Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego, dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 1 września, nowelizacja specustawy dotyczącej pandemii oraz nowe minimalne stawki na 2021 – to tematy, o których można przeczytać w tym wydaniu Biuletynu HR Puls. 

Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2020 roku

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2020 roku wynosi 96,7%.

W związku z tym, że wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2020 r. nie podlega waloryzacji.

Dla użytkowników aplikacji Softlab:
Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia współczynnika waloryzacji w Parametry – wprowadzanie wartości.

Kod parametru = WspWaloryzacji, wartość = 96,7, data obowiązywania od = 2020-10-01.

Dla użytkowników systemu Safo:

W aplikacji, w: Kadry -> Inne -> Administrator -> Dane do zasiłków należy wpisać 100 w pozycji Współczynnik waloryzacji.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2020 r. (M.P. z 25 sierpnia 2020 roku poz. 758).

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 1 września 2020 roku

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19  zakłada przyznanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na okres 20 dni, od 1 do 20 września bieżącego roku.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – wprowadzony ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) jako szczególne świadczenie z powodu COVID-19 – przysługiwał będzie w przypadku:

 • zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały, oraz
 • niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Ubiegać się o to świadczenie będą mogli:

 • rodzice dzieci w wieku do lat 8,
 • ubezpieczeni rodzice dzieci:
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • ubezpieczeni rodzice lub opiekuni osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnieni od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2021 roku

Negocjacje rządu z pracownikami (reprezentowanymi przez związki zawodowe) i pracodawcami (reprezentowanymi przez ich organizacje) na forum Rady Dialogu w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. zakończyły się fiaskiem.

W związku z tym decyzję o wysokości minimalnego wynagrodzenia podejmie Rada Ministrów. Czas na to ma do 15 września 2020 roku. Wynagrodzenie to nie może być niższe od zgłoszonego przez rząd do konsultacji, czyli od 1 stycznia 2021 roku płaca minimalna musi wynosić nie mniej niż 2 800 zł.

Zmiany w specustawie dotyczącej COVID-19

Do Senatu trafiła znowelizowana specustawa dotycząca COVID-19.

14 sierpnia 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zwaną ustawą nowelizującą.

Zakłada ona wprowadzenie zmian m.in. do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.). Zmiany te mają co do zasady objąć branże związane z turystyką i rozrywką.

Ustawa nowelizująca przewiduje zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek ZUS za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. płatników składek działających w branży turystycznej i estradowej, w tym organizatorów turystyki.

Znowelizowana ustawa wydłuża termin składania wniosków o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. Na mocy tych przepisów wspomniane wnioski będą mogły być składane najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Zmiany zawarte w znowelizowanych przepisach pozwolą objąć dyspozycją przepisów o świadczeniu postojowym szerszą grupę przedstawicieli branży turystycznej. Do świadczenia tego uprawnieni będą piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy zawiesili działalność po 31 sierpnia 2019 r. i działalność wykonywali sezonowo nie dłużej niż 9 miesięcy w roku.

Na mocy przepisów znowelizowanej specustawy ma powstać Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP), stanowiący wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Środki na nim zgromadzone mają stanowić wypłaty na pokrycie zwrotów wpłat podróżnych, których imprezy turystyczne nie zostały lub nie zostaną zrealizowane z powodu wystąpienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w miejscu realizacji imprezy turystycznej nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności potwierdzonych przez ministra właściwego do spraw turystyki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych.

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.