Przedstawiamy Państwu nasz najnowszy biuletyn informacyjny HR Puls. Opisujemy w nim ostatnie, najbardziej istotne zmiany w przepisach, które mają wpływ na pracę z aplikacjami marek Asseco Business Solutions. Zachęcamy do lektury poniższych materiałów.

Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2020 roku

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2020 roku wynosi 108.1%. 

W związku z tym, że wskaźnik ten przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2020 r. podlega waloryzacji.

W aplikacji Softlab ERP istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia współczynnika waloryzacji w Parametry – wprowadzanie wartości.

Kod parametru = WspWaloryzacji, wartość = 108,1, data obowiązywania od = 2020-07-01.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa ZUS z 15 maja 2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2020 roku (M.P. z 19 maja 2020 roku poz. 422).

Tarcza antykryzysowa 3.0 – najważniejsze zmiany

Ustawa z dnia 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadziła następujące zmiany:

 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Wydłużono możliwość pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego do dnia 14 czerwca 2020 roku, bez zmiany zasad przyznawania. W związku z otwarciem żłobków i przedszkoli dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać również w przypadku braku możliwości zapewnienia opieki przez placówki lub decyzji rodzica ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania tych placówek, gdy taka opieka nie jest możliwa oraz gdy rodzic podejmie decyzję o osobistym sprawowaniu opieki.

 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Podwyższono kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do kwoty 900 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. Jednocześnie wprowadzono zasadę tzw. „złotówka za złotówkę”.

 • Nowy instrument finansowany z FGŚP

Uprawnione osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoby fizyczne, którym przysługuje tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na listę dziedzictwa światowego, mogą uzyskać dofinansowanie do 80% wynagrodzenia pracownika. Nie może to być jednak więcej niż 100% kwoty minimalnego wynagrodzenia wraz z pokryciem składek na ubezpieczenia społeczne.

 • Świadczenie postojowe

Prawo do świadczenia postojowego będzie przysługiwać osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r.

 • Zwolnienie ze składek ZUS

Osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacające składki na własne ubezpieczenie mogą skorzystać ze zwolnienia ze składek za kwiecień i maj 2020 roku. Zwolnienie będzie przysługiwało, jeżeli przychód był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., ale dochód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 7000 zł. Zwolnienie przysługuje za kwiecień i maj.

Zwolnieniem opłacania składek za kwiecień i maj zostały również objęte osoby korzystające z „ulgi na start” i opłacające składki wyłącznie na własne ubezpieczenie zdrowotne. Zwolnienie będzie przysługiwało tym osobom, które prowadziły działalność przed 1 kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek:

 • nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. albo
 • był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz dochód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 7000 zł.

Osoby, które skorzystają z powyższego zwolnienia ze składek, będą zwolnione również ze składki za miesiąc kwiecień, nawet jeśli ją opłaciły. Opłacone należności z tytułu składek będą podlegały zwrotowi.

 • Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej może być udzielona mikroprzedsiebiorcy, jeśli ten prowadził działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r.

 • Wsparcie dla byłych zakładów pracy chronionej

Pracodawcy, którzy utracili status prowadzących zakład pracy chronionej, mają problemy z utrzymaniem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, co skutkuje koniecznością zwrotu do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych posiadanych środków funduszu.

Nowe przepisy czasowo (w okresie stanu epidemii i dwa miesiące po jego zakończeniu) zmniejszają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych z 25% do 18% u tych pracodawców, którzy nadal posiadają zakładowy fundusz rehabilitacji. W ten sposób pracodawcy zachowują środki z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i mogą je wydatkować m.in. na pomoc niepełnosprawnym pracownikom.

Podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń  w związku z epidemią – ustawa antykryzysowa tarcza 3.0

16 maja 2020 roku zaczęła obowiązywać większość przepisów ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875).

W tym dniu wszedł też w życie artykuł 52. tej ustawy, który wprowadza istotne zmiany w zakresie ustalania kwoty wolnej od potrąceń. Na mocy tego artykułu zwiększona zostaje kwota wolna (stosowana przy dokonywaniu potrąceń niealimentacyjnych z wynagrodzenia za pracę) o 25%, jeżeli w związku z podjętymi przez pracodawcę działaniami służącymi zapobieganiu zakażeniem wirusem SARS-CoV-2:

 • pracownikowi, którego wynagrodzenie zostało zajęte, obniżono wynagrodzenie (np. w następstwie wprowadzenia przestoju ekonomicznego czy obniżenia wymiaru czasu pracy) oraz
 • pracownik ma na utrzymaniu nieosiągającego dochodu członka rodziny (kwota wolna ulega zwiększeniu o 25% na każdego takiego członka rodziny).

Przytoczony przepis ten nie określa sposobu, w jaki ma zostać zwiększona kwota wolna od potrąceń.

Realizacja artykułu 52. tarczy antykryzysowej 3.0 nakłada na pracodawcę obowiązek poinformowania pracowników, których wynagrodzenie za pracę zostało zajęte, o nowej regulacji prawnej oraz wezwania ich do złożenia oświadczenia, gdyby dany pracownik spełniał wymogi do podwyższenia kwoty wolnej.

Jeżeli pracownik złoży takie oświadczenie, wówczas jego kwota wolna ulegnie zwiększeniu, stosownie do liczby osób pozostających na jego utrzymaniu.

Projekt tarczy antykryzysowej 4.0

Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju opublikowane zostały założenia przyjętego przez Rząd projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, tzw. tarczy 4.0.

Najważniejsze z nich dotyczą:

 • Wsparcia utrzymania miejsc pracy – czyli wprowadzenie rozwiązań mających wspierać pracodawców borykających się ze skutkami pandemii w utrzymaniu miejsc pracy,
 • Ułatwienia korzystania ze wsparcia na utrzymanie miejsc pracy.

Wsparcie utrzymania miejsc prac ma być realizowane poprzez:

 • Uszczegółowienie zasad wykonywania pracy zdalnej przez pracowników.
 • Czasowe zawieszenie obowiązku wykorzystania przez pracowników zaległych urlopów do 30 września bieżącego roku.

W okresie epidemii pracodawcy zyskają możliwość wysłania pracownika na zaległy urlop bez jego zgody. Ma to zapobiec kumulacji urlopów niewykorzystanych za zaległe lata oraz urlopów nabytych w bieżącym roku kalendarzowym.

 • Umożliwienie wypowiadania umów o zakazie konkurencji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Pracodawcy, zleceniodawcy, zamawiający otrzymają uprawnienie do jednostronnego wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu danego stosunku prawnego. Dzięki temu, wraz z zakończeniem umowy, wygaśnie ich zobowiązanie do zapłaty odszkodowania ponad okres trwania umowy.

 • Ograniczenie – do kwoty 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (26000 zł brutto) – odpraw i odszkodowań w przypadku ustania stosunku pracy, rozwiązania umowy agencyjnej, umowy zlecenia, czy innej umowy o świadczenie usług.
 • Uprawnienie pracodawcy do zawieszenia, w porozumieniu z organizacjami związkowymi, w czasie epidemii, w przypadku odnotowania u pracodawcy określonego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń – niektórych obowiązków dot. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych funduszy, mających charakter socjalny.
 • Niestosowanie – w czasie pandemii, w przypadku wystąpienia u pracodawcy określonego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń – postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania ustalających wyższą niż wymagana ustawowo wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne świadczenia o charakterze socjalno-bytowym.

Zwiększenie elastyczności zasad korzystania z tarczy antykryzysowej ma polegać na możliwości otrzymania wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez te podmioty, które pomimo spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19 nie zdecydowały się na objęcie pracowników przestojem ekonomicznym lub przestojem wynikającym z art. 81 Kodeksu pracy albo obniżeniem wymiaru czasu pracy.

 

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.