Przedstawiamy Państwu nasz najnowszy biuletyn informacyjny HR Puls. Opisujemy w nim ostatnie, najbardziej istotne zmiany w przepisach, które mają wpływ na pracę z aplikacjami marek Asseco Business Solutions. Zachęcamy do lektury poniższych materiałów.

Informacja roczna dla osób ubezpieczonych

Przypominamy, że 28 lutego 2020 roku mija termin przekazania ubezpieczonym informacji za 2019 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące.

Art. 41 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obliguje płatników składek do przekazania ubezpieczonym w terminie do 28 lutego roku następnego informacji zawartych w raportach miesięcznych (korygujących) przesłanych do ZUS za rok ubiegły. Informacja roczna ma zawierać również datę jej sporządzenia, podpis płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej oraz symbol Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego jest przekazywana składka na ubezpieczenie zdrowotne. Informację tę płatnik powinien przekazać na piśmie lub po uzyskaniu zgody osoby ubezpieczonej w formie dokumentu elektronicznego.

Zmiana kwot wolnych od potrąceń z emerytur, rent oraz zasiłków od 1 marca 2020 roku

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określa progi dopuszczalnych potrąceń ze świadczeń emerytalno-rentowych, a co za tym idzie potrąceń ze świadczeń chorobowych.

Kwoty wolne od potrąceń są określane kwotowo i podlegają corocznej waloryzacji od 1 marca na zasadach określonych dla emerytur i rent. W roku 2020 wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosi 103,56%.

Oznacza to, że od 1 marca 2020 r. kwoty wolne od potrąceń wynoszą:

  •  532,61 zł przy potrącaniu:
    • należności alimentacyjnych egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,
    • należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego tytułu wykonawczego,
  • 878,81 zł – przy potrącaniu należności innych niż świadczenia alimentacyjne egzekwowane na mocy tytułu wykonawczego, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,
  • 703,05 zł – przy potrącaniu m.in. świadczeń wypłacanych w kwocie zaliczkowej lub nienależnie pobranych,
  • 213,04 zł – przy potrącaniu należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury, miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy, miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, kwoty dodatku za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 197).

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Z początkiem stycznia 2020 roku przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych objęły kolejną grupę podmiotów zatrudniających. Są to firmy, u których stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniósł co najmniej 50 osób zatrudnionych.

Do 24 marca 2020 r. takie podmioty zobowiązane są dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą podpiszą umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK. Ostateczny termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK dla tych firm upływa 24 kwietnia 2020 r.

Umowę o prowadzenie PPK zgodnie z art. 134 ust. 2 ustawy podmiot zatrudniający zawiera w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia, w którym ustawa zaczyna mieć do niego zastosowanie. Oznacza to, że umowa o prowadzenie PPK powinna być zawarta przez podmiot zatrudniający co najmniej 50 osób do 11 maja 2020 r.

Dowiedz się więcej o PPK z artykułów na naszym blogu.

Zmiana w programie Płatnik

Od 28 lutego 2020 roku program Płatnik do zabezpieczenia danych wysyłanych do ZUS będzie używał wyłącznie protokołu TLS 1.2.

Szczegółowy opis zmian znajduje się na stronie ZUS. Przejdź do opisu.

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.