Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, limity podstawy wymiaru składek w 2021, przedłużenie terminu przekazania podatku dochodowego oraz informacje o kwarantannie lub izolacji to tematy poruszone w listopadowym biuletynie HR Puls. 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 9 listopada 2020 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 przywróciło prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na okres od 9 do 29 listopada bieżącego roku.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – wprowadzony ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) jako szczególne świadczenie z powodu COVID-19 – przysługiwał będzie w związku z zamknięciem szkół i wprowadzeniem od 9 do 29 listopada 2020 r. m.in. nauki zdalnej w klasach 1-3.

Ubiegać się o to świadczenie będą mogli: 

 • rodzice dzieci w wieku do lat 8,
 • ubezpieczeni rodzice dzieci:
 • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
 • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • ubezpieczeni rodzice lub opiekuni osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnieni od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą,

Wnioskować o to świadczenie będą mogli w przypadku: 

 • zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały, oraz
 • niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego mają także rodzice dzieci do lat 8, zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizujący zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (jeśli nie korzystają z opieki nad dziećmi zapewnionej przez szkołę).

Limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2021 r.

Ogłoszona została kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe obowiązująca w roku 2021.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2020 r. kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2021 wynosi 157.770 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 5.259 zł (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 1061).

Przedłużenie terminu przekazania podatku dochodowego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego przedłużone zostały terminy na przekazanie zaliczek na podatek/zryczałtowanego podatku, pobranego od podatników.

Przedłużone zostały terminy przekazania podatku przewidziane:

 • w art. 38 ust. 1 ustawy PIT (podatek dochodowy, o którym mowa w art. 31 ustawy PIT, od dochodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy) oraz
 • w art. 42 ust. 1 ustawy PIT (podatek dochodowy, o którym mowa odpowiednio w art. 41 ust. 1 i 4 ustawy PIT, od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT, oraz od dochodów/przychodów z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych).

Przedłużone terminy upływają:

20 maja 2021 r. – dotyczy podatku pobranego przez płatników w październiku 2020 r.,

20 czerwca 2021 r. – dotyczy podatku pobranego przez płatników w listopadzie 2020 r.,

20 lipca 2021 r. – dotyczy podatku pobranego przez płatników w grudniu 2020 r.

Terminy te dotyczą płatników, których dotknęły negatywne skutki ekonomiczne z powodu COVID-19, a którzy prowadzili na dzień 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem:

 • 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach),
 • 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach),
 • 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach),
 • 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach),
 • 49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany),
 • 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania),
 • 56.10.A (restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne),
 • 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne),
 • 56.29.Z (pozostała usługowa działalność gastronomiczna),
 • 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów),
 • 59.11.Z (działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych),
 • 59.12.Z (działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi),
 • 59.13.Z (działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych),
 • 59.14.Z (działalność związana z projekcją filmów),
 • 74.20.Z (działalność fotograficzna),
 • 77.21.Z (wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego),
 • 77.39.Z (wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane),
 • 79.11.A (agenci turystyczni),
 • 79.12.Z (działalność organizatorów turystyki),
 • 79.90.A (piloci i przewodnicy turystyczni),
 • 82.30.Z (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów),
 • 85.51.Z (pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych),
 • 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej),
 • 85.53.Z (pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu),
 • 85.59.A (nauka języków obcych),
 • 85.59.B (pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane),
 • 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna),
 • 86.90.D (działalność paramedyczna),
 • 90.01.Z (działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych),
 • 90.02.Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych),
 • 90.04.Z (działalność obiektów kulturalnych),
 • 91.02.Z (działalność muzeów),
 • 93.11.Z (działalność obiektów sportowych),
 • 93.13.Z (działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej),
 • 93.19.Z (pozostała działalność związana ze sportem),
 • 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki),
 • 93.29.A (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych),
 • 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana),
 • 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna),
 • 96.04.Z (działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej).

Informacja o kwarantannie bądź izolacji do wypłaty świadczeń chorobowych

31 października ZUS poinformował, że udostępnia już płatnikom składek oraz ubezpieczonym informacje o kwarantannie lub izolacji domowej na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Dane są udostępniane na portalu PUE ZUS, odpowiednio w panelu Płatnika oraz w panelu Ubezpieczonego, w  zakładce „Kwarantanna, izolacja domowa”.

ZUS pozyskuje dane o osobach przebywających w izolacji domowej bądź odbywających kwarantannę z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (system EWP), w którym są one zapisywane.

Osoby skierowane na kwarantannę lub objęte izolacją domową, które ubiegają się o wypłatę zasiłku z tego tytułu, nie są zobowiązane dostarczać do ZUS-u lub pracodawcy decyzji sanepidu. Nie jest wymagane też zwolnienie lekarskie z powodu przebywania w izolacji domowej.

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.