Rozporządzenie zmieniające zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy

8 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz. U. 2022 poz. 28).

Wejście w życie powyższych przepisów skutkuje zmianą zasad wyliczania zaliczek na podatek dochodowy przez płatników po 8 stycznia 2022 r. Nowe przepisy obligują do wyliczenia zaliczki na PIT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu 31 grudnia 2021 r. Rozporządzenie przesuwa termin poboru i przekazania przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy z umów o pracę, zlecenie i m. in. emerytur, rent czy zasiłków ZUS. To przesunięcie uzależnione jest od wysokości zaliczki na PIT. W sytuacji, gdy zaliczka wyliczona według zasad wynikających z Polskiego Ładu jest wyższa niż ta wyliczona według zasad obowiązujących w roku 2021, płatnik zobowiązany jest przesunąć termin jej pobrania i wpłaty do urzędu skarbowego. Termin ten jest przesuwany do czasu, gdy zaliczka obliczona według zasad z roku 2022 będzie niższa niż ta wyliczona na podstawie zasad z roku 2021.

Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń nieprzekraczających 12 800 zł brutto w danym miesiącu.

ZUS IWA za rok 2021

Przypominamy, że do 31 stycznia 2022 r. pracodawcy są zobowiązani przekazać do ZUS formularz ZUS IWA „Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe” za rok 2021.  

Informację tę zobowiązani są przekazać płatnicy składek, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku, za który składana jest informacja, i co najmniej jeden dzień w styczniu następnego roku,
  • w roku, za który składana jest informacja, zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
  • byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia roku, za który jest składana informacja ZUS IWA.

Terminy składania deklaracji podatkowych

31 stycznia 2022 r. mija termin złożenia niektórych deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego. 

Przywołany wyżej termin przekazania do urzędu skarbowego dotyczy następujących informacji i deklaracji podatkowych: PIT-11, PIT-8C, PIT-4R, PIT-R oraz PIT-8AR. Informację IFT-1R płatnik zobowiązany jest złożyć do urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, do końca lutego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, informacje PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz IFT-1R dla podatników płatnik ma obowiązek sporządzić i przekazać najpóźniej do końca lutego.

Skrócenie kwarantanny od 25 stycznia 2022 r.

25 stycznia 2022 r. to termin wejścia w życie przepisów skracających kwarantannę do siedmiu dni.

Skrócona kwarantanna obejmie osoby kierowane na nią od wtorku 25 stycznia. Oznacza to, że nie dotyczy to osób będących już na kwarantannie.  Do nich mają zastosowanie przepisy, które stanowią, że kwarantanna trwa dziesięć dni.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. 2022 r. poz. 152).

Zmiany we wzorach formularzy rozliczeniowych ZUS

1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów.

Zmianie uległy niektóre wzory formularzy raportów imiennych, a także kody tytułów ubezpieczeń, wykorzystywane przy wypełnianiu dokumentów. Zmiany te są konsekwencją wprowadzenia nowych regulacji podatkowych tzw. Polskiego Ładu.

W zmienionych formularzach (ZUS RCA i ZUS DRA) wprowadzono nowy zakres danych, który został ujęty w blokach XI i XII we wzorze deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA oraz w blokach III.E i F we wzorze imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA. W blokach tych przedsiębiorcy są zobligowani umieszczać informacje o obowiązującej ich w danym miesiącu formie opodatkowania i przychodach lub dochodach z działalności gospodarczej.

Przepisy rozporządzenia ponadto uchyliły raport ZUS RZA, czyli imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne. W związku z tą zmianą składka zdrowotna (od dokumentów składanych za styczeń 2022 r.) będzie rozliczana wyłącznie na formularzu ZUS RCA.

Rozporządzenie wprowadziło również zmiany w kodach tytułów ubezpieczeń. Zmianie uległ opis kodu 22 40, który otrzymał brzmienie: „członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, oraz osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie”. Powstał również nowy kod tytułu ubezpieczenia 23 30 – „małżonek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”.

Rozporządzenie zmieniło kody terminów przesyłania deklaracji i raportów rozliczeniowych, które wykazuje przedsiębiorca w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Poniżej przedstawione są znowelizowane kody terminu przesyłania deklaracji i raportów:

  • 1 – dla deklaracji składanych do 5. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
  • 3 – dla deklaracji składanych do 15. dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną,
  • 5 – dla deklaracji składanych za sędziów, prokuratorów, żołnierzy lub funkcjonariuszy – za których istnieje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne,
  • 6 – dla deklaracji składanych do 20. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek.

Nowa metryka programu Płatnik

30 grudnia 2021 r. została wdrożona nowa metryka 230 dla wersji 10.02.002 programu Płatnik.  

Metryka będzie automatycznie pobierana podczas aktualizacji programu.

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.