Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 26 lipca, minimalne wynagrodzenie w 2021 roku czy zmiany w ustawie o delegowaniu pracowników to tylko niektóre z istotnych zmian prawnych, które wpływają na prowadzenie biznesu. 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy tylko do 26 lipca 2020 roku

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – wprowadzony ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) jako szczególne świadczenie z powodu COVID-19 – przysługiwał od 12 marca do 26 lipca bieżącego roku.

ZUS poinformował o możliwości ubiegania się po 26 lipca bieżącego roku o zasiłek opiekuńczy w razie zamknięcia żłobka bądź przedszkola lub choroby niani/dziennego opiekuna na podstawie ustawy zasiłkowej.

Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2021 roku

Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.
Propozycja zakłada, że od 1 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 2800 zł (obecnie wynosi 2600 zł). Oznacza to wzrost minimalnego wynagrodzenia o 7,7 proc. w stosunku do płacy minimalnej obowiązującej w tym roku.
Zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wysokość minimalnej stawki godzinowej jest waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, co oznaczałoby wzrost wysokości minimalnej stawki godzinowej do 18,30 zł.
Propozycje te zostały przedstawione Radzie Dialogu Społecznego.

Wydłużenie terminu na utworzenie PPK dla „średnich firm”

Znowelizowana specustawa dotycząca COVID-19 przesunęła terminy wdrożenia PPK w średnich firmach, czyli podmiotach zatrudniających na dzień 30. czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób.
Nowe maksymalne terminy to: 27 października 2020 r. (termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK) i 10 listopada 2020 r. (termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK), co oznacza, że pracodawców tych obowiązują te same terminy, co firmy zatrudniające przynajmniej 20 osób (według stanu na 31.12.2019 r.).
Podstawa prawna: art. 54 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).

Zmiany w ustawie o delegowaniu pracowników

24 lipca Sejm uchwalił rządową nowelizację ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw.
Przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt nowelizacji ustawy o delegowaniu pracowników ma na celu wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 28 czerwca 2018 r. Dyrektywa o delegowaniu pracowników obowiązuje od 30 lipca 2020 r.
Ogranicza ona delegowanie pracowników do 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy na podstawie ”uzasadnionej notyfikacji” przedstawionej przez przedsiębiorcę władzom państwa przyjmującego. Ponadto nakłada na pracodawcę obowiązek wypłaty wynagrodzenia pracownikowi delegowanemu na takich samych zasadach jak dla pracownika lokalnego. Dyrektywa przewiduje ponadto, że po okresie delegowania pracownik będzie objęty prawem kraju przyjmującego.
Większość przepisów ustawy wejdzie w życie 14 dni po jej ogłoszeniu.

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.