Obowiązkowy profil na PUE ZUS, wzrost stawek kilometrówek, druki PIT za 2022 oraz projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców to tematy opisane w październikowym wydaniu biuletynu HR Puls.

Obowiązkowy profil na PUE ZUS

Do 30 grudnia bieżącego roku każdy płatnik składek zobowiązany jest założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Jeśli nie dopełni tego obowiązku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrobi to za niego.

Przepisy obligują do posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS)  każdego płatnika składek od 1 stycznia 2023 roku.

Dotychczas taki obowiązek mieli płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Po zmianach przepisów obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników, oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie.

Wzrost stawek kilometrówek

13 października opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy w celu realizacji przez pracownika czynności służbowych.

Projekt zakłada wzrost wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych.

Planowany termin wejścia w życie podwyższonych stawek maksymalnych za 1 kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy, używanych do celów służbowych to pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia rozporządzenia.

W wyniku nowelizacji przepisów rozporządzenia maksymalna wysokość powyższych stawek będzie wynosić:

 1. dla samochodu osobowego:
  1. o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł,
  2. o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,038 zł;
 2. dla motocykla – 0,69 zł;
 3. dla motoroweru – 0,42 zł.

Druki PIT za rok 2022

Na ministerialnej stronie podatki.gov.pl dostępne są już najważniejsze deklaracje PIT, które będą miały zastosowanie do rozliczeń dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 roku.

Wśród zmienionych wzorów formularzy do rozliczeń PIT za rok 2022 znajdują się:

 • Druk PIT-37 w wersji 29,
 • Druk PIT-36 w wersji 30,
 • Druk PIT-36S w wersji 30,
 • Druk PIT-28 w wersji 25,
 • Druk PIT-28S w wersji 25,
 • Druk PIT-36L w wersji 19,
 • Druk PIT-36LS w wersji 19,
 • Druk PIT-38 w wersji 16,
 • Druk PIT-39 w wersji 19,
 • Druk PIT-16A w wersji 13.

Ponadto opublikowane zostały załączniki do deklaracji:

 • Druk PIT-OP w wersji 2.
 • Druk PIT-40A/11A w wersji 21,
 • Druk PIT-DZ w wersji 1,
 • Druk PIT-PZ w wersji 1,
 • Druk PIT-28/B w wersji 19,
 • Druk PIT/B w wersji 20,
 • Druk PIT/BR w wersji 6,
 • Druk PIT/DS w wersji 6,
 • Druk PIT/IP w wersji 4,
 • Druk PIT/M w wersji 9,
 • Druk PIT/O w wersji 27,
 • Druk PIT/Z w wersji 11,
 • Druk PIT/ZG w wersji 7,
 • Druk PIT/INS w wersji 1,
 • Druk PIT/NZ w wersji 1,
 • Druk PIT/NZI w wersji 1,
 • Druk PIT/NZS w wersji 1.

Zmienione zostały również formularze PIT właściwe dla płatników podatku dochodowego, to jest:

 • Druk PIT-2A w wersji 8,
 • Druk PIT-3 w wersji 8,
 • Druk PIT-4R w wersji 12,
 • Druk PIT-6 w wersji 14,
 • Druk PIT-8AR w wersji 12,
 • Druk PIT-8C w wersji 11,
 • Druk PIT-11 w wersji 29,
 • Druk PIT-R w wersji 21,
 • Druk IFT-1/IFT-1R w wersji 16,
Zmiany w PIT-2

Zmianie uległ ponadto formularz PIT-2, czyli oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizyczny, dostępny teraz w wersji 9, a mający zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 20223 r. Zawiera on zawiera zestaw następujących oświadczeń i wniosków podatnika:

 • Oświadczenie podatnika o stosowaniu pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek,
 • Oświadczenie podatnika o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów (z małżonkiem / jako osoba samotnie wychowująca dziecko),
 • Oświadczenie podatnika o spełnieniu warunków korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodu,
 • Oświadczenie podatnika o spełnieniu warunków do stosowania wszelkiego rodzaju zwolnień tj. ulga dla rodzin 4+, ulga powrót, ulga dla pracujących seniorów, wniosek o niestosowanie ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodu,
 • Wniosek podatnika o rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu,
 • Wniosek podatnika o niepobieraniu zaliczek w roku podatkowym.

Projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców

Na etapie uzgodnień znajduje się znajduje się projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, przygotowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Został on opublikowany 13 września 2022 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Przepisy projektowanej ustawa mają na celu:

 • usprawnienie procedur dotyczących powierzania pracy cudzoziemcom,
 • zmniejszenie zaległości załatwiania spraw przez urzędy,
 • oraz ograniczenie występujących nadużyć,
 • jak również pełną elektronizację postępowań związanych z uzyskaniem zezwolenia na pracę cudzoziemców.
Projekt zawiera zasady elektronicznej obsługi procesów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców, pozwalające efektywniej i szybciej prowadzić postępowania administracyjne, ograniczać nadużycia wobec cudzoziemców i przeciwdziałać negatywnym zjawiskom na rynku pracy.

Obecnie zatrudnianie cudzoziemców jest regulowane przepisami ustawy o z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Określa ona warunki i zasady wydawania, odmowy oraz uchylania zezwoleń na pracę, a także tryb postępowania oraz organy właściwe w tych sprawach. Z uwagi na rosnące znaczenie zatrudniania cudzoziemców, została podjęta decyzja o wyodrębnieniu z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy części przepisów związanych z zezwoleniami na pracę cudzoziemców, które będą tworzyły nową ustawę o zatrudnianiu cudzoziemców.

Planowany termin wejścia w życie przepisów nowej ustawy to 7 dni od dnia jej ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów przejściowych pozwalających na dostosowanie systemu teleinformatycznego do nowych przepisów w ciągu 6 miesięcy.

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.