Przedstawiamy Państwu nasz najnowszy biuletyn informacyjny HR Puls. Opisujemy w nim ostatnie, najbardziej istotne zmiany w przepisach, które mają wpływ na pracę z aplikacjami marek Asseco Business Solutions. Zachęcamy do lektury poniższych materiałów.

ZUS IWA za rok 2019

Przypominamy, że do 31 stycznia 2020 roku pracodawcy są zobowiązani przekazać do ZUS formularz ZUS IWA „Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe” za rok 2019. 

Informację tę zobowiązani są przekazywać płatnicy składek spełniający łącznie następujące warunki:

 • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku, za który składana jest informacja, i co najmniej jeden dzień w styczniu następnego roku,
 • w roku, za który składana jest informacja, zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
 • byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia roku, za który jest składana informacja ZUS IWA.

Projekt ustawy o „likwidacji” OFE

9 stycznia 2020 roku odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne.

Projekt ustawy zakłada przebudowę modelu funkcjonowania OFE umożliwiającego przeniesienie środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (IKE lub ZUS). Ma za cel wprowadzenie systemu emerytalnego opartego na czterech filarach:

 1. Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) (dobrowolne, prywatne i kapitałowe),
 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),
 3. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK),
 4. Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Procedowana ustawa ma wejść w życie 1 czerwca 2020 r. Od 1 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. uczestnicy OFE będą mieli czas na decyzję o ewentualnym przekazaniu funduszy z OFE do ZUS i złożenie stosownej deklaracji.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

PPK stanowi powszechny, dobrowolny program oszczędnościowy, który obejmie automatycznie osoby zatrudnione w wieku od 18 do 55 lat. Za nie pracodawca zobowiązany jest opłacać składki na ubezpieczenie emerytalne. Pracownicze plany kapitałowe są wdrażane stopniowo. Termin przystąpienia firmy do programu ustawa o PPK uzależniła od wielkości oraz typu pracodawcy.

Firmy zatrudniające co najmniej 50 osób, są zobowiązane do stosowania nowych przepisów od 1 stycznia 2020 r. Podmioty, które zatrudniają co najmniej 20 osób, będą zobligowane do wdrożenia PPK od 1 lipca 2020 r.

Pozostałe przedsiębiorstwa, a także podmioty należące do sektora finansów publicznych będą zobowiązane do tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych dopiero od 1 stycznia 2021 r.

Co ważne, zgodnie z art. 134 ust. 4, podmioty należące do jednej grupy kapitałowej są uprawnione do zawierania umów o zarządzanie i umów o prowadzenie PPK w terminie, w którym ustawa ma zastosowanie (zgodnie z ust. 1) w stosunku do podmiotu, który zatrudnia największą liczbę osób w tej grupie kapitałowej.

Do 24 marca 2020 roku podmioty, które na dzień 30 czerwca 2019 r. zatrudniały co najmniej 50 osób zobowiązywane są dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą podpiszą umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK.

Ostateczny termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK dla takiego podmiotu upływa 24 kwietnia 2020 r.

Umowę o prowadzenie PPK, zgodnie z art. 134 ust. 2 ustawy, podmiot zatrudniający zawiera w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia, w którym ustawa zaczyna mieć do niego zastosowanie. Oznacza to, że umowa o prowadzenie PPK powinna być zawarta przez podmiot zatrudniający co najmniej 50 osób do 11 maja 2020 r.

Dowiedz się więcej o PPK z artykułów na naszym blogu.

Instrukcja sporządzenia informacji PIT-11 za rok 2019

15 stycznia na stronie Ministerstwa Finansów pojawiła się instrukcja sporządzenia informacji PIT-11 za rok 2019 w wersji 25 w związku z wejściem w życie 1 sierpnia 2019 roku przepisów dotyczących tzw. ulgi dla młodych (zerowy PIT dla młodych).

Przejdź do instrukcji Ministerstwa Finansów.

Zmiany we wzorach formularzy ZUS

17 stycznia 2020 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 81).

Powyższe rozporządzenie zmienia m. in. załączniki nr 12, 17, 19, 20, 24 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz. U. poz. 2495).

Data wejścia w życie rozporządzenia to 1 czerwca 2020 r., z wyjątkiem par. 1 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r.

Rozporządzenie wprowadza zmiany  we wzorach  następujących dokumentów:

 • imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA,
 • deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA,
 • informacji miesięcznej dla osoby ubezpieczonej,
 • informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej.

Nowelizowane rozporządzenie nadaje ponadto nowe brzmienie opisowi kodu tytułu ubezpieczenia „05 43” – „wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej oraz akcjonariusz prostej spółki akcyjnej wnoszący jako wkład świadczenie pracy lub usług”.

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.