Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2023 roku, nowy wzór PIT-2, nowa metryka programu Płatnik, wzrost wysokości diety i delegacji z tytułu krajowej i zagranicznej podróży służbowej od 2023 roku i ostateczna wersja PIT-11 za rok 2022 to tematy, które poruszamy w tym wydaniu biuletynu HR Puls.

Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2023 roku

15 września 2022 roku pod pozycją 1952 w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku.

W roku 2023 wynagrodzenie minimalne wzrośnie dwa razy: od 1 stycznia 2023 roku będzie wynosić 3490 zł, a od 1 lipca 2023 roku – 3600 zł.

Podwyżka od 1 stycznia 2023 roku oznacza wzrost płacy minimalnej o 480 zł w stosunku do 2022 roku (3010 zł), a podwyżka od 1 lipca 2023 roku do kwoty 3600 zł oznacza wzrost o 590 zł w stosunku do kwoty z 2022 roku.

Minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń i umów o świadczenie usług wyniesie od 1 stycznia 2023 roku 22,80 zł, a od 1 lipca przyszłego roku 23,50 zł.

Nowy wzór PIT-2

Ministerstwo Finansów przygotowało wzór oświadczenia PIT-2 dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zaktualizowany druk PIT-2 zawiera wszystkie zmiany wynikające z Polskiego Ładu, składa się na niego zestaw oświadczeń i wniosków pracownika, które będą miały wpływ na wysokość miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi.

Znowelizowany formularz zawiera następujące wnioski i oświadczenia pracownika:

 • Oświadczenie podatnika o stosowaniu pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek,
 • Oświadczenie podatnika o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów (z małżonkiem / jako osoba samotnie wychowująca dziecko),
 • Oświadczenie podatnika o spełnieniu warunków korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodu,
 • Oświadczenie podatnika o spełnieniu warunków do stosowania wszelkiego rodzaju zwolnień, tj. ulga dla rodzin 4+, ulga powrót, ulga dla pracujących seniorów,
 • Wniosek o niestosowanie ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodu,
 • Wniosek podatnika o rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu,
 • Wniosek podatnika o niepobieraniu zaliczek w roku podatkowym.
Nowy wzór PIT-2 (w wersji 9.) będzie miał zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 roku.

Nowa metryka programu Płatnik

5 września 2022 roku została wdrożona nowa metryka dla wersji 10.02.002 programu Płatnik.  

Metryka będzie automatycznie pobierana podczas aktualizacji programu.

Wzrost wysokości diety i delegacji z tytułu krajowej i zagranicznej podróży służbowej od 2023 roku

3 sierpnia opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Projekt zakłada wzrost wysokości diety przysługującej w czasie podróży krajowej, przeznaczonej na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia do 45 zł za dobę podróży.

Projektowany termin wejścia w życie podwyżki diety to 1 stycznia 2023 roku.

W wyniku zmiany wysokości diety podwyższeniu ulegnie ryczałt:

 • na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej obliczanego jako 20% diety, który wynosić będzie 9 zł (obecnie jest to 7,60 zł),
 • za nocleg stanowiącego 150% diety (gdy pracownikowi nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku), który wynosić ma 67,50 zł (obecnie 57 zł).

Dodatkowo wzrosnąć ma maksymalna wysokość zwrotu kosztów noclegu za jedną dobę hotelową do 900 zł (nie może być on wyższy niż dwudziestokrotność stawki diety, a odbywa się na podstawie rachunku).

Wzrosnąć mają ponadto kwoty limitów za nocleg oraz diet przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

PIT-11 za rok 2022

Na stronie podatki.gov.pl dostępna jest już ostateczna wersja informacji podatkowej PIT-11, która będzie miała zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 roku.

Z uwagi na częstość zmian podatkowych w bieżącym roku Ministerstwo Finansów przygotowało aż dwie wersje formularza PIT-11
 • PIT-11 w wersji 28.,
 • PIT-11 w wersji 29.

Zgodnie z informacją ministerstwa pierwsza z nich (wersja 28.) miała zastosowanie wyłącznie do 30 czerwca 2022 roku, kolejna – w wersji 29. – ma zastosowanie od 1 lipca 2022 roku. Oznacza to, że do przyszłorocznych rozliczeń podatku PIT za rok 2022 zastosowanie będzie miał wyłącznie druk PIT-11 w wersji 29.

Zmiany w formularzu PIT-11 obejmują:
 • Część E – w której dodano trzy wiersze (od 12 do 14) przeznaczone do wykazywania zasiłków macierzyńskich, od których płatnik pobierał zaliczki na podatek;
 • Część G – w której:
  • dodano dwa wiersze (poz. 113 i 117) przeznaczone do wykazywania przychodów z zasiłków macierzyńskich, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT (ulga dla młodych) oraz w art. 21 ust. 1 pkt 152- 154 ustawy PIT (ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+ oraz ulga dla seniorów), czyli przychodów zwolnionych od podatku, jeśli płatnik stosował w trakcie roku podatkowego te zwolnienia,
  • przenumerowano pozycje formularza, wprowadzono zmiany w treści niektórych wierszy i przypisów lub dodano nowe przypisy.
Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.