Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 27 lutego 2022 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 przywróciło prawo rodzicom lub opiekunom dzieci do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na okres od 1 do 27 lutego 2022 r. w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w szkołach podstawowych i średnich.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wprowadzony ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) – jako szczególne świadczenie z powodu COVID-19 – przysługuje na dotychczasowych zasadach.

O świadczenie, o którym mowa powyżej, mogą ubiegać się: 
 • rodzice dzieci w wieku do lat 8,
 • ubezpieczeni rodzice dzieci w wieku:
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności;
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • ubezpieczeni rodzice lub opiekunowie osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnieni od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.
O powyższe świadczenie mogą wnioskować w przypadku:
 • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały,
 • niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19,
 • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Terminy składania deklaracji podatkowych

28 lutego 2022 r. mija termin przekazania podatnikowi niektórych deklaracji podatkowych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami 28 lutego 2022 r. mija termin przekazania podatnikowi:

 • informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2021 (PIT-11),
 • informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2021 (PIT-8C),
 • informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich za 2021 (PIT-R).

Przywołany wyżej termin dotyczy również przekazania do urzędu skarbowego i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2021 r. (IFT-1R).

Informacja roczna dla osób ubezpieczonych

Przypominamy, że 28 lutego 2022 r. mija termin przekazania ubezpieczonym informacji za 2021 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące (informacja ZUS IMIR). 

Art. 41 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obliguje płatników składek do przekazania ubezpieczonym w terminie do 28 lutego roku następnego informacji zawartych w raportach miesięcznych (korygujących) przesłanych do ZUS za rok ubiegły. Informacja roczna ma zawierać również datę jej sporządzenia, podpis płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej oraz symbol Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego jest przekazywana składka na ubezpieczenie zdrowotne. Informację tę płatnik powinien przekazać na piśmie lub (po uzyskaniu zgody osoby ubezpieczonej) w formie dokumentu elektronicznego.

Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2022 r.

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2022 r. wynosi 108,9%.  

W związku z tym, że wskaźnik ten przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2022 r. podlega waloryzacji.

Dla użytkowników Softlab HR by Asseco

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia współczynnika waloryzacji w Parametry – wprowadzanie wartości.

Kod parametru = WspWaloryzacji, wartość =108,9, data obowiązywania od = 2022-04-01.

Dla użytkowników Safo HR by Asseco

W aplikacji, w Kadry -> Inne -> Administrator -> Dane do zasiłków należy wpisać 108,9 w pozycji Współczynnik waloryzacji.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa ZUS z 10 lutego 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2022 roku (M.P. z 14 lutego 2022 roku, poz. 219).

Zmiany w ustawie o PIT

Trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Projekt ten zakłada wprowadzenie mechanizmu przedłużonego terminu poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy, który został wdrożony do porządku prawnego na mocy art. 50 Ordynacji podatkowej, rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Mechanizm będzie miał zastosowanie do zaliczek na podatek dochodowy za miesiące od lutego do grudnia 2022 r., a więc po wejściu w życie znowelizowanych przepisów rozporządzenie wciąż będzie stanowiło podstawę niepobrania części zaliczki w styczniu.

Dodatkowo nowelizacja rozstrzyga także wątpliwości w zakresie składania przez podatnika oświadczenia PIT-2. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami płatnik ma stosować zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli o 425 zł) również wtedy, gdy oświadczenie PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym. Nowe przepisy doprecyzowują również, że oświadczenie PIT-2 może złożyć także emeryt lub rencista, który złoży do organu rentowego wniosek o niestosowanie kwoty wolnej. Przepisy przejściowe stanowią, że wnioski PIT-2 złożone na dotychczasowych wzorach zachowują moc.

Przepisy znowelizowanej ustawy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w Kodeksie pracy

Do konsultacji społecznych trafił projekt Kodeksu pracy wprowadzający zmiany dostosowujące polskie prawo do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców i opiekunów, czyli dyrektywy work-life balance. Państwa członkowie są zobowiązane do wdrożenia nowych przepisów dotyczących urlopów rodzicielskich do sierpnia 2022 r.

Celem dyrektywy jest zapewnienie realizacji zasady równości na rynku pracy między kobietami i mężczyznami oraz zachęcanie do równiejszego podziału obowiązków opiekuńczych między nimi. Dodatkowo ma ona spowodować zwiększenie udziału kobiet w rynku pracy, rozszerzenie korzystania przez mężczyzn z urlopów rodzinnych oraz zachęcenie do elastycznej organizacji pracy.

Znowelizowane przepisy wprowadzające następujące zmiany:
 • Wydłużenie urlopu rodzicielskiego do 41 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i 43 tygodni w przypadku ciąży mnogiej, a także gwarancję 9 tygodni urlopu dla każdego rodzica bez możliwości przeniesienia go na drugiego rodzica;
 • zwiększenie wysokości zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego do 70% podstawy wymiaru zasiłku;
 • wprowadzenie tzw. urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym na opiekę nad dzieckiem lub członkiem rodziny;
 • wprowadzenie zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, przysługującego w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, w wymiarze dwóch dni (lub 16 godzin) w roku kalendarzowym, z wynagrodzeniem wynoszącym połowę stawki dziennej za każdy dzień takiego zwolnienia;
 • wprowadzenie elastycznej pracy (m.in. dla rodziców dzieci do 8 lat).

Nowa metryka programu Płatnik

31 stycznia 2022 r. została wdrożona nowa metryka 234 dla wersji 10.02.002 programu Płatnik.

Metryka będzie automatycznie pobierana podczas aktualizacji programu.

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.