Projekt noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – Polski Ład 2.0

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt ten zakłada obniżenie pierwszej stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. i likwidację nowej preferencji podatkowej, czyli ulgi dla klasy średniej.

Zmiany obejmą ponadto składkę zdrowotną dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie podatku liniowego, ryczałtu i karty podatkowej. Dzięki proponowanym zmianom przedsiębiorcy ci będą mogli pomniejszać podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu.

Nowelizacja przepisów podatkowych ma uprościć rozliczanie kwoty wolnej dla osób osiągających dochody z kilku źródeł. Będą one mogły upoważnić nawet 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, UZS) do stosowania kwoty zmniejszającej podatek. Zmiana ta ma wejść w życie od 1 stycznia 2023 r.

Ministerstwo Finansów zapowiada, że zmiany mają wejść w życie od 1 lipca 2022 roku i mają mieć zastosowanie przy rozliczeniu podatkowym za 2022 r. do dochodów z całego bieżącego roku.

Dyrektywa work-life balance – nowy rodzaj urlopu

Do 2 sierpnia 2022 roku kraje członkowskie UE są zobligowane do wdrożenia do przepisów krajowych dyrektywy work-life balance. Polska zaimplementowała przepisy dyrektywy w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z 15 lutego 2022 r.

Zapisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów tzw. dyrektywa „work-life balance” wprowadzają dodatkowy urlop – urlop opiekuńczy.

Wymiar tego urlopu zgodnie z dyrektywą ma wynosić pięć dni. Ma on być udzielany w celu zapewnienia opieki lub wsparcia członkowi rodziny lub osobie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych. Projektowane przepisy zakładają, że za czas urlopu opiekuńczego pracownik nie zachowa prawa do wynagrodzenia, ale okres urlopu opiekuńczego będzie wliczał się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Wniosek o urlop opiekuńczy pracownik będzie mógł złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie 3 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Wniosek taki powinien zawierać następujące informacje:

  • imię i nazwisko osoby, która wymaga znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych,
  • przyczynę konieczności zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia,
  • stopień pokrewieństwa z pracownikiem.

Znowelizowane przepisy mają wejść w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r.

Rozszerzenie katalogu pracowników chronionych przed wypowiedzeniem pracy lub/i płacy

Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, opublikowana w Dzienniku Ustaw 2022 r., poz. 655 w dniu 23 marca 2022 r., rozszerzyła katalog pracowników chronionych przed wypowiedzeniem pracy lub/i płacy o małżonków żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową.

Przepisy, o których mowa, zaczęły obowiązywać od 23 kwietnia 2022 r. i od tego dnia rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z małżonkiem żołnierza, który odbywa obowiązkową zasadniczą służbę wojskową możliwe jest tylko z winy pracownika, a także w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy.

Zmiana w emeryturach pomostowych od 2023 roku

Od 1 stycznia 2023 r. płatnicy składek będą zobowiązani do powiadamiana zatrudnionych pracowników o treści wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a także o odmowie wpisu do ewidencji pracowników wykonujących takie prace, za których jest obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP).

Ponadto pracownik, którego stanowisko pracy nie zostanie umieszczone w powyższym wykazie, od 1 stycznia 2023 r. będzie mógł złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).

Od 1 stycznia 2023 r. PIP uzyska nowe uprawnienia – prowadzenia kontroli wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Ponadto, będzie mogła zobowiązać pracodawcę do umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.