Przedstawiamy Państwu nasz najnowszy biuletyn informacyjny HR Puls. Opisujemy w nim ostatnie, najbardziej istotne zmiany w przepisach, które mają wpływ na pracę z aplikacjami marek Asseco Business Solutions. Zachęcamy do lektury poniższych materiałów.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 12 lipca 2020 roku

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 wprowadziła zmiany w przepisach o dodatkowym zasiłku opiekuńczym. Przepisy te obowiązują z mocą wsteczną od 25 maja bieżącego roku.

Przepisy te dają ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku do lat 8, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego, prawo do pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego:

 • w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko albo braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19,
 • w przypadku otwarcia tych placówek w czasie trwania COVID-19, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 przedłużyło okres wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 12 lipca 2020 roku.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 1108).

Tarcza antykryzysowa 4.0 – najważniejsze zmiany

24 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 zwana ustawą antykryzysową – tarcza 4.0.

Została ona opublikowana pod pozycją 1086 w Dzienniku Ustaw. Wprowadza ona zmiany m.in. do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19… (opublikowanej w Dz. U. pod poz. 374 z późn. zm.).

Ustawa antykryzysowa tarcza 4.0 wprowadziła następujące zmiany:
 • Doprecyzowanie zasad wykonywania pracy zdalnej.
 • Umożliwienie pracodawcy, w okresie epidemii, wysyłania pracownika na zaległy urlop, nawet bez jego zgody, co ma zapobiec kumulacji urlopów wypoczynkowych niewykorzystanych za zaległe lata oraz urlopów bieżących. Taki urlop nie musi być uwzględniony w planie urlopów.
 • Umożliwienie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji obowiązującym po zakończeniu danego stosunku prawnego.
 • Ograniczenie wysokości odpraw i odszkodowań w przypadku ustania stosunku pracy, rozwiązania umowy zlecenia czy innej umowy o świadczenie usług do kwoty 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (a więc do 26 000 zł).
 • Możliwość zawieszenia, w porozumieniu z organizacjami związkowymi, w czasie COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy określonego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, wybranych obowiązków dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych funduszy, mających charakter socjalny, czyli:
  • tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • dokonywania odpisu podstawowego,
  • wypłaty świadczeń urlopowych.
 • Niestosowanie – w czasie COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy określonego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń – postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania ustalających wyższą niż wymagana ustawą wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne świadczenia o charakterze socjalno-bytowym.
 • Możliwość otrzymania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dofinansowania wynagrodzeń także przez te podmioty, które, pomimo spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, nie zdecydowały się na objęcie pracowników przestojem ekonomicznym albo obniżeniem wymiaru czasu pracy.
 • Umożliwienie obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika lub objęcie pracownika przestojem ekonomicznym w przypadku istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń u pracodawcy w następstwie wystąpienia epidemii COVID-19. Istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń jest określony w ustawie jako zwiększenie ilorazu kosztów wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników finansowanych przez pracodawcę i przychodów ze sprzedaży towarów lub usług z tego samego miesiąca kalendarzowego dowolnie wskazanego przez przedsiębiorcę i przypadającego od dnia 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego skorzystanie przez pracodawcę z uprawnienia do obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika lub objęcia go przestojem ekonomicznym, nie mniej niż o 5% w porównaniu do takiego ilorazu z miesiąca poprzedzającego (miesiąc bazowy).
 • Zmiany dotyczące tzw. świadczenia postojowego, czyli objęcie świadczeniem postojowym osób samozatrudnionych, które jednocześnie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innych tytułów (z tytułu umowy o pracę czy umowy zlecenia).
 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – wydłużenie okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego i rozszerzenie kręgu uprawnionych do tego zasiłku.

Nowa metryka programu Płatnik

W dniu 26 czerwca została wdrożona nowa metryka 200 dla wersji 10.02.002 programu Płatnik. Jest ona związana z wdrożeniem zmian wynikających z:

 • Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz.2215) – dodanie na ZUS RCA pola dotyczącego wpłat na PPK.
 • Ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U. poz. 2192) – dodanie na DRA w etykietach Funduszu Solidarnościowego.
Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.