Zapraszamy na styczniowy biuletyn HR Puls, a w nim m.in. ZUS IWA za rok 2023, terminy składania deklaracji podatkowych, wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne czy ZUS RPA za wynagrodzenie grudniowe wypłacone w styczniu.

ZUS IWA za rok 2023

Przypominamy, że do 31 stycznia 2024 roku pracodawcy są zobowiązani przekazać do ZUS formularz ZUS IWA „Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe” za rok 2023. 

Informację tę zobowiązani są przekazać płatnicy składek, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku, za który składana jest informacja, i co najmniej jeden dzień w styczniu następnego roku,
  • w roku, za który składana jest informacja, zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
  • byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia roku, za który jest składana informacja ZUS IWA.

Terminy składania deklaracji podatkowych

31 stycznia 2024 roku mija termin składania niektórych deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego.  

Przywołany wyżej termin przekazania do urzędu skarbowego dotyczy następujących informacji i deklaracji podatkowych: PIT-11, PIT-8C, PIT-4R, PIT-R oraz PIT-8AR. Informację IFT-1R płatnik zobowiązany jest złożyć do urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, do końca lutego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, informacje PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz IFT-1R dla podatników płatnik ma obowiązek sporządzić i przekazać najpóźniej do końca lutego.

Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

30 grudnia 2023 roku weszła w życia ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Powyższa ustawa zmieniła dotychczasowe zasady przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Przepis art. 1 tej ustawy stanowi, że orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które zachowało ważność na podstawie art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 852 ze zm.) w brzmieniu dotychczasowym, albo którego okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r., zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

Powołana ustawa uchyla art. 23 ww. ustawy z dnia 9 marca 2023 r., na mocy którego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15h specustawy, którego okres ważności:

  • upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – miały zachować ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,
  • upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – miały zachować ważność do dnia 31 marca 2024 r.,
  • upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 5 sierpnia 2023 r. – miały zachować ważność do dnia 30 września 2024 r.,
  • jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W związku z tym nowe przepisy działają także wstecz i przywracają ważność orzeczeń, które uległy wygaśnięciu.

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2024 r.

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2024 r. składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wynosi miesięcznie nie mniej niż 699,11 zł (7.767,85 zł × 9%).

Podstawę wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku. W IV kwartale 2023 r. wynagrodzenie to wyniosło 7.767,85 zł.

Wypłata zasiłku chorobowego od pierwszego dnia niezdolności do pracy

Zapowiadane są zmiany w sposobie finansowania świadczeń chorobowych dla pracowników z tytułu niezdolności do pracy.

Mają zostać wprowadzone regulacje mające na celu przejęcie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych obowiązku wypłaty świadczenia chorobowego od pierwszego dnia niezdolności pracownika do pracy.

Obecne przepisy zakładają, że w przypadku niezdolności do pracy za pierwsze 14 dni choroby (w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia) lub 33 dni choroby (w przypadku pracowników, którzy nie ukończyli 50 roku życia) pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia chorobowego finansowanego w całości ze środków pracodawcy.

Prace legislacyjne nad wprowadzeniem nowych zasad wypłacania zasiłku chorobowego zapowiedział rząd. Rozwiązania dotyczące nowych zasad wypłacania zasiłku chorobowego mają obowiązywać od przyszłego roku.

ZUS RPA za wynagrodzenie grudniowe wypłacone w styczniu

Płatnicy składek, którzy wypłacili pracownikom wynagrodzenie za grudzień w styczniu, zobowiązani są przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych raport RPA, czyli imienny raport miesięczny o przychodach osoby ubezpieczonej / okresach pracy nauczycielskiej.

Należy go złożyć za osoby zatrudnione (na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług), jeśli:

  • zostało wypłacone pracownikowi wynagrodzenie należne za inny rok kalendarzowy niż rok, w jakim faktycznie został wypłacony lub – jeśli ubezpieczony przekroczył roczną podstawę wymiaru składek – podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe,
  • pracownik wykonywał pracę nauczycielską,
  • obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, oraz zasiłków tj. zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego – został wypłacony ubezpieczonemu przychód należny za dany miesiąc albo za inny rok kalendarzowy (np. dodatek stażowy) i przychód ten w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W związku z tym obowiązkowi wypełnienia raportu RPA podlegają m.in. wynagrodzenia grudniowe wypłacone w styczniu, dodatkowe wynagrodzenia tzw. „trzynastki”, wszelkiego rodzaju nagrody pracownicze, które zostały wypłacone w nowym roku, czy dodatki stażowe (pod warunkiem, że zostały wypłacone obok zasiłku, wynagrodzenia chorobowego macierzyńskiego, opiekuńczego).

Nowa metryka programu Płatnik

W dniu 26 stycznia 2024 r. została wdrożona nowa metryka dla wersji 10.02.002 programu Płatnik.    

Metryka jest automatycznie pobierana podczas aktualizacji programu.

Źródło: zus.pl 

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.