daniny wynosi 6 miesięcy z możliwością wydłużenia terminu w razie powzięcia przez organ wątpliwości co do zasadności zwrotu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. wejście w życie powyższych przepisów wydłużono w pewnym zakresie do 1 lipca 2019 r.

8. Kopia certyfikatu rezydencji

W określonych przypadkach – dla płatności nieprzekraczających na rzecz danego podatnika 10 tys. zł w skali roku i jeżeli informacje wynikające z kopii certyfikatu rezydencji nie będą budzić uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym – wystarczająca dla udokumentowania siedziby kontrahenta będzie kopia certyfikatu rezydencji.

9. Ceny transferowe

Z obowiązku dokumentacyjnego wyłączono transakcje realizowane pomiędzy podmiotami krajowymi, o ile wszystkie strony transakcji nie korzystają z określonych zwolnień podatkowych i nie poniosły straty podatkowej.

Nowe regulacje przewidują podniesienie progów dokumentacyjnych, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych, do kwoty 2 mln zł lub 10 mln zł netto – w zależności od rodzaju transakcji. Mechanizm określania progów oparty będzie wyłącznie na kryterium wartości transakcji kontrolowanej, bez konieczności ustalania kryterium kosztów i przychodów firmy za rok poprzedni.

Utrudnieniem natomiast jest obowiązek przygotowania tzw. analizy porównawczej (benchmarku) dla każdej dokumentowanej transakcji.

10. Raportowanie schematów podatkowych

Ordynacja podatkowa wprowadza dla określonych podmiotów obowiązek raportowania tzw. schematów podatkowych, związanych z osiągnięciem korzyści podatkowej. Przepisy te w praktyce wzbudzają ogromne wątpliwości, zwłaszcza, że odnoszą się do również w niektórych przypadkach do schematów wdrożonych przed wejściem w życie nowych regulacji, a więc jeszcze w 2018 r.

Autor

Partner i Doradca Podatkowy w firmie HLB M2.