W październikowym wydaniu biuletynu HR Puls opisujemy ostatnie, najbardziej istotne zmiany w przepisach HR tj. obowiązek założenia profilu dla płatników składek na potrzeby PUE ZUS, terminy dokonywania korekt dokumentów rozliczeniowych oraz zmiany w nadgodzinach dla pracowników korpusu służby cywilnej.

Obowiązek założenia profilu dla płatników składek na potrzeby PUE ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że od 1 stycznia 2023 roku każdy płatnik składek zobowiązany jest posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Ten ustawowy obowiązek dotyczy również osób, które opłacają składki wyłącznie za siebie, lub małych firm rozliczających składki za nie więcej niż 5 osób.

Obowiązek założenia konta na PUE ZUS nałożyła na płatników składek nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Podstawa prawna: art. 1 pkt 15 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1621)

Terminy dokonywania korekt dokumentów rozliczeniowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wiadomościach przesyłanych do płatników składek za pośrednictwem PUE ZUS przypomina o terminach, w jakich mogą oni przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA).

Płatnik składek może przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych w następujących terminach:

  • za okresy od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. – do 1 stycznia 2024 r.
  • za okresy od stycznia 2022 r. – do 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy.

Po upływie tych terminów korekty mogą być sporządzane tylko z urzędu przez ZUS i tylko na koncie ubezpieczonego. Mogą one być wynikiem tylko prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji. W wyniku tych korekt nie nastąpią żadne zmiany w rozliczeniach z płatnikiem składek.

W związku z tym każdy płatnik składek powinien zweryfikować dokumenty rozliczeniowe, które przekazał do ZUS za okresy od stycznia 1999 do grudnia 2021 r. Korektę tych dokumentów będzie można przekazać najpóźniej 1 stycznia 2024 r.

Korekty danych z dokumentów rozliczeniowych złożonych za styczeń 2022 r. i kolejne miesiące można przekazywać w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy.

Źródło: zus.pl

Zmiany w nadgodzinach dla pracowników korpusu służby cywilnej od 1 stycznia 2024 roku

1 stycznia 2024 roku wejdą w życie nowe regulacje rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych członkom korpusu służby cywilnej. Wprowadza je ustawa z dnia 16 czerwca 2023 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Znowelizowane zostały przepisy art. 97 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, dotyczące zasad rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych.

Zmienione przepisy dają możliwość wypłaty wynagrodzenia:

  • pracownikowi służby cywilnej za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych,
  • urzędnikowi służby cywilnej za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną w porze nocnej.

Dotychczasowe regulacje pozwalały jedynie na rozliczanie czasu pracy w nadgodzinach poprzez udzielenie pracownikowi czasu wolnego w tym samym wymiarze.

O wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych pracownik i urzędnik służby cywilnej będzie musiał zawnioskować w formie pisemnej w postaci papierowej albo elektronicznej do dyrektora generalnego urzędu, za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego, w terminie 14 dni po dniu zakończenia okresu rozliczeniowego. Wniosek taki będzie rozpatrywany w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.

Zmiana czasu a praca w nocy – rozliczenie wynagrodzenia za pracę nocną

Zmiana czasu pracy z letniego na zimowy będzie miała miejsce w nocy z 28 października (soboty) na 29 października (niedzielę) 2023 roku.

W związku z tym pracownicy zatrudnieni na nocnej zmianie z soboty na niedzielę będą pracowali godzinę dłużej. Dlatego też należy wziąć tę godzinę pod uwagę przy rozliczeniu czasu pracy za październik. Zmiana czasu z letniego na zimowy ma bowiem wpływ na czas pracy pracownika.

Może nastąpić u niego bowiem również przekroczenie dobowej normy czasu pracy, rozliczane co do zasady poprzez wypłatę normalnego wynagrodzenia wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości 50% lub 100%. Pracodawca może pracę w godzinach nadliczbowych zrekompensować także poprzez oddanie czasu wolnego od pracy.

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.