Praca zdalna w Kodeksie pracy, dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 20 września 2020 r., minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2021 r., obniżony wymiar czasu pracy z powodu koronawirusa a świadczenia chorobowe , zasiłki dla osób wykonujących zawód medyczny, w przypadku niezdolności do pracy z powodu COVID-19 od 5 września 2020 r. – to tematy, o których można przeczytać w tym wydaniu Biuletynu HR Puls. 

Praca zdalna w Kodeksie pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmian w Kodeksie pracy regulujący pracę zdalną.

Projektowane rozwiązanie likwiduje pojęcie telepracy, które ma zostać zastąpione przez regulacje dotyczące pracy zdalnej. Regulacje te mają częściowo przejąć zasady określone obecnie w przepisach o telepracy.

Nowe rozwiązanie miałoby być stosowane w porozumieniu z zatrudnionymi, a zlecenie pracy zdalnej przez pracodawcę byłoby możliwe wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach.

Zasady świadczenia pracy na odległość mają być bardziej elastyczne. Praca zdalna ma być rozumiana jako praca świadczona poza siedzibą firmy w całości (czyli na stałe) lub w części.

Szczegółowe regulacje w tym zakresie mają powstawać w porozumieniu pracodawcy i zatrudnionych, reprezentowanych przez związki zawodowe. Nowe przepisy przewidują jednakże zawarcie takich ustaleń w umowie o pracę, czyli indywidualnie, w sposób dostosowany do potrzeb konkretnego stanowiska.

Projekt w najbliższym czasie będzie dyskutowany na forum Rady Dialogu Społecznego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 20 września 2020 r.

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługiwało rodzicom i opiekunom w przypadku zamknięcia lub czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek zapewniających opiekę nad dziećmi w związku z COVID-19 do 20 września 2020 r. i nie zostało przedłużone.

Po 20 września 2020 r. opiekun ma prawo do świadczenia w związku z koniecznością zajmowania się dzieckiem na zasadach ogólnych określonych w ustawie zasiłkowej (ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2021 r.

16 września 2020 r. pod pozycją nr 1596 w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku będzie wynosić 2800 zł, co oznacza wzrost o 200 zł w stosunku do roku bieżącego.

Minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń i umów o świadczenie usług w przyszłym roku wyniesie 18,30 zł. Oznacza to wzrost o 1,30 zł w stosunku do 2020 r.

Obniżony wymiar czasu pracy z powodu koronawirusa nie obniży świadczeń chorobowych

Senat skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Senacki projekt ustawy dotyczy zmiany obowiązujących regulacji prawnych wprowadzonych w związku ze zwalczaniem COVID-19, które doprowadziły do sytuacji, kiedy obniżenie wymiaru czasu pracy pracownikom o maksymalnie 20% skutkuje obniżeniem wysokości świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w tym zasiłków macierzyńskich.

Znowelizowana ustawa zawiera unormowania, wedle których przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia pieniężnego z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przysługującego osobie, której wymiar czasu pracy został obniżony na podstawie stosownych przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, art. 40 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (mówiący o ustalaniu nowej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w sytuacji zmiany wymiaru czasu pracy) nie miałby zastosowania. W takim przypadku przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia uwzględniałoby się wynagrodzenie w wysokości ustalonej dla wymiaru czasu pracy obowiązującego przed jego obniżeniem.

14 września projekt został skierowany do prac w Sejmie. Na dzień 28 września projektowi nie został jeszcze nadany numer druku.

Zasiłki dla osób wykonujących zawód medyczny w przypadku niezdolności do pracy z powodu COVID-19 od 5 września 2020 r.

Od 5 września 2020 r. przestały obowiązywać preferencyjne zasady dotyczące wysokości zasiłku chorobowego oraz możliwości świadczenia pracy w czasie zasiłku chorobowego i dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez osoby wykonujące zawód medyczny.

Od tego dnia zasiłek chorobowy i dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla osób wykonujących zawód medyczny funkcjonuje na zasadach ogólnych.

Podstawa prawna: Art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1478).

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.